Popovych, O.M., I.M. Budzulyak, O.V. Popovych, B.I. Rachiy, R.V. Ilnytskyi, L.S. Yablon, and O.V. Morushko. 2021. “Synthesis and Electrochemical Properties of Nanocrystalline Nickel Molybdate”. Physics and Chemistry of Solid State 22 (1):123-31. https://doi.org/10.15330/pcss.22.1.123-131.