Hrubiak, A., Khyzhun, O., Ostafiychuk, B., Moklyak, V., Yavorskyi, Y., Lisovsky, R., … Onyskiv, B. (2021). Nanostructured mesoporous g-Fe2O3: a novel photocatalyst for degradation of organic pollutants. Physics and Chemistry of Solid State, 22(1), 101–109. https://doi.org/10.15330/pcss.22.1.101-109