АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБЛЕННЯ ГАЛУЗЕВОЇ РАМКИ КВАЛІФІКАЦІЙ У СИСТЕМІ СПОРТУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Мирослав Дутчак Національний університет фізичного виховання і спорту України

DOI:

https://doi.org/10.15330/fcult.35.24-31

Ключові слова:

кваліфікація, система спорту, професії, галузева рамка, актуальність, передумови

Анотація

Мета. Узагальнити сучасний масив наукових знань та передовий міжнародний досвід щодо
актуальності та передумов розроблення галузевої рамки кваліфікацій у системі спорту в Україні.
Методи. Використано такі методи теоретичного дослідження: аналіз наукової літератури та доку-
ментальних джерел, інформаційних ресурсів мережі Інтернет, передового зарубіжного та вітчизня-
ного досвіду; поєднання логічного та історичного аналізу; системний аналіз; порівняння та зіставлення;
функціонально-структурний аналіз. Результати. Визначено, що актуальність розроблення галузевої
рамки кваліфікацій у системі спорту в Україні детермінована необхідністю: спрощення визнання квалі-
фікацій на національному та міжнародному ринках праці; впровадження сучасного концепту навчання
впродовж життя; інтегрування, оцінювання та порівняння результатів навчання, досягнутих у різних
формах здобуття освіти та їх поєднанні; модернізації кваліфікаційних характеристик професій у
відповідності до Національної рамки кваліфікацій та специфіки професійної діяльності. Встановлено,
що в системі спорту та активного відпочинку в Україні наявні теоретико-методологічні, нормативно-
правові та організаційні передумови для розроблення галузевої рамки кваліфікацій. Висновок. В Україні
для системи спорту та активного відпочинку актуальним є розроблення галузевої рамки кваліфікацій і
для цього сформовані відповідні передумови.
Ключові слова: кваліфікація, система спорту, професії, галузева рамка, актуальність, пе-
редумови.

