МЕНЕДЖЕР У ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ: ПЛАНУВАННЯ ОСОБИСТОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Роман Тягур ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
  • Володимир Мисів Кам’янець- Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  • Ігор Матійчук ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
Ключові слова: планування, менеджер у фізичній культурі, діяльність

Анотація

Мета. Розкрити роль та значення планування у роботі менеджера, охарактеризувати зміст планування особистої праці менеджера у фізичній культурі. Методи. Для реалізації поставленої мети були використані наступні методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури. Результати. Встановлено, що функції менеджера у фізичній культурі багатогранні: загальне керівництво діяльністю організації, координація дій підрозділів і служб, робота з кадрами, визначення цілей і завдань діяльності, прийняття рішень, представництво організації у стосунках з іншими організаціями, контроль за діями виконавців. Виконання зазначених функцій потребує від менеджера
високих ділових і особистих якостей. Доведено, що час – один із ресурсів, який не відновлюється. Брак часу на виконання поставлених завдань веде до штучного продовження робочого дня, нераціонального його використання. Брак часу – це результат відсутності чіткості, плановості та організованості роботи менеджерів. Показано, що уміння раціонально використовувати робочий час, постійно вдосконалювати процес його планування – ознака організованого менеджера. Планувати особистий робочий час менеджера необхідно так само, як і всі інші види діяльності організації, в тому числі і ресурси. Розкрито особливості планування особистої праці менеджера у фізичній культурі. Процес планування праці менеджера має починатися з вибору ним особистих цілей. Визначивши цілі менеджер складає такі плани: починаючи з річних – конкретизує місячні – далі на тиждень – завершує щоденними. Висновок. Планування робочого часу менеджера з фізичної культури має здійснюватися з урахуванням раціонального чергування проблем, які необхідно вирішити. Спочатку слід планувати справи: з фіксованим терміном виконання; ті, що вимагають значних витрат часу; неприємні справи, відкладати які на потім небажано. Далі планується рутинна робота і виконання повсякденних обов’язків. Третє місце відводиться другорядним і епізодичним справам.
Ключові слова: планування, менеджер у фізичній культурі, діяльність.

