МОРФОБІОМЕХАНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТОК З РІЗНИМ ТИПОМ ТІЛОБУДОВИ

Автор(и)

  • Алла Альошина Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
  • Вікторія Матійчук Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
  • Зіновій Остап’як ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

DOI:

https://doi.org/10.15330/fcult.35.3-9

Ключові слова:

студентки, морфобіомеханічні особливості, тілобудова, корекція, кутові характеристики

Анотація

Мета. Визначити морфобіомеханічні особливості студенток 17–18 років різних типів тілобудови. Для розв’язання поставлених завдань використовувався комплекс наступних методів: теоретичні, емпіричні, статистичні. Методи. У дослідженні прийняла участь 121 студентка. Соматотип
визначали за індексом Пінє. В процесі антропометричного обстеження визначали обводи різних біоланок тіла, вагу та довжину тіла. Для вимірювання кутів, що характеризують біогеометричний профіль постави (1 – кута нахилу голови, утвореного вертикаллю та лінією, що з’єднує остистий відросток сьомого шийного хребця С7 і ЦМ голови; 2 – кута зору, утвореного горизонталлю та лінією, що з’єднує найбільш виступаючу частину лобної кістки та підборідний виступ; 3 – кута нахилу тулуба, утвореного вертикаллю та лінією, що з’єднує остистий відросток сьомого шийного хребця (С7) застосовували гоніометрію, а фотограми обробляли із використанням компютерної програми “Тоrsо”.Результати. Встановлено що студентки, які прийняли участь у дослідженні мають наступний типи тілобудови: 64 – мезоморфний, 35 – ектоморфний та 22 особи – ендоморфний соматитип. Студентки ектоморфного соматотипу мають найбільші показники довжини, а представниці ендоморфного типу тіло будови ваги тіла. Щодо величини обводів різних біоланок тіла, то вони у студенток мезоморфного соматотипу, в порівнянні з особами інших типів тіло будови, є найбільшими. У результаті проведеного дослідження вивчено особливості просторової організації тіла у студенток 17–18 років з різним соматотипом, зокрема, визначено кутові характеристики біогеометричного профілю постави. Проведені дослідження дозволили створити антропометричні моделі студенток 17-18 років. Висновок. Тіло будова має виражені статеві, вікові та індивідуальні особливості, а тому із системних позицій може розглядатись як взаємозалежна та взаємозумовлена сукупність морфо-функціональних компонентів тіла людини.
Ключові слова: студентки, морфобіомеханічні особливості, тілобудова, корекція, кутові характеристики.

