MyronyukI. F., KotsyubynskyV. O., DmytrotsaT. V., SoltysL. M., and Gun’koV. M. 2020. “Atomic Structure and Morphology of Fumed Silica”. Physics and Chemistry of Solid State 21 (2), 325-31. https://doi.org/10.15330/pcss.21.2.325-331.