BudzulyakI.; YablonL.; KhemiiM.; KotsyubynskyV.; RachiyB.; IlnytskyiR.; KryvulychR. Stimulation of the metal doping process of nanoporous carbon material by laser irradiation. Physics and Chemistry of Solid State, v. 24, n. 2, p. 403-409, 29 Jun. 2023.