ОПЕРАТИВНЕ ТА СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ.

Автор(и)

  • V.V Shykerynets
  • S.V Drichak

Ключові слова:

соціокультурна сфера, соціокультурна політика, державне регулювання, регулювання на місцевому рівні, механізми державного регулювання, місцеве управління.

Анотація

Стаття присвячена науково-те-
оретичному обґрунтуванню та розробці
практичних рекомендацій щодо вдоско-
налення механізмів регулювання розви-
тку соціокультурної сфери України на
місцевому рівні.
Оперативне та стратегічне управ-
ління соціокультурним будівництвом
тісно пов’язане з управлінням місце-вою економікою, адміністративно-по-
літичною та міжгалузевою сферами.
Взаємозв’язок галузей місцевої економі-
ки настільки тісний, що кожна окрема
з них не може розвиватися планомірно,
хоча специфіка галузей очевидна і її не
можна ігнорувати. Специфічність за-
значеної сфери полягає в тому, що в ній
розглядаються конкретні питання за-
безпечення та захисту гарантованих
Конституцією України прав і свобод
громадян у культурній, соціальній та
пов’язаних з ними сферах.
Здійснено узагальнення науково-тео-
ретичних підходів щодо регулювання роз-
витку соціокультурної сфери. Уточнено
сутність, складові та зміст механізмів
державного та місцевого регулювання
розвитку соціокультурної сфери.
Розглянуто зарубіжний досвід регу-
лювання розвитку соціокультурної сфери
та визначено можливість його застосу-
вання в Україні. Визначені особливості
економічного та організаційного забез-
печення регулювання розвитку соціокуль-
турної сфери в Україні, проаналізовано
суперечності у цій сфері та опрацьовано
пропозиції щодо їх вдосконалення. За-
пропоновано шляхи удосконалення орга-
нізаційного, правового, інформаційного
та економічного механізмів регулювання
розвитку соціокультурної сфери. Запро-
поновано зміни до існуючої моделі узго-
дження інтересів суб’єктів державного
регулювання соціокультурної сфери.

Опубліковано

2018-03-06