АНАЛІЗ ТУРИСТИЧНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ (ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ).

Автор(и)

  • L.V. Kovalska
  • T.I. Tkachenko
  • A.R Kovalska

Ключові слова:

рекреаційно-турис- тична сфера, оцінка туристично-ресурс- ного потенціалу, метод, рекреаційно- туристичний потенціал, рекреаційний ландшафт.

Анотація

У статті визначено та запропоновано
основні критерії класифікаційних ха-
рактеристик та особливостей комп-
лексної оцінки туристично-ресурсного
потенціалу, що визначають стан та
перспективи розвитку туризму в Украї-
ні. Удосконалено методичну інструкцію
комплексної оцінки туристично-ресурс-
ного потенціалу для формування повно-
го та раціонального представлення її
змісту та визначення відповідних кон-
цепцій. Встановлено, що оцінка рекреа-
ційно-туристичних ресурсів визначаєть-
ся співвідношенням об’єкта і суб’єкта
та включає наступні етапи: виділення
об’єкта та суб’єкта оцінки (рекреант,
рекреаційно-туристичне господарство),
формування критеріїв оцінки в залеж-
ності від масштабу і мети досліджен-
ня, властивостей об’єкта, розробка па-
раметрів (оціночних шкал). Відповідно
до основних позицій суб’єкта слід здій-
снювати такі оцінки рекреаційно-турис-
тичних ресурсів: медико-біологічна; пси-
холого-естетична; технологічна.
Рекреаційний потенціал території,
що існує у конкретній просторово-часо-
вій системі відліку й використовується
для відпочинку, оздоровлення та органі-
зації дозвілля, може бути представлений
різним відсотком частин як природних,
так і соціальних ресурсів. Встановлено,
що у межах комплексної оцінки ресурс-
но-рекреаційної системи головну роль
відіграють наявність та стан матері-
ально-технічний засобів й (національна)туристична інфраструктура загалом.Звернуто увагу на паспортизацію та
оцінку природних рекреаційно-туристичних ресурсів, які є одним із головних
завдань менеджменту рекреаційного
природокористування. Доведено, що
аналіз туристично-ресурсного потенці-
алу території (акваторії) є вихідною на-
уковою базою для розробки стратегії та
планів розвитку туризму на державному
та регіональному рівнях.

Опубліковано

2018-03-06