Hrubiak, A.B., O.Yu. Khyzhun, B.K. Ostafiychuk, V.V. Moklyak, Yu.V. Yavorskyi, R.P. Lisovsky, L.G. Keush, and B.B. Onyskiv. 2021. “Nanostructured Mesoporous G-Fe2O3: A Novel Photocatalyst for Degradation of Organic Pollutants”. Physics and Chemistry of Solid State 22 (1):101-9. https://doi.org/10.15330/pcss.22.1.101-109.