KapushO., MazurN., LysytsyaA., MorozM., NechyporukB., RudykB., DzhaganV., Valakh M., & YukhymchukV. (2023). Physical properties of nanocrystaline PbS synthesized by electrolytic method. Physics and Chemistry of Solid State, 24(2), 262-268. https://doi.org/10.15330/pcss.24.2.262-268