КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ СКЛЕПІНЧАСТОГО АПАРАТУ СТОПИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ТАЕКВОН-ДО

  • Ігор Випасняк ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
  • Богдан Мицкан ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
  • Тетяна Мицкан ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
  • Лілія Войчишин ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
Ключові слова: молодші школярі, плоскостопість, таеквондо

Анотація

Мета. Виявити вплив засобів таеквон-до на корекцію плоскостопості у молодших школярів.Методи. До педагогічного експерименту, за згодою батьків, було залучено 25 дітей чоловічої статі віком 7–10 років, з І–ІІ ступенем плоскостопості, з числа учнів 2–4 класів закладів середньої освіти м.
Івано-Франківська. Секційні заняття проводилися під керівництвом тренера-інструктора з таеквон-до тричі на тиждень протягом 9-ти місяців, тривалістю 60 хвилин. Максимальна ЧСС не перевищувала 140 уд/хв. Для дослідження стопи використовували метод Е.Г. Мартиросова [4], який передбачає зняття відбитків підошовної поверхні стоп (плантограми). Результати. Виокремлюють наступні фактори,які впливають на розвиток плоскостопості: недорозвинені м’язи стопи, слабкість м’язово-зв’язкового апарату, надмірні фізичні навантаження, надлишкова вага, тривала гіпокінезія, неправильно підібране взуття, косолапість, ікс-подібна форма ніг, травми стопи та надп’ятковогомілкового суглобу, а також генетично детермінована форма стопи. Розробка нових і вдосконалення існуючих засобів збереження соматичного здоров’я дітей молодшого шкільного віку та відновлення їх організму при різних порушеннях є одним із важливих завдань фізичної культури. В цьому контексті була розроблена інноваційна програма для дітей молодшого шкільного віку з порушеннями склепінчастого апарату стопи. В підготовчій частині заняття, окрім гімнастичних вправ для різних груп м’язів, використовували комплекс суглобової гімнастики з метою підготовки організму молодших школярів до виконання технічних
елементів таеквон-до. В основній частині заняття акцент робився на вивчення й удосконалення базових ударів ногами, а в заключній використовували релаксаційні вправи, самомасаж, дихальну гімнастику. Аналіз плантограм зроблених до початку і в кінці педагогічного експерименту дозволив встановити вірогідне покращення коефіцієнту К, пяточного кута і кутів біля першого і п’ятого пальців, що є свідченням повної корекції плоскостопості. Висновок. Отже встановлено, що комплексне застосування засобів таеквон-до і суглобової гімнастики забезпечує нормалізацію склепінчастого апарату стопи у дітей молодшого шкільного віку з І-ІІ ступенем плоскостопості.
Ключові слова: молодші школярі, плоскостопість, таеквондо.

