MyronyukI. F.; KotsyubynskyV. O.; DmytrotsaT. V.; SoltysL. M.; Gun’koV. M. Atomic Structure and Morphology of Fumed Silica. Physics and Chemistry of Solid State, v. 21, n. 2, p. 325-331, 15 Jun. 2020.