Посилання

1. Гірняк ПП. Менеджмент: Монографія. Київ: Кондор; 2019. 352 с.
2. Дафт РП. Менеджмент. Санки-Петербург: Питер; 2019. 474 с.
3. Десслер Г. Управление персоналом. Киев: Кондор; 2019. 380 с.
4. Коллинз Д, редактор. Лига выдающихся руководителей. Санки-Петербург: Питер; 2020. 208 с.
5. Молл ЕГ. Менеджмент: организационное поведение. Москва: Финансы и статистика; 2020. 380 с.
6. Нестуля ОО. Основи лідерства: монографія. Київ: Кондор; 2019. 358 с.
7. Олкок Д, редактор. Управление временем и робочей нагрузки. Москва: Фин-прес; 2018. 405 с.
8. Тягур РС. Особливості управлінської праці у сфері фізичного виховання і спорту. Вісник При-
карпатського університету. Серія: Фізична культура. 2013; 8: 129-137.
9. Тягур РС. Вимоги, які ставляться до сучасного менеджери у сфері фізичного виховання і спорту.
Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2014; 20: 46-52.
10. Тягур РС. Сутність, принципи та напрямки наукової організації праці у сфері фізичного виховання і
спорту. Вісник Прикарпатського університету. Сергія: Фізична культура. 2015; 22: 57-75.
11. Тягур РС. Управління у сфері фізичного виховання: словник базових термінів. Івано-Франківськ:
Видавець Віктор Дяків; 2015. 148 с.
12. Тягур РС. Менеджмент в освіті: курс лекції для студентів вищих навчальних закладів. Івано-
Франківськ: Видавець Віктор Дяків; 2016. 437 с.
13. Тягур РС. Основи менеджменту у фізичній культурі і спорті: посібник. Івано-Франківськ: Видавець
Віктор Дяків; 2016. 144 с.
14. Тягур РС. Розпорядча діяльність керівника у сфері фізичного виховання і спорту (комунікаційно-
інформаційний аспект). Вісник Прикарпатського університету. Сергія: Фізична культура. 2017; 27:
303-318.
15. Тягур РС. Управління у фізичній культурі і спорті: робочий зошит студента. Івано-Франківськ:
Видавець Віктор Дяків; 2017. 172 с.
16. Тягур РС. Педагогічний менеджмент: короткий лекційний курс. Івано-Франківськ: Просвіта, 2018.
65 с.
17. Фельзер АБ, Доброневський ОВ. Техніка роботи керівника. Київ: Вища школа; 2019. 408 с.
18. Mintzberg H.The Rise and Fall of Strategic Planning in physical rehabilitation. New York: Free Press,
2018: 54-72.
19. Hart S., Banbury C. Now Strategy Making Process Can Make a Difference, Strategis Management. 2019:
34-58.
20. Marline D. Choice Situation, Strategi, and Performance: A Reexamination,, Strategis Management. 2020:
76-92.
References
1. Hirniak PP. Management: Monograph. Kiev: Kondor; 2019. 352 s.
2. Daft RP. Management. St. Petersburg: Piter; 2019. 474 s.
3. Dessler G, editors. Personnel Management. Kiev: Kondor; 2019. 380 s.
4. Kollinz D, editors. League of Outstanding Leaders. St. Petersburg: Piter; 2020. 208 s.
5. Moll EG. Management: organizational behavior. Moscow: Finansy i statistika; 2020. 380 s.
6. Nestulia OO. Leadership Basics: A Monograph. Kiev: Kondor; 2019. 358 s.
7. Olkok D, editors. Time and workload management. Moscow: Fin-pres; 2018. 405 s.
8. Tiahur RS. Features of management work in the field of physical education and sports. Newsletter of
Precarpathian University. Physical Culture. 2013; 8: 129-137.
9. Тягур РС. Requirements that apply to modern managers in the field of physical education and sports.
Newsletter of Precarpathian University. Physical Culture. 2014; 20: 46-52.
10. Tiahur RS. The essence, principles and directions of scientific organization of work in the field of physical
education and sport. Newsletter of Precarpathian University. Physical Culture. 2015; 22: 57-75.
11. Tiahur RS. Management in the field of physical education: a dictionary of basic terms. Ivano-Frankivsk:
Vydavets Viktor Diakiv; 2015. 148 s.
12. Tiahur RS. Management in Education: Lecture Course for Higher Education Students. Ivano-Frankivsk:
Vydavets Viktor Diakiv; 2016. 437 s.
13. Tiahur RS. Fundamentals of Management in Physical Culture and Sports: A Handbook. Ivano-Frankivsk:
Vydavets Viktor Diakiv; 2016. 144 s.
14. Tiahur RS. Executive activity of the head in the field of physical education and sports (communicationinformation
aspect). Newsletter of Precarpathian University. Physical Culture. 2017; 27: 303-318.
15. Tiahur RS. Management in physical education and sports: student’s workbook. Ivano-Frankivsk: Vydavets
Viktor Diakiv; 2017. 172 s.
16. Tiahur RS. Pedagogical management: short lecture course. Ivano-Frankivsk: Prosvita, 2018. 65 s.
17. Felzer AB Dobronevskyi OV. Technique of work of the head. Kiev: Vyshcha Shkola; 2019. 408 s.
18. Mintzberg H.The Rise and Fall of Strategic Planning in physical rehabilitation. New York: Free Press,
2018: 54-72.
19. Hart S., Banbury C. Now Strategy Making Process Can Make a Difference, Strategis Management. 2019:
34-58.
20. Marline D. Choice Situation, Strategi, and Performance: A Reexamination,, Strategis Management. 2020:
76-92.
Опубліковано
2021-01-22
Номер
Розділ
Articles