СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СПЕЦИФІКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЧЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ НАПЕРЕДОДНІ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РОКІВ

Автор(и)

  • М.В. Лазарович

Ключові слова:

чеська національна меншина, переселення, заняття, чисель- ність, розвиток

Анотація

Охарактеризовано й систематизо-
вано джерельну базу проблеми. Здійсне-
но ретроспективний аналіз міґраційних
процесів іншоетнічного населення і по-
рівняння колонізаційних зусиль урядів
Російської та Австро-Угорської імпе-
рій. З’ясовано причини переселення чехів
на українські землі. Досліджено основні
тенденції зростання чисельності й роз-
селення чеської національної меншини
України на різних етапах її розвитку.
Розкрито особливості виробничої за-
йнятості, суспільного розподілу праці і
соціальної структурованості чеської на-
ціональної меншини України, зʼясовано
рівень її освіченості. Проаналізовано
вплив політики російського імперського
уряду на професійну стратифікацію і
майнове розшарування чеського населен-
ня. Відзначено, що чеська національна
меншина України насторожено сприйня-
ла революційні зміни, які відбулися напри-
кінці Першої світової війни в Російській
імперії. Визначено рівень політичної мо-
білізації чеської національної меншини, її
ставлення до українського державотво-
рення та участь у представницьких і ви-
конавчих органах влади.

Опубліковано

2018-03-06