BudzulyakI.M., YablonL.S., KhemiiM.M., KotsyubynskyV.O., RachiyB.I., IlnytskyiR.V., and KryvulychR.I. 2023. “Stimulation of the Metal Doping Process of Nanoporous Carbon Material by Laser Irradiation”. Physics and Chemistry of Solid State 24 (2), 403-9. https://doi.org/10.15330/pcss.24.2.403-409.