Етика видання та рецензування

Етика видання та рецензування

У своїй видавничій діяльності редколегія керується Кодексом поведінки COPE (Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org/resources/code-conduct

Редакційна етика

Редактори журналу керуються наступним:

 • рішення приймаються об’єктивно, неупереджено та справедливо і засновані на цінності представленої статті та її придатності до публікації у журналі;
 • рецензування й особистість рецензентів є конфіденційними;
 • дотримуються правила та вимоги, які є обов’язковими для членів редакційної колегії, авторів і рецензентів статей;
 • кожен номер публікується своєчасно та відповідає встановленій періодичності журналу.

Редакція приймає рішення про публікацію після ретельного вивчення всіх отриманих матеріалів і публікує тільки ті тексти, які відповідають науковим стандартам міжнародної наукової спільноти.

Редактори зобов’язані керуватися чинним українським і міжнародним законодавством щодо обмови, порушення авторських прав і плагіату.

Редактори гарантують, що вся інтелектуальна робота, представлена для публікації, буде обговорюватися з наукової точки зору, без обмежень по расі, статі, сексуальній орієнтації, релігії, етнічному походженню, громадянству, науковій орієнтації, політичній або академічній позиції авторів.

Редакційна колегія не передає жодної інформації про розглянуті рукописи третім особам, крім автора(-ам), рецензентам чи потенційним рецензентам. Матеріал, що міститься у неопублікованих рукописах, представлених до журналу, не може використовуватися редакторами або рецензентами для їх досліджень без письмової згоди автора(-ів).

Якщо після публікації Редакція дізнається про значні проблеми, пов’язані з опублікованою статтею або оглядом (наприклад, серйозними помилками або неточностями, конфліктом інтересів, плагіатом), вона повинна оперативно повідомити про це автору(-ам) і вжити необхідних кроків, щоб прояснити це питання, а у разі необхідності, зняти статтю або опублікувати ретракцію.

Ретракція, або відгук статті з публікації, використовується у разі, якщо:

 • у редакції є чіткі докази того, що отримані дані ненадійні або отримані у результаті неправомірних дій (наприклад, підтасовка даних);
 • стаття була раніше опублікована в інших виданнях без належного дозволу чи обґрунтування (тобто випадки надмірної публікації);
 • стаття являє собою плагіат;
 • у статті міститься інформація про неетичні дослідження.

Обов’язки авторів

Автори повинні переконатися, що їх робота оригінальна та ще неопублікована. Автори повинні посилатися на всі публікації, які мали визначальний вплив на характер пропонованої роботи. Автори повинні представляти строгі наукові статті на основі вихідної інформації, ретельно зібраної шляхом систематичного наукового дослідження. Представлені рукописи повинні завжди підтверджувати повне знання відповідних первинних джерел і наукової літератури на сьогоднішній день.

Неточні або шахрайські заяви, зроблені добровільно, є неетичною поведінкою та неприйнятні.

Особистісні нападки або будь-які форми ненауковою критики інших вчених не приймаються. Автори не повинні критикувати інших авторів з ненаукових причин і з причин, що стосуються релігійної, політичної, етнічної, расової, гендерної або сексуальної орієнтації.

Представляючи рукопис, автор або автори погоджуються з тим, що, як тільки вони будуть прийняті, їх робота буде опублікована під ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0).

Авторство рукопису обмежене тими, хто вніс значний внесок у концепцію, наповнення, виконання або інтерпретацію дослідження. Всі, хто вніс значний вклад, повинні бути вказані в якості співавторів. Всі співавтори повинні схвалити подану версію й узгодити її для публікації.

Автори повинні чітко вказувати у рукописі всі джерела фінансової підтримки проекту. Якщо автор виявляє значні помилки або неточності в опублікованому рукописі, його обов’язок негайно повідомляти редакції журналу про це і співпрацювати з нею для виправлення рукопису.

Рецензування й етика рецензентів

У журналі застосовується система подвійного анонімного рецензування (double blind peer review) всіх матеріалів, що надходять до редакції, з метою їх експертної оцінки. При цьому і рецензент, і автор – анонімні та не знають імені один одного.

