MyronyukI. F., KotsyubynskyV. O., DmytrotsaT. V., SoltysL. M., & Gun’koV. M. (2020). Atomic Structure and Morphology of Fumed Silica. Physics and Chemistry of Solid State, 21(2), 325-331. https://doi.org/10.15330/pcss.21.2.325-331