СТРУКТУРА МОДЕЛІ ПРОГРАМИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ У ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

  • Дмитро Третяк ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
  • Ірина Іванишин ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
Ключові слова: юні футболісти, модель, програми здоров’язберігаючої спрямованості, порушен ня постави

Анотація

Мета. Розробити модель програм здоров’язберігаючої спрямованості на етапі попередньої базової підготовки у юних футболістів з функціональними порушеннями опорно-рухового апарату. Методи. Аналіз даних науково-методичної літератури й інформаційних ресурсів мережі Інтернет, контент-аналіз теоретичних і методичних робіт, реконструкція, синтез. За даними наукової спільноти властива сучасному дитячо-юнацькому спорту інтенсифікація навчально-тренувального процесу, спрямована на досягнення високих спортивних результатів, призводить до збільшення навантажень на дитячий організм і може спричинити виникнення в юних спортсменів метаболічних, морфо-функціональних порушень, донозологічних станів і захворювань. Сьогодні все більшу актуальність набуває проблема профілактики, раннє виявлення і корекції порушень станів кістково-м’язової системи юних спортсменів.Враховуючи фундаментальні розробки теорії та методики юнацького спорту, біомеханіки просторової
організації тіла людини, специфіку планування фізичних навантажень з акцентом на особливості організму юних спортсменів, розроблено модель програм здоров’язберігаючої спрямованості футболістів з функціональними порушеннями опорно-рухового апарату на етапі попередньої базової підготовки та технологічні операції, яка включає два взаємопов’язаних блоки: організаційно-методичний та змістовно-цільовий. Організаційно-методичний блок моделі програм здоров’язберігаючої спрямованості футболістів з функціональними порушеннями опорно-рухового апарату на етапі попередньої базової підготовки передбачає організацію попередньої підготовчо-методичної роботи зі створення здоров’язберігаючого се-
редовища. У змістовно-цільовий блок програм входили мета, завдання, засоби, форми і методи корекційно-профілактичних заходів, принципи і методи проектування і реалізації здоров’язберігаючої технології.
Ключові слова: юні футболісти, модель, програми здоров’язберігаючої спрямованості,порушення постави.