Посилання

1. Балендр А. Роль та місце галузевої рамки кваліфікацій у системі підготовки прикордонників країн
Європейського Союзу. Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної
служби України. Серія: педагогічні науки. 2017; 2(9): 30–38.
2. Дутчак М. Сучасна концепція кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту в Україні.
Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2020; 2: 45–56.
3. Закон України “Про освіту” [Internet]. [цитовано 2020 жовтень 18]. Доступно: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/2145-19#Text
4. Заславський ВА, Нікітченко МС, Омельчук ЛЛ, Ямкова ОМ. Розробка та впровадження галузевої
рамки кваліфікацій в галузі знань “Інформаційні технології”. Київ: Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка, 2016. 88 с.
5. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 28 жовтня 2016 року № 4080 “Про затвердження
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 85 “Спортивна діяльність”
[Internet]. [цитовано 2020 жовтень 02]. Доступно: https://zakononline.com.ua/documents/ show/
432534___432599.
6. Національна рамка кваліфікацій [Internet]. [цитовано 2020 листопад 12]. Доступно:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text.
7. Національний класифікатор України “Класифікатор професій ДК 003:2010” [Internet]. [цитовано
2020 листопад 02]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text.
8. Національний класифікатор України “Державний класифікатор видів економічної діяльності ДК
09:2010” [Internet]. [цитовано 2020 листопад 02]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/rada/
show/vb457609-10#Text.
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2020 р. № 1089 “Про затвердження Стратегії
розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року” [Internet]. [цитовано 2020 листопад 12].
Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-2020-%D0%BF#Text.
10. Проєкт Закону України “Про Національну систему кваліфікацій” [Internet]. [цитовано 2020 листопад
12]. Доступно: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya.
11. Рашкевич ЮМ. Андрейчук СК. Секторіальні рамки кваліфікацій як інструмент узгодження
дескрипторів європейських мета-рамок та побудови профілів освітніх програм. Міжнародний
науковий вісник / ред. кол.: І. В. Артьомов (голова), О. І. Свєженцева, І. А. Грабова та ін. Ужгород :
ДВНЗ"УжНУ". 2015; 1 (10): 41-64.
12. Семигіна ТВ, Баланюк ЮВ. Розвиток в Україні механізмів державного регулювання системи профе-
сійних кваліфікацій [Internet]. [цитовано 2020 листопад 12]. Доступно: http://baltijapublishing.lv/
omp/index.php/bp/catalog/view/53/985/2174-1.
13. 7 Step Model: A PRACTICAL MODEL DERIVED FROM THE LIFELONG LEARNING STRATEGY
[Internet]. [цитовано 2020 листопад 12]. Доступно: http://eose.org/approach/7-step-model.
14. European Sport Coaching Framework [Internet]. [цитовано 2020 листопад 01]. Доступно: https://www.
coachlearn.eu/_assets/files/project_documents/european-sport-coaching-framework.pdf.
15. Guidelines regarding the minimum requirements in skills and competences for coaches. Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2020. 59 p. [цитовано 2020 листопад 04]. Доступно:
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8f28e3a0-6f11-11ea-b735-01aa75ed71a1/languageen/
format-PDF/source-122543310.
16. International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport [Internet]. 2020 [цитовано 2020
листопад 5]. Доступно: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235409.
17. International Sport Coaching Framework [Internet]. [цитовано 2020 листопад 02]. Доступно:
https://www.icce.ws/_assets/files/news/ISCF_1_aug_2012.pdf.
18. Lara-Bercial S, North J, Petrovic L, Oltmanns K, Minkhorst J, Hämäläinen K, Livingstone K. Qualification
Frameworks and Employment and Mobility Tools in European Union Implications for Sport Coaching and
the European Sport Coaching Framework. March 2016. 42 p. [Internet]. [цитовано 2020 листопад 02].
Доступно: https://www.coachlearn.eu/_assets/files/coachlearn-qualification-frameworks-in-europeweb.
pdf.
19. Review of the EU 5-level structure for the recognition of coaching qualification: Final Version [Internet].
[цитовано 2020 листопад 02]. Доступно: https://www.icce.ws/_assets/files/documents/ECC_5_level_
review.pdf.
20. Sektorowa rama kwalifikacji dla sportu [Internet]. [цитовано 2020 листопад 04]. Доступно: http://www.
krk-www.ibe.edu.pl/download/publikacje/SRKS_ENG_FIN_internet.pdf.
21. Study on Sport Qualifications Acquired Through Sport Organisations and (Sport) Educational Institutes: Final
Report [Internet]. [цитовано 2020 листопад 04]. Доступно: https://www.lsb-niedersachsen.de/
fileadmin/user_upload/2016_EU_Studie_Sport_Qualifikationen.pdf.
22. White Paper on Sport [Internet]. [цитовано 2020 листопад 12]. Доступно: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52007DC0391.
References
1. Balendr A. Rol’ ta mistse haluzevoyi ramky kvalifikatsiy u systemi pidhotovky prykordonnykiv krayin
