NovosyadliyS. P.; LukovkinV. M.; MelnykR.; PavlyshynA. V. Physical-topology modeling of silicon/gallium arsenide Schottky transistor of submicron technology LSI. Physics and Chemistry of Solid State, v. 21, n. 2, p. 361-364, 15 Jun. 2020.