JĘZYKOWO-KULTUROWE DZIEDZICTWO PRO-HUBERTOWSKIE W REGIONIE LUBUSKIM

  • R. Janicka-Szyszko
Ключові слова: лінгвістика, лексика, семантика, культура.

Анотація

Метою пропонованого
дослідження є вивчення спадщини свя-
того Хуберта в Любуському воєводстві
у сферах лінгвістики та культури.
Матеріал дослідження включає ви-
рази з компонентом «святий Хуберт»,
а також епоніми. Твірною основою та-
ких мовних одиниць є ім’я вищезгадано-
го святого. Зазначена лексика широко
репрезентована у воєводстві, зокрема в
найменуваннях організацій, фестивалів,
ритуальних місць і текстів, а також в
матеріальній частині культу. Дані дослі-
джень були відібрані з інтернет-джерел,
місцевої преси, записів мисливських асо-
ціацій, а також отримані шляхом анке-
тування членів мисливських товариств,
у результаті бесід з лісниками, мислив-
цями, священниками, директором школи
та представниками місцевої громади.
Проявом культу святого Хуберта є:
релігійні сайти, заклики до молитов, на-
йменування шкіл на честь покровителя,
використання антропоніму «Хуберт»
в назвах мисливських асоціацій, при ор-
ганізації подій, назви і розклади заходів
яких тісно пов’язані з ім’ям та життям
святого.
Зібрані дані свідчать про широке
розповсюдження спадщини святого Ху-
берта, що становить істотну частину
місцевої та національної спадщини в ма-
теріальному й нематеріальному аспек-
тах. Крім цього, протягом останнього
десятиліття в Любуському воєводстві
відбулось відродження Xубертівських
традицій, пов’язане з популяризацією
культу святого.

Опубліковано
2018-03-06