KapushO., MazurN., LysytsyaA., MorozM., NechyporukB., RudykB., DzhaganV., Valakh M. and YukhymchukV. (2023) “Physical properties of nanocrystaline PbS synthesized by electrolytic method”, Physics and Chemistry of Solid State, 24(2), pp. 262-268. doi: 10.15330/pcss.24.2.262-268.