СУБ'ЄКТНО-СЕРЕДОВИЩНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Ключові слова: середовище, суб'єкт, освітній процес, суб'єктносередовищний підхід, соціокультурний простір, взаємодія

Анотація

У статті розкриваються теоретичні засади застосування суб'єктносередовищного підходу до організації соціокультурного простору закладу освіти з метою збереження й різноаспектного розвитку освітньої інноваційності, етнокультурної ідентичності й національної самобутності. Автори наголошують, що суб'- єктно-середовищний підхід передбачає міжпредметну інтеграцію положень, які визначають специфіку розвитку об'єктів і принципів діяльності середовища, розширюючи таким чином сферу їх впливу в освітньому процесі. У цьому контексті вказується, що шкільне середовище закладу освіти виступає функціональним простором взаємодії суб'єктів освіти, між якими встановлюється соціально-педагогічна взаємодія. Для вирішення поставлених завдань дослідниками застосовувався комплекс наукових методів, який забезпечив достовірність результатів і висновків: контент-аналіз – для з'ясування стану розробленості проблеми, формулювання системи базових понять і концептуалізації основних положень; аналіз і синтез філософських, соціологічних, психолого-педагогічних джерел, інтернет-ресурсів, вивчення та узагальнення практики діяльності закладів загальної середньої освіти. Вказується, що специфіка організації освітнього процесу, унікальна атмосфера закладу освіти, наповнення змістового контенту освітньої програми підготовки школярів, фаховість та освітньо-методичний рівень педагогів цих закладів визначає рівень освіти в регіоні, впливає на формування позитивного іміджу закладу освіти в об'єднаній територіальній громаді, регіоні, країні. Дослідники ставлять пріоритет у виборі альтернативних шляхів і теоретикометодологічних орієнтирів становлення та розвитку інноваційних закладів освіти у суб'єктно-середовищному підході та концепції соціокультурної модернізації. Доцільність застосування суб'єктно-середовищного підходу підвищує ефективність функціонування усіх каналів взаємодії суб'єктів освітнього процесу, що забезпечує комплексний вплив на соціальну активність та особистісний розвиток (діяльнісний, сенситивний, когнітивний, інтерактивний, орієнтувальний, фізичний).

Біографія автора

ЛІЛІАНА ХІМЧУК

докторка педагогічних наук, доцентка, професорка, кафедра фахових методик і технологій початкової освіти, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", Україна ORCID ID 0000-0002-9243-3131 liliana.khimchuk@pnu.edu.ua ІННА ЧЕРВІНСЬКА, докторка педагогічних наук, доцентка, професорка, кафедра педагогіки початкової освіти, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Опубліковано
2022-04-06
Розділ
Наукові статті