ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ПІДЛІТКІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Олександр Лемак ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
  • Олександр Корсак ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
  • Ірина Султанова ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
  • Ірина Іванишин ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
  • Родіон Арламовський ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
  • Анна Фірка ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

DOI:

https://doi.org/10.15330/fcult.35.48-59

Ключові слова:

фізичний стан, підлітки, фізичний розвиток, аеробна продуктивність, адаптаційний потенціал

Анотація

Мета. Дослідити взаємозв’язок між фізичним розвитком (на прикладі довжини тіла) і
фізичним станом в учнів підліткового віку. Методи. В дослідженні взяло участь 411 підлітків, з них –
201 жіночої та 210 чоловічої статі. З метою вивчення особливостей фізичного стану досліджуваного
контингенту (темпів росту) були використані такі методи: оцінка фізичної підготовленості школярів;
визначення аеробної продуктивності методом степ-ергометрії; стан регуляторних механізмів
оцінювали на підставі адаптаційного потенціалу за М. Баєвським. У якості критерію фізичного роз-
витку використовували показники довжини тіла. Кількісні дані опрацьовані статистично з викорис-
танням методів варіаційної статистики та методів перевірки гіпотез. Результати. У підлітків
жіночої статі в групі з низьким рівнем фізичного розвитку сприятливим періодом для розвитку гнуч-
кості є вік 12–13 років, для розвитку швидкісно-силових здібностей – 13–14 років. У групі з середнім
рівнем фізичного розвитку вік 13–14 років є сприятливим для розвитку динамічної сили згиначів плеча.
Для розвитку швидкісно-силових здібностей період 13–14 років є сприятливим у підлітків чоловічої
статі з високим та середнім рівнями фізичного розвитку; вік 13–15 років є сприятливим для групи
підлітків з низьким рівнем фізичного розвитку. Динамічну силу згиначів плеча доцільно розвивати у 13–
14 років у підлітків з високим рівнем фізичного розвитку та у 15–16 років у групі з середнім рівнем
фізичного розвитку. Для розвитку статичної м’язової витривалості сприятливим є період 13–14 років у
підлітків з середнім рівнем фізичного розвитку. Висновок. Наявність сприятливих періодів для розвитку
фізичних якостей у різні періоди онтогенезу та флюктуацій напруги адаптаційних механізмів у
підлітків з різним рівнем фізичного розвитку, а також тенденції до зниження фізичної підготовленості
та аеробної продуктивності зумовлює необхідність розробки та запровадження у практику їх фізичної
підготовки диференційованих підходів з урахуванням рівня фізичного розвитку.
Ключові слова: фізичний стан, підлітки, фізичний розвиток, аеробна продуктивність, адап-
таційний потенціал.

