ДО 80-РІЧЧЯ ПРОФЕСОРА Я.С.КАЛАКУРИ ТА 55-РІЧЧЯ ЙОГО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • В.С. Великочий
  • С.М. Дерев’янко
  • П.П. Вичівський

Ключові слова:

Калакура Я.С., методологія, наукова школа, концепція, історія, дослідження, монографія

Анотація

У статті висвітлено основні етапи
життя і науково-педагогічної діяльнос-
ті професора Ярослава Степановича
Калакури. Проаналізовано основні науко-
ві досягнення та напрацювання видатно-
го історика. Розглянуто його особистий
внесок у розвиток української історичної
науки, зокрема, історіографії, джерелоз-
навства, архівознавства.
Підкреслено, що у новітніх студіях з
історіографії Я.С. Калакура досліджує
еволюцію історіографічної ситуації,
провідні тенденції розвитку і нарощу-
вання історичних знань, починаючи з кня-
жих часів і завершуючи внеском в інсти-
туалізацію української історіографії
М.С.Грушевського та історіографічним
доробком сучасних істориків. Важливе
місце у цих працях посіли питання де-
комунізації української історіографії,
її остаточного розриву з методологією
партійно-класового і формаційного під-
ходу до історії, утвердження цивіліза-
ційного розуміння історіографічного
процесу, позитивні наслідки антропо-
логічного, культурного та інформацій-
ного поворотів, які принципово змінили
характер і методику пізнавальної діяль-
ності істориків. Варті уваги розвідки
Я.С. Калакури проблемно-тематичного
характеру, діапазон яких достатньо ши-
рокий: це і питання історичної пам’яті,
і взаємодії історика та влади, і Україн-
ської революції, і голодомору в Україні,
і української духовності та історіосо-
фії Тараса Шевченка, і українсько-ту-
рецьких взаємин козацької доби та ін.
Автор загострив увагу на необхідності
захисту історичної пам’яті України від
кремлівської неоекспансії, відмежування
від концепцій російських істориків вели-
кодержавницької орієнтації, активіза-
ції професійних дискусій, послідовного
розвінчування домислів і спростування
фальсифікацій української історії в ро-
сійській історіографії, протидії спробам
останньої нав’язувати світу спотворене
уявлення про українську минувшину і су-
часність. Ці проблеми набули особливої
актуальності в контексті путінської
агресії, анексії Криму і підтримки сепа-
ратистських і терористичних сил на
Донбасі.

Опубліковано

2018-03-06