KapushO.А., MazurN.V., LysytsyaA.V., MorozM.V., NechyporukB.D., RudykB.P., DzhaganV.M., Valakh M.Ya., and YukhymchukV.O. “Physical Properties of Nanocrystaline PbS Synthesized by Electrolytic Method”. Physics and Chemistry of Solid State 24, no. 2 (May 14, 2023): 262-268. Accessed December 2, 2023. https://scijournals.pnu.edu.ua/index.php/pcss/article/view/6361.