Посилання

1. Арефьєв ВГ. Фізичні можливості учнів загальноосвітньої школи різного рівня фізичного розвитку.
Вісник Чернігівського національного університету імені Т. Г. Шевченка. 2013; 112: 26–28.
2. Арламовський РВ, Іванишин ІМ, Султанова ІД. Фізична підготовленість підлітків різних
соматотипів. Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фізичного виховання, спорту
і здоров’я людини. Вип.16: у 4-х т. Львів: ЛДУФК, 2012; 2: 6-12.
3. Баевский РМ. Концепция физиологической нормы и критерии здоровья. Росийский физиоло-
гический журнал им. И. М. Сеченова. 2003; 4: 473-487.
4. Борисова ЮЮ. Особливості фізичного стану дітей шкільного віку. Спортивний вісник
Придніпров’я. 2009; 1: 41‒44.
5. Глазирін ІД. Механізми біологічного дозрівання дітей пубертатного періоду: Монографія. Черкаси:
“Вертикаль”; 2010. 168 с.
6. Дугіна НГ, Мохова ІВ, Борисова ЮЮ. Оцінка фізичного стану підлітків 13–14 років. Педагогіка,
психологія, та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2011; 1: 51-53.
7. Карпман ВЛ, Белоцерковский ЗБ, Гудков ИА. Тестирование в спортивной медицине. М.: Физ-
культура и спорт; 1988. 208 с.
8. Кравчук Я. Теоретико-методичні засади диференційованого підходу до навчання фізичної культури
учнів загальноосвітньої школи. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному
суспільстві. 2010; 1: 40-43.
9. Левушкин СП. Сенситивные периоды в развитии двигательных качеств школьников 7–17 лет с
разными типами телосложения. Физическая культура. 2006; 6: 1-5.
10. Масляк ІП, Вишня ОВ, Грида ДС. Фізична підготовленість учнів середніх класів обласних
загальноосвітніх шкіл. Збірник наукових статей ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. Актуальні проблеми
фізичного виховання різних верств населення (20 травня 2016). Харків, 2016: 109-117.
11. Мисів В, Єдинак Г, Галаманжук Л, Герасимчук А. Оцінка ефективності фізичної підготовки
підлітків із різними соматотипами. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура.
2017; 27-28:197-204.
12. Мицкан БМ, Поташнюк ІВ. Фізичний стан учнів старших класів гімназії. Педагогіка, психологія та
медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2011; 5: 63-67.
13. Омельяненко Інна. Тенденції у стані здоров’я школярів незалежної України. Вісник Прикарпат-
ського університету. Серія: Фізична культура. 2017; 25-26: 203-210.
14. Руденко ВМ. Математична статистика. Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури; 2012. 304 с.
15. Самойлович ВА, Мусхаріна ЮЮ. Стан здоров’я сучасних школярів та проблеми фізичної культури
в Україні. Вестник физиотерапии и курортологии. 2011; 2: 113–115.
16. Сергієнко ЛП. Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти : підруч. К.: КНТ; 2010. 776 с.
17. Сологуб О. Особливості фізичного стану підлітків в умовах сьогодення. Гірська школа Українських
Карпат. 2017; 16: 121–24.
18. Султанова І, Іванишин І, Лісовський Б, Арламовський Р, Дурунда Т. Вікові особливості функціо-
нального стану організму школярів. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура.
2009. Вип. 10: 35−39.
19. Тхорев ВИ, Аршинник СП. Сенситивные периоды развития двигательных способностей учащихся
школьного возраста. Физическое воспитание детей и учащейся молодежи. 2010; 1:40-45.
20. Andreasi V, Michelin E, Rinaldi AE, Burini RC. Physical fitness and associations with anthropometric
measurements in 7 to 15-year-old school children. J Pediatr (Rio J). 2010; 86(6): 497–502.
21. Whipp P, Taggart A, Jackson B. Differentiation in outcome-focused physical education: Pedagogical
rhetoric and reality. Physical Education and Sport Pedagogy. 2014; 19(4): 370-382. URL: http://dx.doi.
org/10.1080/17408989.2012.754001.
References
1. Arefiev VH. Fizychni mozhlyvosti uchniv zahalnoosvitnoi shkoly riznoho rivnia fizychnoho rozvytku.
Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho universytetu imeni T.H. Shevchenka. 2013; 112: 26-28.
2. Arlamovskiy RV, Ivanishin IM, Sultanova ID. Fіzichna pіdgotovlenіst pіdlіtkіv rіznih somatotipіv. Moloda
sportivna nauka Ukrayini: zb. nauk. prats z galuzi fizichnogo vihovannya, sportu i zdorov’ya lyudini.
Vip.16: u 4-h t. Lviv: LDUFK, 2012; 2: 6.
3. Baevskij RM. The concept of physiological norm and health criteria. Rosijskij fiziologicheskij zhurnal im.
I. M. Sechenova. 2003; 4: 473-487.
4. Borysova Yu Yu. Features of the physical condition of children of school age. Sportyvnyi visnyk
Prydniprovia. 2009; 1: 41-44.
5. Duhina NH, Mokhova IV, Borysova YuIu. Otsinka fizychnoho stanu pidlitkiv 13-14 rokiv. Pedahohika,
psykholohiia, ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu. 2011; 1: 51-53.
6. Hlazyrin ID. Mekhanizmy biolohichnoho dozrivannia ditei pubertatnoho periodu: Monohrafiia. Cherkasy
“Vertikal”; 2010. 168 s.
7. Karpman VL, Belocerkovskij ZB, Gudkov IA. Testirovanie v sportivnoj medicine. Moskow: Fizkul’tura i
sport; 1988. 208 s.
8. Kravchuk Ya. Theoretical and methodical principles of a differentiated approach to the teaching of physical
education of students of a secondary school. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu
suspilstvi. 2010; 1: 40-43.
9. Levushkin SP. Sensitivnyie periodyi v razvitii dvigatelnyih kachestv shkolnikov 7-17 let s raznyimi tipami
teloslozheniya. Fizicheskaya kultura. 2006; 6: 1-5.
10. Masliak IP, Vyshnia OV, Hryda DS. Fizychna pidhotovlenist uchniv serednikh klasiv oblasnykh
zahalnoosvitnikh shkil. Zbirnyk naukovykh statei II Vseukr. nauk.-prakt. konf. Aktualni problemy
fizychnoho vykhovannia riznykh verstv naselennia (2016 traven 20). Kharkiv; 2016: 109-117.
11. Mysiv V, Yedynak H, Halamanzhuk L, Herasymchuk A. Otsinka efektyvnosti fizychnoi pidhotovky
pidlitkiv iz riznymy somatotypamy. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Seriia: Fizychna kultura. 2017;
27-28: 197-204.
12. Mytskan BM, Potashniuk IV. Fizychnyi stan uchniv starshykh klasiv himnazii. Pedahohika, psykholohiia ta
medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu. 2011; 5: 63-67.
13. Omelianenko Inna. Tendentsii u stani zdorovia shkoliariv nezalezhnoi Ukrainy. Visnyk Prykarpatskoho
universytetu. Seriia: Fizychna kultura. 2017; 25-26: 203-210.
14. Rudenko VM. Matematychna statystyka. Navch. posib. K.: Tsentr uchbovoi literatury; 2012. 304 s.
15. Samoilovych VA. The state of health of modern schoolchildren and the problems of physical culture in
Ukraine. Vestnyk fyzyoterapyy y kurortolohyy. 2011; 2: 113-115.
16. Sergіenko LP. Sportivna metrologіja: teorіja і praktichnі aspekti. Kiev; KNT, Ukraine; 2010. 776 s.
17. Solohub O. Osoblyvosti fizychnoho stanu pidlitkiv v umovakh sohodennia. Hirska shkola Ukrainskykh
Karpat. 2017; 16: 121-24.
18. Sultanova I, Ivanishin I, Lisovskiy B, Arlamovskiy R, Durunda T. Vikovi osoblivosti funktsionalnogo
stanu organizmu shkolyariv. Visnik Prikarpatskogo universitetu. Seriya: Fizichna kultura. 2009; 10: 35.
19. Thorev VI., Arshinnik SP. Sensitivnyie periodyi razvitiya dvigatelnyih sposobnostey uchaschihsya
shkolnogo vozrasta. Fizicheskoe vospitanie detey i uchascheysya molodezhi. 2010; 1: 40-45.
20. Andreasi V, Michelin E, Rinaldi AE, Burini RC. Physical fitness and associations with anthropometric
measurements in 7 to 15-year-old school children. J Pediatr (Rio J). 2010; 86(6): 497-502.
21. Whipp P, Taggart A, Jackson B. Differentiation in outcome-focused physical education: Pedagogical
rhetoric and reality. Physical Education and Sport Pedagogy. 2014; 19(4): 370-382. URL: http://dx.doi.
org/10.1080/17408989.2012.754001.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-04

Номер

Розділ

Articles