Посилання

1.Випасняк І, Шанковський А. Особливості гоніометрії тіла студентів із різними типами постави =
Features of goniometry of students with different types of posture. Journal of Education, Health and Sport
[Інтернет]. 2017; 7 (5): 1026-1040. Доступно: http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/5123.
2. Випасняк ІП, Лещак ОМ, Шанковський АЗ. Особливості компонентів фізичного розвитку студентів
в процесі фізичного виховання в залежності від типу тілобудови. Науковий часопис НПУ імені М.П.
Драгоманова. Серія: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт).
2018; 3 (97): 19-23.
3. Кашуба ВА. Биодинамика осанки школьников в процессе физического воспитания: дис. на
соискание ученой степени д-ра наук по физ. воспитанию и спорту: спец. 24.00.02. Киев, 2003. 40 с.
4. Кашуба ВА, Адель Бен Жедду. Профилактика и коррекция нарушений пространственной органи-
зации тела человека в процессе физического воспитания. К.: Знания Украины, 2005. 158 с.
5. Кашуба В О, Рудницький ОВ, Гонадзе ЮК. Інноваційні підходи в фізичному вихованні студентсь-
кої молоді з різними типами тілобудови. Актуальні проблеми фізичної культури, спорту, фізичної
терапії та ерготерапії: біомеханічні, психофізіологічні та метрологічні аспекти: Матеріали І Все-
української електронної науковопрактичної конференції з міжнародною участю (Київ, 17 травня
2018 р.). 185-189 (а).
6. Кашуба В, Рудницкий А. Современные технологии коррекции телосложения занимающихся средст-
вами оздоровительного фитнеса. Revistă teoretico-tiinţifică “Stiinţa culturii fizice”. 2016; 25(1): 96-102.
7. Кашуба В, Лопацький С, Хабінець Т. Просторова організація тіла людини в процесі моніторингових
досліджень. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. Луцьк:
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017; 25: 9-15.
8. Кашуба В. Попадюха Ю. Біомеханіка просторової організації тіла людини: сучасні методи та засо-
би діагностики і відновлення порушень: монографія. К. Центр учбової літератури. 2018. 768 с.
9. Кашуба В, Лопацький С. Теоретико-практичні аспекти моніторингу просторової організації тіла лю-
дини: монографія. Івано-Франківськ: Видавець Кушнир Г.М., 2018. 232 с.
10. Кашуба В, Гончарова Н, Ткачова А, Прилуцька Т. Особливості тілобудови жінок першого періоду
зрілого віку, які займаються аквафітнесом. Спортивний вісник Придніпров’я. 2019;1:97-104.
11. Лапутин АН, Кашуба ВА. Формирование массы и динамика гравитационных взаимодействий тела
человека в онтогенезе. Київ: Знання, 1999. 202 с.
12. Лапутін АМ, Кашуба ВО. Динамічна анатомія: Навчальна програма для вузів фізичного виховання
та спорту. Київ: Науковий світ, 2000. 12 с.
13. Лапутін АМ, Кашуба ВО. Кінетика тіла людини: навчальна програма для ВНЗ фізичного виховання
та спорту. Київ: Науковий світ, 2003. 13 с.
14. Мицкан БМ, Випасняк ІП, Шанковський АЗ. Факторна структура показників фізичного розвитку,
фізичної підготовленості, тіло будови та стану біогеометричного профілю постави студентів в
Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. Випуск 35
8
процесі фізичного виховання. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія: Науково-
педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2018; 4(98): 106-110.
15. Andrieieva O, Hakman A, Kashuba V, Vasylenko M, Patsaliuk K, Koshura A, Istyniuk I. Effects of
physical activity on aging processes in elderly persons Journal of Physical Education and Sport ® (JPES),
2019; 19: 1308-1314.
16. Kashuba V, Lopatskyi S, Prylutska T. Contemporary points on monitoring the spatial organization of the
human body in the process of physical education Journal of Education, Health and Sport, 2017; 7(6):
1243-1254.
17. Kashuba Vitaliy, Asaulyuk Inna, Dyachenko Anna. Characteristics of the biogeometric profile of students’
posture in the process of vocational and physical training. Journal of Education, Health and Sport. 2017;
7(6): 1255-1264. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2548845.
18. Kashuba V, Kolos M, Rudnytskyi O, Yaremenko V, Shandrygos V, Dudko M, Andrieieva O. Modern
approaches to improving body constitution of female students within physical education classes. Journal of
Physical Education and Sport. 2017;17 (4): 2472-2476. doi: 10.7752/jpes.2017.04277.
19. Tkachova A, Dutchak M, Kashuba V, Goncharova N, Lytvynenko Y, Vako I, Kolos S, Lopatskyi S.
Practical implementation of differentiated approach to developing water aerobics classes for early
adulthood women with different types of body build. Journal of Physical Education and Sport (JPES).
2020; 20(1): 456-60.
References
1. Vipasnyak I, Shankovskiy A. Features of goniometry of students with different types of posture. Journal of
