References

 

[1]     Brezinka W. Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych [Education and pedagogy in the era of cultural change]. WAM, Kraków, 2005. (in Polish)

[2]     Drozdowski R., Zakrzewska A., Puchalska K., Morchat M., Mroczkowska D. Wspieranie postaw proinnowacyjnych poprzez wzmacnianie kreatywności jednostki [Supporting pro-innovative attitudes by strengthening individual creativity]. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2010. (in Polish)

[3]     Fisher R. Uczymy jak myśleć [We teach how to think]. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa, 1999. (in Polish)

[4]     Jan Paweł II. Przemówienie do profesorów i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego [Speech to professors and students of the Catholic University of Lublin], Jasna Góra 6.06.1979 r. In: Jan Paweł II. Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia homilie. Znak, Kraków, 2005. (in Polish)

[5]     Kelley D., Kelley T. Twórcza odwaga [Creative courage]. MT Biznes, Warszawa, 2015. (in Polish)

[6]     Klimkiewicz K. Rola praktyk studenckich w doskonaleniu praktycznego aspektu kształcenia studentów uczelni wyższych [The role of student internships in improving the practical aspect of educating university students]. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 225 (2015), 93–101. (in Polish)

[7]     Maszczak T. Wyznaczniki edukacji w obliczu przemian społecznych [Determinants of education in the face of social changes]. In: Karpińska A. (Red.) Edukacja w dialogu i reformie, Trans Humana, Białystok, 2002. (in Polish)

[8]     Mazur P. Koncepcja pracy dyplomowej na kierunkach społecznych o profilu praktycznym [The concept of a thesis on practical social sciences]. Scientific Bulletin of Chełm - Section of Pedagogy, 1 (2019), 91–98. (in Polish)

[9]     Mazur P. University as the school of thinking. Sociálno-ekonomická revue, 4 (2010), 75–79.

[10]  Mazur P., Miterka E. Practice and knowledge of the path to success – The State School of Higher Education in Chelm project. In: Bargel M., Jarosz E., Jůzl M. (Ed.) Sociální pedagogika v souvislostech globální krize. Institut mezioborových studií, Brno, 2011, 669676.

[11]  Nalaskowski S. Ogólne i specjalistyczne składniki wykształcenia jako teoretyczna podstawa uniwersyteckich studiów pedagogicznych [General and specialized education components as the theoretical basis of university pedagogical studies]. In: Kawula S. (Red.) Psychologiczne i pedagogiczne aspekty studiowania. UMK, Toruń, 1981. (in Polish)

[12]  Śliwerski B. Myśleć jak pedagog [Think like a teacher]. GWP, Sopot, 2010. (in Polish)

[13]  D.school: Instytut Designu na Uniwersytecie Stanforda. Available at: https://designthinking.pl/d-school-instytut-designu-na-uniwersytecie-stanforda/ (in Polish)

[14]  Budnyk O. Innovative Competence of a Teacher: Best European Practices. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 6 (1) (2019), 76–89. doi: 10.15330/jpnu.6.1.76-89

[15]  Budnyk O., Mazur P. The Hierarchy of Values among Young People from Schools in the Mountainous Regions (Comparative study on the example of Poland and Ukraine). The New Educational Review, 47 (1) (2017), 53–65. doi: 10.15804/tner.2017.47.1.04

[16]  A Guide to Human-Centered Design Methodology and Process. Available at: https://rubygarage.org/blog/human-centered-design

[17]  Cole Hoover. Human-Centered Design vs. Design-Thinking: How They’re Different and How to Use Them Together to Create Lasting Change. Available at: https://blog.movingworlds.org/human-centered-design-vs-design-thinking-how-theyre-different-and-how-to-use-them-together-to-create-lasting-change/

[18]  Norman D. The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition. Basic Books, New York, 2013.