References

 

[1]        Brągiel J. Skutki rozwodu rodziców - z perspektywy dorosłego życia [The Effects of Parents Divorce - Adult Life Perspective]. Rocznik Socjologii Rodziny, XI (1999), 181. (in Polish)

[2]        Conawy J. Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców [Adult Children of Divorced Parents]. Wydawnictwo Logos, Warszawa, 1997. (in Polish)

[3]        Domaradzka A. Aktywni inaczej? Przyczyny (nie)aktywności społecznej Polaków, Społeczeństwo w czasach zmiany [Active Otherwise? Reasons for Social (in)activity of Poles, Society in Times of Change]. (Eds.)
Radkiewicz P., Siemieńska R. Wydawnictwo Scholar, Warszawa, 2010. (in Polish)

[4]        GUS-Central Statistics Office, Demographic Yearbook. Warsaw, 2020. (in Polish)

[5]        GUS-Central Statistics Office, Demographic Situation in Poland up to 2019; Foreign Migrations of People in 2009-2019. Warsaw, 2020. (in Polish)

[6]        Kotlarska - Michalska A. Społeczne Role kobiet [Social Roles of Women]. Edukacja Humanistyczna, 1 (2011), 3. (in Polish)

[7]        Krzesińska-Żach B. Pedagogika rodziny [Pedagogy of a Family]. Wydawnictwo Trans Humana, Białystok, 2007. (in Polish)

[8]        Kuźniewska Z. Wpływ rozwodu rodziców na psychikę dziecka [The Impact of Parents Divorce Upon Childs Psyche]. Cywilizacja i Polityka, 17 (2019), 84. (in Polish)

[9]        Lisowska E. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie [Equality of Women and Men in Society]. Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2008, 170-171. (in Polish)

[10]    Masłyk T. Aktywni obywatele - analiza porównawcza osób działających w organizacjach trzeciego sektora w Polsce [Active Citizens - Comparative Analysis of People Active in Third Sector Organisations in Poland]. Polityka i Społeczeństwo, 2 (2017), 133. (in Polish)

[11]    Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. Skala pomiaru prężności - SPP-25 [Resilience Assessment Scale - RAS-25]. Nowiny Psychologiczne, 3 (2008), 50. (in Polish)

[12]    Ostrowska K. Podstawowe funkcje rodziny [Fundamental Functions of a Family]. In: K. Ostrowska,
M. Ryś (Ed.) Przygotowanie do życia w rodzinie [Getting Ready for Family Life]. Cz. 1, Wydawnictwo ADAM, Warszawa, 1997. (in Polish)

[13]    Pawlina K. Nowe pokolenie Polakówkondycja rodziny [The New Generation of Poles and Condition of a Family]. Studia Salvatoriana Polanica, 5 (2011), 77. (in Polish)

[14]    Pieter J. Poznawanie środowiska wychowawczego [Understanding the Upbringing Environment]. Wydawnictwo PAN, Wrocław, 1960. (in Polish)

[15]    Piotrowska M. Wpływ rozwodu rodziców na ich dorosłe dzieci. [Impact of Parents' Divorce Upon Their Adult Children]. Przegląd badań. Rocznik Andragogiczny, 2010. (in Polish)

[16]    Przybyła-Basista H. Zmieniające się rodzinyzmieniającym się świeciewyzwania dla współpracy rodzicielskiej [Changing Families in the Changing World and Challenges of Parental Cooperation]. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum, 2 (2017), 8. (in Polish)

[17]    Rocznik demograficzny 2018 [Demographic Yearbook of Poland 2018]. Warszawa, 2018, 14. (in Polish)

[18]    Sendyk M. Rodzina o zmienionej strukturze wewnętrznej jak źródło wykluczenia społecznego młodzieży [A Family with Changed Internal Structure as a Source of Youth's Social Exclusion]. Rocznik lubuski, 3 (2013), 37. (in Polish)

[19]    Sokal U. Wartości preferowane przez osoby dorosłe pochodzące z rodzin pełnych i rozwiedzionych [Values Preferred by Adults From Full and Divorced Families]. Roczniki Socjologii Rodziny, 13 (2001), 169-171. (in Polish)

[20]    Sokołowska E. Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców [Adult Children of Divorced Parents]. Ogrody Nauk i Sztuk, 3 (2013), 120. (in Polish)

[21]    Sozańska E. Rodzina jako środowisko wychowania w wartościach [Family as an Environment of Upbringing in Values]. Łódzkie Studia Teologiczne, 3 (2014), 41. (in Polish)

[22]    Stachyra J. Wpływ rodziny na kształtowanie się osobowości dziecka [Influence of a Family Upon Formation of Childs Personality]. Sympozjum, 2 (2000), 88. (in Polish)

[23]    Stosunek Polaków do rozwodów [Opinions of Poles on Divorce]. Komunikat z badań, 7 (2019), 5. (in Polish)

[24]    Szczepanowska E., Ignaszewski J. Komentarz do spraw o rozwód, [Commentary on Divorce Cases]. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, 2016. Available at: https://static.profinfo.pl/. (in Polish)

[25]    Szczepańska B. Ogólnopolskie badania jakości życia związanej ze zdrowiem fizycznym i psychicznym kobiet w wieku 45-60 lat [National Research on the Quality of Life Related to Physical and Mental Health of Women Aged 45-60]. Probl Hig Epidemiol, 4 (2009), 509. (in Polish)

[26]    Szczepański J. Elementarne pojęcia socjologii [Elementary Concepts of Sociology]. Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1979. (in Polish)

[27]    Świętochowska K. Zachowania prospołeczne w organizacjach [Pro-Social Behaviours in Organisations]. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, 1203 (2015), 134. (in Polish)

[28]    Tyszka Z. System metodologiczny wieloaspektowej integracji analizy życia rodzinnego [Methodological System of Multi-Faceted Integration of Family Life Analysis]. Wydawnictwo UAM, Poznań, 2001. (in Polish)

[29]    Tyszka Z. Rodzina we współczesnym świecie [Contemporary World Family]. Wydawnictwo UAM, Poznań, 2002. (in Polish)

[30]    Wojciechowska M. Spójność systemu wartości rodziców z systemem wartości ich dzieci [Coherence Between Parents and Childrens Systems of Values]. Wydawnictwo Stachurski, Kielce, 2008. (in Polish)

[31]    Wojciechowska M. Wartości młodszego i starszego pokolenia Polaków w okresie transformacji ustrojowej [Values of Younger and Older Generation of Poles During the Political Transformation Period]. Wydawnictwo UJK, Kielce, 2008. (in Polish)

[32]    Wojciechowska M. Wartości młodzieży i jej rodziców. W kręgu refleksji nad edukacją, [Values of Youth and Their Parents. Reflecting Upon Education]. Wydawnictwo UJK, Kielce, 2018. (in Polish)

[33]    Woydyłło E. Elementarz współuzależnienia [Textbook of Co-dependence]. Arka, 39 (2002), 9. (in Polish)

[34]    Ziemska M. Postawy rodzicielskie [Parental Attitudes]. Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa, 1986. (in Polish)

[35]    Ziółkowski P. Pedagogizacja Rodziców Potrzeby i Uwarunkowania [Parental Education - Requirements and Conditions]. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2016. (in Polish)