Education, Health and Sport. 2017; 7(5): 1026-1040. http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/
view/5123.
2. Vypasnyak IP, Leshchak OM, Shankovs’kyy AZ. Features of components of physical development of
students in the process of physical education depending on the type of physique. Scientific journal of NPU
National Pedagogical Dragomanov University. Series: Scientific and pedagogical problems of physical
culture (physical culture and sports). 2018; 3 (97): 19-23.
3. Kashuba VA. Biodynamics of posture of schoolchildren in the process of physical education: dis. for the
degree of Doctor of Science in Phys. education and sports: specials. 24.00.02. Kiev, 2003. 40 p.
4. Kashuba VA, Adele Ben Jeddu. Prevention and correction of violations of the spatial organization of the
human body in the process of physical education. K.: Knowledge of Ukraine, 2005. 158 p.
5. Kashuba VO, Rudnyts’kyy OV, Honadze YUK. Innovative approaches in physical education of student
youth with different body types. Current issues of physical culture, sports, physical therapy and occupational
therapy: biomechanical, psychophysiological and metrological aspects: Proceedings of the I All-Ukrainian
electronic scientific-practical conference with international participation (Kyiv, May 17, 2018). 185-
189 (a)
6. Kashuba V, Rudnitskiy A. Modern technologies for correcting the physique of those involved in healthimproving
fitness. Revistă teoretico-tiinţifică “Stiinţa culturii fizice”. 2016; 25(1): 96-102.
7. Kashuba V, Lopats’kyy S, Khabinets’ T. Spatial organization of the human body in the process of monitoring
studies. Youth Scientific Bulletin of the Lesia Ukrainka East European National University. Physical
education and sports: magazine / style. AV. Ts’os’, AI. Al’oshyna. Lutsk: Eastern Europe. nat. Univ. Lesya
Ukrainka, 2017; 25: 9-15.
8. Kashuba V. Popadyukha Y. Biomechanics of spatial organization of the human body: modern methods and
tools for diagnosis and recovery of disorders: a monograph. K. Center for Educational Literature. 2018.
768 p.
9. Kashuba V, Lopats’kyy S. Theoretical and practical aspects of monitoring the spatial organization of the
human body: a monograph. Ivano-Frankivsk: Publisher Kushnir GM, 2018. 232 p.
10. Kashuba V, Honcharova N, Tkachova A, Pryluts’ka T. Peculiarities of the physique of women of the first
period of adulthood who are engaged in aqua fitness. Sportyvnyy visnyk Prydniprovʺya. 2019; 1: 97-104.
11. Laputin AN, Kashuba VA. Formation of mass and dynamics of gravitational interactions of the human
body in ontogenesis. Kiev: Znannya, 1999.202 p.
12. Laputin AM, Kashuba VO. Dynamic Anatomy: Curriculum for Physical Education and Sports. Kyiv:
Scientific World, 2000. 12 p.
13. Laputin AM, Kashuba VO. Kinetics of the human body: a curriculum for universities of physical education
and sports. Kyiv: Scientific World, 2003. 13 p.
14. Mytskan BM, Vypasnyak IP, Shankovs’kyy AZ. Factor structure of indicators of physical development,
physical fitness, body structure and state of biogeometric profile of students’ posture in the process of
physical education. Scientific journal National Pedagogical Dragomanov University . Series: Scientific and
pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports). 2018; 4 (98): 106-110.
9
15. Andrieieva O, Hakman A, Kashuba V, Vasylenko M, Patsaliuk K, Koshura A, Istyniuk I. Effects of
physical activity on aging processes in elderly persons Journal of Physical Education and Sport ® (JPES),
2019; 19: 1308-1314.
16. Kashuba V, Lopatskyi S, Prylutska T. Contemporary points on monitoring the spatial organization of the
human body in the process of physical education Journal of Education, Health and Sport, 2017; 7(6):
1243-1254.
17. Kashuba Vitaliy, Asaulyuk Inna, Dyachenko Anna. Characteristics of the biogeometric profile of students’
posture in the process of vocational and physical training. Journal of Education, Health and Sport. 2017;
7(6): 1255-1264. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2548845.
18. Kashuba V, Kolos M, Rudnytskyi O, Yaremenko V, Shandrygos V, Dudko M, Andrieieva O. Modern
approaches to improving body constitution of female students within physical education classes. Journal of
Physical Education and Sport. 2017; 17 (4): 2472-2476. doi: 10.7752/jpes.2017.04277.
19. Tkachova A, Dutchak M, Kashuba V, Goncharova N, Lytvynenko Y, Vako I, Kolos S, Lopatskyi S.
Practical implementation of differentiated approach to developing water aerobics classes for early
adulthood women with different types of body build. Journal of Physical Education and Sport (JPES).
2020; 20(1): 456-60.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-04

Номер

Розділ

Articles