Yakubiv, V. ., Yakubiv, R. ., Maksymiv, Y. ., Hryhoruk, I. ., Popadynets, N. ., & Iwaszczuk, N. . (2020). Assessment of efficiency of agricultural enterprise management: methods and trend analysis . Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 7(3), 19–26. https://doi.org/10.15330/jpnu.7.3.19-26