Посилання

1. Беленький АГ. Плоскостопие: проявления и диагностика. Сonsilium Medicum. 2005; 7(8): 14-21.
2. Бердышев СН. Боевые искуства. Философия и техника боя. Ростов-на Дону: ид-во Феникс, 2002.
496 с.
3. Жарова І. Ефективність застосування засобів фізичної реабілітації у хворих з порушенням опорно-
рухового апарату (остеохондроз і плоскостопість). Теорія і методика фізичного виховання і спорту.
2005; 2/3: 45-48.
4. Лосева ВС. Плоскостопие у детей 6–7 лет: профилактика и лечение. Москва: Сфера, 2004. 64 с.
5. Мартиросов ЭГ Методы исследований в спортивной антропологии. Изд-во: М.: Физкультура и
спорт, 1982. 199 с.
6. Мохаммед Абдель Кадер Амро. Профілактика і лікування плоскостопості у дітей. Фізичне ви-
ховання в школі. 2000;1: 42–46. 52.
7. Мохаммед Абдель Кадер Амро. Динаміка показників дослідження стопи і фізичного розвитку дітей
з плоскостопістю у період реабілітації. Теорія та методика фізичного виховання і спорту. 2001; 3:
66-69.
8. Очерет АА. Как жить с плоскостопием. М.: Советский спорт. 2000. 96 с.
9. Христова Т, Казакова С, Казаков Є. Фізична реабілітація дітей дошкільного віку з функціональною
недостатністю стопи. Спортивний вісник Придніпров’я. 2012; 3: 114-116. URL: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/svp_2012_3_27.
10. Герасимова ГН., Павлычева ЛА. Возрастные изменения опорно-двигательного аппарата и их связь с
развитием двигательных качеств. Москва, 2001. 355 с.
11. Альошина А, Бичук І. Технологія профілактики плоскостопості дітей старшого дошкільного віку
засобами фізичної культури. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2012;
16: 126-135.
12. Mitova S, Popova D, Gramatikova M. Flat foot in children and growing up – actual problem. Research in
Kinesiology. 2015; 43 (1): 25-27.
13. Carr JB, Yang S, Lather LA. Pediatric Pes Planus: A State-of-the-Art Review. Pediatrics. 2016; 137 (3):
e20151230.
References
1. Belenkyi AH. (Ploskostopye: proiavlenyia y dyahnostyka. Sonsilium Medicum. 2005; 7( 8): 14-21.
2. Berdыshev SN. Boevыe yskustva. Fylosofyia y tekhnyka boia. Rostov-na Donu: yd-vo Fenyks, 2002.
496 s.
3. Zharova I. () Efektyvnist zastosuvannia zasobiv fizychnoi reabilitatsii u khvorykh z porushenniam opornorukhovoho
aparatu (osteokhondroz i ploskostopist). Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia i sportu.
2005; 2/3: 45-48.
4. Loseva VS. (2004) Ploskostopye u detei 6–7 let: profylaktyka y lechenye. Moskva : Sfera. 64 s.
5. Martyrosov ЭH. Metodы yssledovanyi v sportyvnoi antropolohyy. Yzd-vo: M.: Fyzkultura y sport, 1982.
199 s.
6. Mokhammed Abdel Kader Amro. Profilaktyka i likuvannia ploskostoposti u ditei. Fizychne vykhovannia v
shkoli. 2000; 1: 42-46, 52.
7. Mokhammed Abdel Kader Amro. Dynamika pokaznykiv doslidzhennia stopy i fizychnoho rozvytku ditei z
ploskostopistiu u period reabilitatsii. Teoriia ta metodyka fizychnoho vykhovannia i sportu. 2001; 3: 66-69.
8. Ocheret AA. Kak zhyt s ploskostopyem. M.: Sovetskyi sport. 2000. 96 s.
9. Khrystova T, Kazakova S, Kazakov Ye. Fizychna reabilitatsiia ditei doshkilnoho viku z funktsionalnoiu
nedostatnistiu stopy. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. 2012; 3: 114-116. Rezhym dostupu: http://nbuv.
gov.ua/UJRN/ svp_2012_3_27.
10. Herasymova HN, Pavlыcheva LA. Vozrastnыe yzmenenyia oporno-dvyhatelnoho apparata y ykh sviaz s
razvytyem dvyhatelnыkh kachestv. Moskva, 2001. 355 s.
11. Aloshyna A, Bychuk I. Tekhnolohiia profilaktyky ploskostoposti ditei starshoho doshkilnoho viku zasobamy
fizychnoi kultury. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Seriia: Fizychna kultura. 2012; 16: 126-135.
12. Mitova S, Popova D, Gramatikova M. Flat foot in children and growing up – actual problem. Research in
Kinesiology. 2015; 43 (1): 25-27.
13. Carr JB, Yang S, Lather LA. Pediatric Pes Planus: A State-of-the-Art Review. Pediatrics. 2016; 137 (3):
e20151230.
Опубліковано
2021-01-22
Номер
Розділ
Articles