Yevropeys’koho Soyuzu. Zbirnyk naukovykh prats’ Natsional’noyi akademiyi derzhavnoyi prykordonnoyi
sluzhby Ukrayiny. Seriya: pedahohichni nauky. 2017; 2(9): 30-38.
2. Dutchak M. Suchasna kontseptsiya kadrovoho zabezpechennya sfery fizychnoyi kul’tury i sportu v
Ukrayini. Teoriya i metodyka fizychnoho vykhovannya i sportu. 2020; 2: 45-56.
3. Zakon Ukrayiny “Pro osvitu” [Internet]. [tsytovano 2020 zhovten’ 18]. Dostupno: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.
4. Zaslavs’kyy VA, Nikitchenko MS, Omel’chuk LL, Yamkova OM. Rozrobka ta vprovadzhennya haluzevoyi
ramky kvalifikatsiy v haluzi znan’ “Informatsiyni tekhnolohiyi”. Kyyiv: Kyyivs’kyy natsional’nyy
universytet imeni Tarasa Shevchenka, 2016. 88 s.
Дутчак Мирослав. Актуальність та передумови розроблення галузевої рамки кваліфікацій у системі …
31
5. Nakaz Ministerstva molodi ta sportu Ukrayiny vid 28 zhovtnya 2016 roku № 4080 “Pro zatverdzhennya
Dovidnyka kvalifikatsiynykh kharakterystyk profesiy pratsivnykiv, Vypusk 85 “Sportyvna diyal’nist’” [Internet].
[tsytovano 2020 zhovten’ 02]. Dostupno: https://zakononline.com.ua/documents/show/ 432534___432599.
6. Natsional’na ramka kvalifikatsiy [Internet]. [tsytovano 2020 lystopad 12]. Dostupno: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text.
7. Natsional’nyy klasyfikator Ukrayiny “Klasyfikator profesiy DK 003:2010” [Internet]. [tsytovano 2020
lystopad 02]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text.
8. Natsional’nyy klasyfikator Ukrayiny “Derzhavnyy klasyfikator vydiv ekonomichnoyi diyal’nosti DK
09:2010” [Internet]. [tsytovano 2020 lystopad 02]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua.rada/
show/vb457609-10#Text.
9. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 4 lystopada 2020 r. № 1089 “Pro zatverdzhennya Stratehiyi
rozvytku fizychnoyi kul’tury i sportu na period do 2028 roku” [Internet]. [tsytovano 2020 lystopad 12].
Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-2020-%D0%BF#Text.
10. Proyekt Zakonu Ukrayiny “Pro Natsional’nu systemu kvalifikatsiy” [Internet]. [tsytovano 2020 lystopad
12]. Dostupno: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya
11. Rashkevych YUM. Andreychuk SK. Sektorial’ni ramky kvalifikatsiy yak instrument uz·hodzhennya
deskryptoriv yevropeys’kykh meta-ramok ta pobudovy profiliv osvitnikh prohram. Mizhnarodnyy
naukovyy visnyk / red. kol.: I. V. Art’omov (holova), O. I. Svyezhentseva, I. A. Hrabova ta in. Uzhhorod :
DVNZ"UzhNU". 2015; 1 (10): 41-64.
12. Semyhina TV, Balanyuk YUV. Rozvytok v Ukrayini mekhanizmiv derzhavnoho rehulyuvannya systemy
profesiynykh kvalifikatsiy [Internet]. [tsytovano 2020 lystopad 12]. Dostupno: http://baltijapublishing.lv/
omp/index.php/bp/catalog/view/53/985/2174-1.
13. 7 Step Model: A PRACTICAL MODEL DERIVED FROM THE LIFELONG LEARNING STRATEGY
[Internet]. [цитовано 2020 листопад 12]. Доступно: http://eose.org/approach/7-step-model.
14. European Sport Coaching Framework [Internet]. [цитовано 2020 листопад 01]. Доступно:
https://www.coachlearn.eu/_assets/files/project_documents/european-sport-coaching- framework.pdf.
15. Guidelines regarding the minimum requirements in skills and competences for coaches. Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2020. 59 p. [цитовано 2020 листопад 04]. Доступно:
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8f28e3a0-6f11-11ea-b735-01aa75ed71a1/languageen/
format-PDF/source-122543310.
16. International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport [Internet]. 2020 [цитовано 2020
листопад 5]. Доступно: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235409.
17. International Sport Coaching Framework [Internet]. [цитовано 2020 листопад 02]. Доступно:
https://www.icce.ws/_assets/files/news/ISCF_1_aug_2012.pdf.
18. Lara-Bercial S, North J, Petrovic L, Oltmanns K, Minkhorst J, Hämäläinen K, Livingstone K. Qualification
Frameworks and Employment and Mobility Tools in European Union Implications for Sport Coaching and
the European Sport Coaching Framework. March 2016. 42 p. [Internet]. [цитовано 2020 листопад 02].
Доступно: https://www.coachlearn.eu/_assets/files/coachlearn-qualification-frameworks-in-europe-web.pdf.
19. Review of the EU 5-level structure for the recognition of coaching qualification: Final Version [Internet].
[цитовано 2020 листопад 02]. Доступно: https://www.icce.ws/_assets/files/documents/ECC_5_
level_review.pdf.
20. Sektorowa rama kwalifikacji dla sportu [Internet]. [цитовано 2020 листопад 04]. Доступно:
http://www.krk-www.ibe.edu.pl/download/publikacje/SRKS_ENG_FIN_internet.pdf.
21. Study on Sport Qualifications Acquired Through Sport Organisations and (Sport) Educational Institutes:
Final Report [Internet]. [цитовано 2020 листопад 04]. Доступно: https://www.lsb-niedersachsen.de/
fileadmin/user_upload/2016_EU_Studie_Sport_Qualifikationen.pdf.
22. White Paper on Sport [Internet]. [цитовано 2020 листопад 12]. Доступно: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52007DC0391.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-04

Номер

Розділ

Articles