Всі тексти, що надійшли до редакції, без зазначення прізвища автора, відправляються незалежним анонімним рецензентам, до друку за рішенням редколегії допускаються тільки ті, що отримали один, а при необхідності, два позитивних відгуки. До рецензування залучаються провідні вчені України, а також зарубіжні фахівці, які мають праці у галузі археології, історії, історії міжнародних відносин, зокрема, мають протягом останніх 5 років публікації з тематики рецензованої статті. Рецензії зберігаються у редакції журналу протягом 3 років.

УВАГА! У разі, якщо обидві рецензії є негативними, автор отримує відмову у публікації, без оприлюднення йому змісту рецензій.

Етика рецензентів

Рецензенти повинні забезпечити, щоб:

 • рецензія повинна бути написана професійно, об’єктивно та протягом терміну, призначеного для підготовки рецензії;
 • гарантувалася конфіденційність;
 • повинні повідомляти про будь-які поточні або потенційні конфлікти інтересів;
 • огляд повинен відповідати загальноприйнятим науковим стандартам;
 • редактори повинні бути проінформовані у разі, якщо автор статті підозрюється у порушенні наукової етики.

Експерти-рецензенти повинні надавати допомогу редакції у прийнятті нею правильного рішення щодо статті, а також можуть своїми рекомендаціями допомогти автору поліпшити його статтю. Запрошений рецензент, у разі неможливості розглянути запропоновану статтю протягом необхідного часу, повинен повідомити про це редакцію журналу та припинити свою участь у процесі рецензування.

Рукописи, отримані рецензентом, повинні розглядатися як конфіденційні документи. Вони не повинні демонструватися третім особам або обговорюватися з ким-небудь, якщо на це не давалося згоди редакції журналу.

Оцінка рукопису повинна проводитися максимально об’єктивно. Всі критичні зауваження повинні бути обмежені науковими дебатами та не можуть бути образливими. Рецензент повинен висловити свою точку зору в ясній формі, ґрунтуючись на об’єктивних даних. У разі необхідності, рецензент може запропонувати поправки до окремих аспектів публікації, або вказати відповідні джерела або бібліографію, що мають відношення до рецензованої статті.

Обов’язком рецензента є повідомлення редакції журналу про будь-які найменші ознаки відкритого плагіату, який може бути підтверджений рецензентом.

Інформація або ідеї, отримані у ході рецензування, повинні бути суворо конфіденційними та не можуть бути використані в особистих цілях.

У будь-якому випадку, якщо рецензент якимось чином знаходиться у позиції, яка може викликати конфлікт інтересів, що виникає через зв’язок з установами чи організаціями (політичними, науковими, редакційними і т.д.), які відносяться до предмету рукопису, то їх обов’язком є повідомити про це редакцію, яка відправить статтю іншому експерту у цій предметній галузі.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів може існувати, коли автор (чи установа, до якого він належить), зовнішній рецензент, один з членів редакції, має фінансові або особисті стосунки, які можуть негативно впливати на їх взаємини. Цей конфлікт може існувати, навіть якщо суб’єкт стверджує про те, що на нього не впливають такі взаємозв’язки. Редактори можуть управляти такими конфліктами, намагаючись всіма можливими способами уникнути їх та, у той же час, працювати з максимальною прозорістю у всіх випадках.

Політика архівування

Цей журнал використовує політику архівування PKP Preservation Network.

PKP PN надає безкоштовні сервіси архівування для журналів, створених на платформі Open Journal Systems.

Також архіви журналу розміщуються на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

Авторські права

Автор залишає за собою право, без згоди редакції та засновників видання:
1. Використовувати матеріали статті повністю або частково в освітніх цілях.
2. Використовувати матеріали статті повністю або частково для написання власних робіт.
3. Використовувати матеріали статей для підготовки тез доповідей, доповідей конференцій та усних доповідей.
4. Розміщувати електронні копії статті (включаючи остаточну електронну версію, завантажену з офіційного сайту журналу) на:
а. персональні веб-ресурси всіх авторів (веб-сайти, веб-сторінки, блоги і т. д.);
б. веб-ресурс установ, в яких працюють автори (включаючи електронні інституційні репозиторії);
с. некомерційні веб-ресурси відкритого доступу.