[1]
NovosyadliyS. P., LukovkinV. M., MelnykR., and PavlyshynA. V., “Physical-topology modeling of silicon/gallium arsenide Schottky transistor of submicron technology LSI”, Phys. Chem. Solid St., vol. 21, no. 2, pp. 361-364, Jun. 2020.