СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРАМАТИЧНИХ ОМОНІМІВ ТАМ І ТУТ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Автор(и)

  • Ірина Джочка

DOI:

https://doi.org/10.15330/ukrst.20.81-92

Ключові слова:

граматична омонімія, частки,, прислівники, фразеологізми,, транспозиція, синтагматика.

Анотація

Проаналізовано лексико-семантичні, словотвірні й синтаксичні властивості лексем там і тут у функції прислівників, семантико-прагматичні та синтагматичні ознаки указаних слів у ролі часток. Аналізовані займенникові прислівники виражають дейктичну просторову семантику, уживаючись у припредикативній позиції й виконуючи функції синтаксичних детермінантів. Як прислівники лексеми там і тут вступають в антонімійні відношення, указуючи на віддаленість / близькість місця з погляду мовця. Частотним є їхнє використання як вказівних в анафоричній функції та у функції співвідносних вказівних лексем у складному реченні. Експлікуючи просторове вказівне значення, виступають у складі ідіом [і] сям і там; [і] тут і там; то тут, то там, одна нога тут, [а] друга там тощо. Окрім локативної дейктичної семантики, синонімізуючись із лексемами потім, згодом, незабаром, виражають темпоральне значення. На словотвірному рівні мотивують похідні з гіпокористичною семантикою: тамечки, тутеньки, тутечка, тутечки.

Похідна партикула там актуалізує більшу кількість комунікативних функцій порівняно з партикулою тут. Уживаючись самостійно, частка там виражає семантико-прагматичні смисли ‘невизначеність’, ‘довільність’. Домінантний комунікативний смисл ‘відчуження мовця від змісту повідомлення’ та граневі, які репрезентують смислові відтінки ставлення мовця до повідомлюваного (‘недбалість, байдужість’, ‘зневажливість’, ‘посилення негації’ та ін.) частка там найчастіше реалізує у складі ідіом <та> який там, де там, <та> де <вже> там, <так> куди < ж > там та ін. Партикула тут експлікує набагато менший спектр семантико-прагматичних смислів, домінантним серед яких виступає ‘зацікавленість мовця змістом висловлення’. Найчастіше зазначений комунікативний смисл частка тут реалізує у складі ідіом та <а> що тут думати, [та, а] що <ж> <тут> робити (діяти, розуміти). Обидві партикули об’єднує комунікативний смисл ‘відсилання, зумовлене особистісним ставленням до фактів, про які йдеться в комунікації’.

 

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-27

Номер

Розділ

Наукові статті