REFERENCES

[1] Богачевський Д. Ідеологічні основи листопадових подій. Філядельфія: Осередок Праці НТШ, 1959. [Bohachevskyi, D. Ideolohichni osnovy lystopadovykh podii. Filiadelfiia: Oseredok Pratsi NTSh, 1959].

[2] Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ століття. К.: Генеза, 1996. [Hrytsak, Ya. Narys istorii Ukrainy: Formuvannia modernoi ukrainskoi natsii ХІХ–ХХ st. Kyiv: Heneza, 1996].

[3] Гуцуляк М. Перший Листопад 1918 року на Західних Землях України зі спогадами і життєписами членів Комітету виконавців Листопадового Чину. Нью-Йорк: Ванкувер, 1973.

[Hutsuliak, M. Pershyi Lystopad 1918 roku na zakhidnykh zemliakh Ukrainy zi spohadamy i zhyttiepysamy chleniv Komitetu vykonavtsiv Lystopadovoho chynu. Niu-York; Vankuver, 1973].

[4] Довідник з історії України (А – Я). 2-ге вид., доопр. і доповн. К.: Генеза, 2001. [Pidkova, І. & Shust, R. (Ed.) Dovidnyk z istorii Ukrainy (A–Ya). Kyiv: Heneza, 2001].

[5] Енциклопедія історії України. Т. 6 (Ла – Мі). К.: Наукова думка, 2009. [Smolii, V. (Ed.) Entsyklopediia istorii Ukrainy, 6, 161–162. Kyiv: Naukova dumka, 2009].

[6] Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923: Документи і матеріали у 5-ти томах. Кер. і відп. ред. О. Карпенко. Т. 1. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2001. [Karpenko O. (Ed.). Zakhidno-Ukrainska Narodna Respublika 1918–1923: Dokumenty i materialy (Vols.1–5) Ivano-Frankivsk: Lileia-NV, 2001].

[7] Карпенко О. З історії Західно-Української Народної Республіки. Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2006. [Karpenko, O. Z istorii Zakhidno-Ukrainskoi Narodnoi Respubliky. Ivano-Frankivsk, 2006.]

[8] Кузьма О. Листопадові дні 1918 р. Зі шкіцами. Львів, 1931; Ню Йорк, 1960. Накладом видавничої кооперативи «Червона калина». [Kuzma, O. Lystopadovi dni 1918 r.: Zi shkitsamy. Lviv; Niu-York: Chervona kalyna, 1960, 1931]

[9] Кучабський В. Західна Україна у боротьбі з Польщею та більшовизмом у 1918–1923 роках; пер. з нім. Т. Лісної. Львів: ДВЦ НТШ, 2015. [Kuchabskyi, V. Zakhidna Ukraina u borotbi z Polshcheiu ta bilshovyzmom u 1918–1923 rokakh. (T.Lisna, transl.) Lviv, 2015].

[10] Левицький К. Великий Зрив (До історії української державности від березня до листопада 1918 р. на підставі споминів та документів). Львів: Видавнича кооператива «Червона калина», 1931; Нью- Йорк: Видавництво Чарторийських, 1968. [Levytskyi, K. Velykyi Zryv (Do istorii ukrainskoi derzhavnosty vid bereznia do lystopada 1918 r. na pidstavi spomyniv ta dokumentiv). Lviv: Chervona kalyna; Niu-York: Vydavnytstvo Chartoryiskykh, 1968, 1931].

[11] Лисяк-Рудницький І. Вклад Галичини в українські визвольні змагання, [у:] Іван Лисяк-Рудницький. Історичні есе. Том 2. К.: Основи, 1994. [Lysiak-Rudnytskyi, I. Istorychni ese. (Ya.Hrytsak, transl.). Vol.2. Kyiv: Osnovy, 1994].

[12] Литвин М. Р., Науменко К. Є. Історія галицького стрілецтва. Вид. друге. Львів: Каменяр, 1991. [Lytvyn, M.R. & Naumenko, K.Ye. Istoriia halytskoho striletstva. Lviv: Kameniar, 1991].

[13] Литвин М. Р., Науменко К. Є. Історія ЗУНР. Львів: Олір, 1995. [Lytvyn, M.R. & Naumenko, K.Ye. Istoriia ZUNR. Lviv: Olir, 1995].

[14] Літопис Червоної Калини. VIII річник. Львів, 1936. Ч. 11. [Litopys Chervonoi Kalyny, 1936, 11, 18–19].

[15] Лозинський М. Галичина в рр. 1918–1920. Б. м., 1922. [Lozynskyi, M. (1922). Halychyna v rr. 1918–1920, 1922].

[16] Макух І. На народній службі. Дітройт: Видання Української вільної громади Америки, 1958. [Makukh, I. Na narodnii sluzhbi. Ditroit: Vydannia Ukrainskoi vilnoi hromady Ameryky, 1958].

[17] Мірчук П. Перший листопад. Торонто: Ліґа Визволення України, 1958. [Mirchuk, P. Pershyi lystopad. Toronto: Liga vyzvolennia Ukrainy, 1958].

[18] Німчук І. Українська військова організація у Відні в днях перевороту (Причинок до історії будови Української держави в Галичині). http://komb-a-ingwar.blogspot.com/2008/11/blog-post_3493.html [Nimchuk, I. Ukrainska viiskova orhanizatsiia u Vidni v dniakh perevorotu (Prychynok do istorii budovy Ukrainskoi derzhavy v Halychyni). Retrieved from http://komb-a-ing-war.blogspot.com/2008/11/blog-post_3493.html]

[19] Плохій С. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності. Друге вид. Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2018. [Plokhii, S. Brama Yevropy: Istoriia Ukrainy vid skifskykh voien do nezalezhnosti. (R.Klochko, transl.). Kharkiv: Klub simeinoho dozvillia, 2018].

[20] Українська Галицька Армія у 40-річчя її участи у Визвольних змаганнях в 1918–1919 рр. Матеріяли до історії. Том ІІІ. Видав хорунжий УСС Дмитро Микитюк. Вінніпеґ, 1966. [Ukrainska halytska armiia u 40-richchia yii uchasty u vyzvolnykh zmahanniakh v 1918–1919 rr.: Materiialy do istorii (1966). Vol. III. Vinnipeg].

[21] Українська Галицька Армія у 40-річчя її участи у Визвольних змаганнях. (Матеріяли до історії). Видав хорунжий УСС Дмитро Микитюк. Вінніпеґ, 1958. [Ukrainska halytska armiia u 40-richchia yii uchasty u vyzvolnykh zmahanniakh (Materiialy do istorii). Vinnipeg, 1958].

[22] Цегельський Л. Від леґенд до правди. Спомини про події в Україні звязані з Першим Листопадом 1918 р. Нью Йорк – Филаделфія: Булава, 1960. [Tsehelskyi, L. Vid legend do pravdy: Spomyny pro podii v Ukraini zviazani z Pershym Lystopadom 1918 r. Niu York; Filadelfiia: Bulava, 1960].

[23] Шанковський Л. Українська армія в боротьбі за державність. Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1958. [Shankovskyi, L. Ukrainska armiia v borotbi za derzhavnist. Miunkhen: Dniprova khvylia, 1958].

[24] Ereignisse in der Ukraine 1914–1922 deren Bedeutung unter historische Hintergründe von Theophil Hornykiewicz. Band IV. Philadelphia, Pa., USA; Druck und Verlag Ferdinand Berger & Söhne OHG, Horn, Österreich, 1969.