References

 

[1]      Bahrianyi I. Liudyna bizhyt nad prirvoiu. Ukrainskyi pysmennyk, K., 1992.

[2]      Bahrianyi I. Marusia Bohuslavka. In: Bahrianyi I. Buinyi viter. Miunkhen, Ukraina, 1957, 7 -423.

[3]      Bahrianyi I. Rozghrom: povist-vertep. Prometei, Ulm, Niu-York, 1948.

[4]      Bahrianyi I. Sad Hetsymanskyi. Dnipro, K., 1992.

[5]      Bahrianyi I. Tyhrolovy: roman ta opovidannia. Molod, K., 1991.

[6]      Barka V. Rai / Vasyl Barka. Svoboda, Dzhersi-Siti, Niu-York, 1953.

[7]      Bibliia. M., [B. v.], 1990.

[8]      Kozhevnykov A., Lyndberh T. Vechnye mysly o hlavnom: aforyzmy: Vostok. Rossyia. Zapad. SPb., Yzdatelskyi Dom Neva, 2005.

[9]      Hytyn V. Eta pokornaia tvar zhenshchyna. Torsynh, M., 2002.

[10]   Malaniuk Ye. Poezii. K., Ukrainskyi pysmennyk, 1992.

[11]   Olzhych O. Tsytadelia dukha. Slovatske pedahohichne vyd-vo, Bratyslava, 1991.

[12]   Osmachka T. Rotonda dushohubtsiv. Toronto, 1956.

[13]   Platon. Zakony. In: Platon. Sochynenyia: v 3 t., T.3, Ch.2. Mysl, M., 1972, 83 - 478.

[14]   Sukovata V. Gender i relihiia. In: Ahieieva V., Kobelianska L., Skoryk M. (Red.) Osnovy teorii tenderu. K.I.S., K., 2004, 385 - 425.

[15]   Fromm E. Maty chy buty? Ukrainskyi pysmennyk, K., 2010.

[16]   Khaidehher M. Yskusstvo y prostranstvo. In: Haltseva R. (Red.) Samosoznanye kultury y yskusstva XX veka. Unyversytetskaia knyha, SPb., Kulturnaia ynytsyatyva, M., 2000, 105 - 113.

[17]   Iunh K. Arkhetyp i pozasvidome. (Svitlo svitohliadu). Ukrainskyi pysmennyk, K., 2014.

[18]   Iunh K. Borba s teniu. In: Yunh K. Yzbrannoe. Popurry, Mynsk, 1998, 53 - 64.

[19]   Emil G. Hirsch, Schloessinger M. Horns of Moses. In: Jewish Encyclopedia: The unedited full-text of the 1906 Jewish Encyclopedia. Available at: http://www.jewishencyclopedia.com/articles/7869-horns-of-moses.