[1]
MyronyukI. F., KotsyubynskyV. O., DmytrotsaT. V., SoltysL. M., and Gun’koV. M., “Atomic Structure and Morphology of Fumed Silica”, Phys. Chem. Solid St., vol. 21, no. 2, pp. 325-331, Jun. 2020.