ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ТА ВМОТИВОВАНІСТЬ ДО РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТОК ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

  • Василь Хлопецький ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
  • Сергій Курилюк ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
  • Андрій Мельник Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ
  • Олена Мельник ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
Ключові слова: фізична культура, студентки, мотиви.

Анотація

Мета. З’ясувати вмотивованість студенток педагогічних спеціальностей до занять фізичною культурою. Методи. В роботі використані: теоретичний аналіз, психологічні та педагогічні методи дослідження, анкетування. Результати. З’ясовано, що понад 50 % студенток задоволені своїм професійним вибором. Вони мають чіткий намір оволодіти обраним фахом; хочуть у майбутньому здійснювати діяльність по професії та удосконалюватися у вибраному напрямку; знаходять час для занять справами, які стосуються обраної професії; прагнуть мати колег у обраній сфері; виділяють свою про-
фесію серед інших. Високий рівень інтересу до занять фізичною культурою виявили 20,93 % студенток, 32,95 % – високий, 25,19 % – середній, низький – 11,4, а 9,69 % такої цікавості не мають. Найбільш поширеними мотивами до занять фізичною культурою для студенток є зміцнення здоров’я (98,84 %), поліпшення власної фізичної підготовленості (84,50 %) і покращення тіло будови (41,86 %). Висновок.Основними причинами, які є перепоною для занять фізичною культурою є дефіцит часу (51,55 %),поганий стан здоров’я (20,54 %), відсутність спортивних секцій, які б їх зацікавили (11,24 %), спор-
тивної інфраструктури (4,65 %), партнерів для занять фізичними вправами (10,85 %), спортивного одягу і взуття (9,69 %).
Ключові слова: фізична культура, студентки, мотиви.

Посилання

1. Блавт ОЗ. Інформативні показники рівня фізичного здоров’я та фізичної підготовленості студентів ВНЗ.
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. праць / під ред.
С.С. Єрмакова. 2012; 11: 14-8.
2. Жамардій В. Концептуальна модель застосування фітнес-технологій на заняттях із фізичного виховання
студентів. Вищий державний навчальний заклад України. “Українська медична стоматологічна академія”,
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2018: 77-88
3. Kashuba V, Andrieieva O, Goncharova N, Kyrychenko V, Karр I, Lopatskyi S, Kolos M. Physical activity for
prevention and correction of postural abnormalities in young women. Journal of Physical Education and Sport.
University of Pitesti, Romania. 2019; 19(2): 500-6.
4. Максимова КВ, Мулик КВ. Актуальні питання збереження та зміцнення здоров’я студенток 17–21 років вищих
навчальних закладів за рахунок фізкультурно-оздоровчих фітнес-занять. Вісник Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 2017; 10: 301-11.
5. Земська Н. Характеристика рухової активності студентської молоді. Physical Education, Sport and Health Culture
in Modern Society. 2016; 3: 19: 211-215.
6. Khlopetskyi V, Kuryliuk S. Correction of students negative states by health fitness means as a scientific problem =
Корекція негативних станів студентів засобами оздоровчого фітнесу, як наукова проблема. Journal of Education,
Health and Sport [Інтернет]. 2017; 7(2): 859-70. eISSN 2391-8306. Doi: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3879686.
URL: http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/7766.
References
1. Blavt O.Z. Informatyvni pokaznyky rivnia fizychnoho zdorovia ta fizychnoi pidhotovlenosti studentiv VNZ.
Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu: zb. nauk. prats / pid red.
S.S. Yermakova. 2012; 11: 14-18.
2. Zhamardii V. Kontseptualna model zastosuvannia fitnes-tekhnolohii na zaniattiakh iz fizychnoho vykhovannia studentiv.
Vyshchyi derzhavnyi navchalnyi zaklad Ukrainy. “Ukrainska medychna stomatolohichna akademiia”,
Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii. 2018; 3: 77-88
3. Kashuba V, Andrieieva O, Goncharova N, Kyrychenko V, Karr I, Lopatskyi S, Kolos M. Physical activity for
prevention and correction of postural abnormalities in young women. Journal of Physical Education and Sport.
University of Pitesti, Romania. 2019; 19(2): 500-6.
4. Maksymova K.V, Mulyk K.V. Aktualni pytannia zberezhennia ta zmitsnennia zdorovia studentok 17–21 rokiv
vyshchykh navchalnykh zakladiv za rakhunok fizkulturno-ozdorovchykh fitnes-zaniat. Visnyk Kamianets-Podilskoho
natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Fizychne vykhovannia, sport i zdorovia liudyny. 2017; 10:301-11.
5. Zemska N. Kharakterystyka rukhovoi aktyvnosti studentskoi molodi. Physical Education, Sport and Health Culture in
Modern Society. 2016; 3: 19: 211-5.
6. Khlopetskyi V, Kuryliuk S. Correction of students negative states by health fitness means as a scientific problem =
Корекція негативних станів студентів засобами оздоровчого фітнесу, як наукова проблема. Journal of Education,
Health and Sport [Інтернет]. 2017; 7(2): 859-70. eISSN 2391-8306. Doi: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3879686.
URL: http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/7766.
Опубліковано
2021-01-22
Номер
Розділ
Articles