Аксіологічна психопедагогіка Г. Жука: засадничі ідеї, концептуальні уявлення, практичні рекомендації

  • Зіновія Карпенко Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника http://orcid.org/0000-0002-0747-2591
Ключові слова: аксіологічна психопедагогіка, Гжегож Жук, аксіологія освіти, духовні цінності, аксіогенез особистості, соціалізація, поцінування, інтенціональна активність, виховна (аксіологічна) ситуація, виховний ідеал

Анотація

Анотація. У статті актуалізовано проблему дефіциту наукової комунікації в царині аксіологічної психопедагогіки попри наявні запити і можливості сучасності. Метою даної статті є узагальнений виклад теоретико-методологічних засад аксіологічної психопедагогіки в інтерпретації польського вченого Гжегожа Жука. Використано описово-герменевтичний метод дослідження знакової монографії вченого «Аксіологічна освіта: окреслення проблематики» (Люблін, 2016), що дозволило отримати такі резуль­тати: розкрито зміст ключових понять аксіології освіти (суспільні та особистісні цінності й антицінності; процес поцінування як акт приписування цінності обєкту; онтологічний статус, типологія й ієрархія цінностей; цілепокладання як результат розгортання інтенціональної активності; конфлікт цінностей та ціннісне самовизначення особистості ін.); психологічні механізми інтерналізації духовних цінностей (формування ставлення до ціннісного еталону, відкриття й акцептація цінностей за допомогою ірраціонально-емоційного і раціонально-рефлекс­ивного інтелектів, включення їх до ієрархії особистих цінностей; родинні, культурні й інституційні детер­мінанти аксіогенезу особистості, її самовиховання; способи конструювання аксіологічних (виховних) ситуацій з урахуванням консервативних традицій і ліберальних трендів, ризиків і шансів соціалізації дітей та молоді в кіберпросторі тощо. Результатом аксіологічної освіти є становлення духовно зрілої особистості, яка ке­рується альтруїстичною мотивацією поведінки внаслідок наближення її Я-реального до Я-ідеального. Зроблено висновок про необхідність співпраці українських і польських науковців та освітян в царині аксіологічної психопедагогіки шляхом узгодження виховних ідеалів, заснованих на близькості культурно-історичних традицій та ментальності цих європейських народів.

Ключові слова: аксіологічна психопедагогіка, Гжегож Жук, аксіологія освіти, духовні цінності, аксіо­генез особистості, соціалізація, поцінування, інтенціональна активність, виховна (аксіологічна) ситуація, виховний ідеал.

Біографія автора

Зіновія Карпенко, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

доктор психологічних наук, професор,

професор кафедри психології розвитку

Прикарпатського національного університету

 імені Василя Стефаника

Опубліковано
2021-06-30
Розділ
Статті