Od demokracji bezposredniej do demokracji elektronicznej: teoretyczny aspekt

  • Наталія Голуб'як
Ключові слова: Słowa kluczowe: demokracja, demokracja bezpośrednia, e-demokracja, ICT., Ключові слова: демократія, безпосередня демократія, електронна демократія, ІКТ.

Анотація

В статті аналізується вплив інформаційних технологій на модель безпосередньої демократії. Розглядаються теоретичні аспекти становлення електронної демократії, в якій змінюється роль громадян та розширюються можливості безпосередньої участі в політичному процесі. Автором
наводяться визначення основних термінів (електронної демократії, ІКТ, електронних інструментів). Окреслюється проблема співвідношення переваг та недоліків застосування ІКТ в демократичних процедурах. У підсумку відзначено демократичні зміни за посередництвом Інтернет-технологій, що
дозволяють покращити політичну комунікацію та створюють нові канали для політичного залучення, зокрема на місцевому рівні.

W artykule przedstawiony jest ogólny kontekst funkcjonowania nowych technologii informacyjnych. Omówione zostały wybrane aspekty teoretyczne , w ramach których próbowano odpowiedź na pytanie, jak rozwój Internetu zmienia model demokracji. Zaprezentowano wybrane definicji e-demokracji oraz jej
podstawowe aspekty. Kolejnym istotnym problemem poddanym analizie jest kwestia możliwości oraz wyzwań wykorzystania ICT w procesie decyzyjnym. Obecnie wydaje się więc, iż rozwój technologii informatycznych polepsza w niektórych aspektach stan demokracji, zwłaszcza demokrację bezpośrednią na poziomie lokalnym. Tekst nie stanowi wyczerpującej analizy przedmiotu badań. Ma być raczej przyczynkiem do dalszych rozwiązań nad e-demokracją oraz e-partycypacją.

Опубліковано
2018-11-28
Розділ
ГЕОПОЛІТИКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