Посилання

1. Випасняк І, Самойлюк О, Мицкан Т. Порівняльний аналіз фізичного розвитку юних спортсменів.
Вісник Прикарпатського університету. 2019; 34: 60-68.
2. Випасняк І, Самойлюк О. Бімеханічні властивості стопи юних спортсменів як передумова розробки
технології фізичної реабілітації. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки. 2019; 35: 20-28.
3. Гузак О. Здоров’я юних спортсменів: аспекти спортивної спеціалізації. Journal of Education, Health
and Sport. 2016;6(8):946-954. eISSN 2391-8306.
4. Кашуба ВА, Паненко НН К вопросу профилактики нарушения опорно-рессорной функции стопы у
юных спортсменов. Материалы Международного научного конгресса “Стратегия развития спорта для
всех и законодательных основ физической культуры и спорта в странах СНГ”. Кишинев, 2008: 479-481.
5. Кашуба ВА, Яковенко ПА, Хабинец ТА. Технологии, сберегающие и корригирующие здоровье, в
системе подготовки юных спортсменов. Спортивна медицина. 2008; 2: 140-146.
6. Кашуба В, Сергиенко К, Кондаурова П. Особенности биогеометрического профиля осанки юных
спортсменок, специализирующихся в художественной гимнастике. Probeme Actuale Ale MetodoТретяк
Дмитро, Іванишин Ірина. Структура моделі програми здоров’язберігаючої спрямованості …
73
logiei Pregatiri i Sportivilor de Performnta. Materialele conferintei stintifice internationale. Сhisinau:
USEFS, (Молдова). 2010; 163-167.
7. Кашуба ВА, Ярмолинский ЛМ, Хабинец ТА. Современные подходы к формированию здоровье-
сберегающей направленности спортивной подготовки юных спортсменов. Физическое воспитание
студентов. Харьков, 2012; 2: 34–37.
8. Кашуба ВА, Ярмолинский ЛМ. Спортивная подготовка юных спортсменов и её здоровьесбере-
гающая направленность. Теория и методика спортивной тренировки. 2013; 1: 30-35.
9. Кашуба ВА, Ярмолинский ЛМ. Особенности биогеометрического профиля осанки юных фут-
болистов. Научный журнал НПУ имени М.П.Драгоманова; 2013; 12(39): С. 59-63.
10. Кашуба В, Ярмолинский Л, Альошина А, Бичук О, Бичук І. Морфобіомеханічні особливості юних
спортсменів на початковому етапі підготовки Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки. 2018; 30:175-184.
11. Кашуба ВО, Люгайло СС, Футорний СМ. Інтеграція програм фізичної реабілітації в процес першо-
го–третього етапів підготовки спортсменів при дисфункціях систем їх організму Спортивна меди-
цина і фізична реабілітація, № 1, 2019 С. 99-112. DOI: https: // doi.org/10.32652/spmed.2019.1.99–112.
12. Кашуба В, Лопацький С. Теоретико-практичні аспекти моніторингу просторової організації тіла лю-
дини: монографія. Івано-Франківськ: Видавець Кушнир Г.М., 2018. 232 с.
13. Кашуба В, Попадюха Ю. (2018) Біомеханіка просторової організації тіла людини: сучасні методи та
засоби діагностики і відновлення порушень: монографія. К.: Центр учбової літератури. 768 с.
14. Миронюк І, Гузак О. Особливості нефіксованих порушень опорно-рухового апарату юних спортс-
менів на сучасному етапі. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2019; 34:
87-93.
15. Самойлюк О. Профілактично-реабілітаційний напрямок в системі багаторічної підготовки юних
спортсменів з функціональними порушеннями опорно-рухового апарату = Preventive and rehabilitation
direction in the system of multiple training of youth sportsmen with functional disorders of the muscular
apparatus. Journal of Education, Health and Sport. [Інтернет]. 2016; 6(8): 955-964. ISSN 2391-8306.
16. Kashuba V, Andrieieva O, Yarmolinsky L, Karp I, Kyrychenko V, Goncharenko Y, Rychok T, Nosova N.
Measures to prevent functional muscular disorders in sports training of 7–9-year-old football players
Journal of Physical Education and Sport (JPES), 2020; Vol 20 (Supplement issue 1), Art 52: 366-371.
17. Kashuba V, Savliuk S, Vypasniak I, Yavorskyy A, Kindrat P, Grygus I, Vakoliuk A, Pаnchuk I, Hagner-
Derengowska M. Differentiated approach for improving the physical condition of children with visual
impairment during physical education Journal of Physical Education and Sport ® (JPES). 2020; Vol 20
(Supplement issue 2), Art 136: 958-965. Doi: 10.7752/jpes.2020.s2133
References
1. Vipasnyak I, Samoilyuk O, Mitskan T. A practical analysis of the physical development of young athletes.
Visnik of the Carpathian University. 2019; 34: 60-68.
2. Vipasnyak I, Samoilyuk O. Biomechanical power of the foot of young athletes as a change in the
development of technology for physical rehabilitation. Young Science Visitor of the European National
University of the Ukrainian Forestry. 2019; 35: 20-28.
3. Guzak O. Health of young athletes: aspects of sports specialization Journal of Education, Health and Sport.
2016; 6 (8): 946-954. eISSN 2391-8306.
4. Kashuba VA, Panenko NN On the issue of prevention of disorders of the support-spring function of the
foot in young athletes. Materials of the International Scientific Congress “Strategy for the development of
sports for all and the legislative basis of physical culture and sports in the CIS countries.” Chisinau, 2008:
479-481.
5. Kashuba VA, Yakovenko PA, Habinets TA. Technologies, saving and correcting health, in the system of
training young athletes. Sports medicine. 2008; 2: 140-146.
6. Kashuba V, Sergienko K, Kondaurova P. Features of the biogeometric profile of posture of young athletes
specializing in rhythmic gymnastics PROBLEME ACTUALE ALE METODOLOGIEI PREGATIRI I
SPORTIVILOR DE PERFORMANTA. Materialele conferintei stintifice internationale. Chisinau: USEFS,
(Moldova). 2010; 163-167.
7. Kashuba VA, Yarmolinsky LM, Habinets TA. Modern approaches to the formation of health-preserving
orientation of sports training of young athletes. Physical education of students. Kharkov, 2012; 2: 34-37.
8. Kashuba VA, Yarmolinsky LM Sports training of young athletes and its health-preserving orientation.
Theory and methodology of sports training. 2013; 1: 30-35.
9. Kashuba VA, Yarmolinskiy LM Features of the biogeometric posture profile of young football players.
Scientific journal of NPU named after M.P. Dragomanov; 2013; 12 (39): 59-63.
10. Kashuba V, Yarmolinsky L, Aloshina A, Bichuk O, Bichuk І. Morphobiomechanical features of young
athletes at the cob stage of training Young Science Newsletter of the European National University of the
Ukrainian Forest. 2018; 30: 175-184.
11. Kashuba VO, Lyugailo SS, Futorniy SM. Integration of the program of physical rehabilitation in the
process of the first – third stages of training athletes in case of dysfunctions of systems and their organisms
Sports medicine and physical rehabilitation. 2019; 1: 99-112. Doi: https://doi.org/10.32652/spmed.
2019.1.99–112.
12. Kashuba V, Lopatsky S. Theoretical and practical aspects of monitoring the spacious organization of
people. Monograph. Ivano-Frankivsk: Vidavets Kushnir G.M., 2018. 232 p.
13. Kashuba V, Popadyukha Y. (2018) Biomechanics of spacious organization of people: modern methods and
methods for diagnostics and renewal of damage: monograph. K.: Center for Educational Literature. 768 s.
14. Mironyuk I, Guzak O. The peculiarities of non-xed destructive equipment of young athletes at the current
stage Visnik of the Carpathian University. Series: Physical culture. 2019; 34: 87-93.
15. Samoilyuk O. Prophylactic and rehabilitation directly in the system of baggage training of young athletes
with functional damage to the musculoskeletal system= Preventive and rehabilitation direction in the
system of multiple training of youth sportsmen with functional disorders of the muscular apparatus. Journal
of Education, Health and Sport. [Інтернет]. 2016; 6(8): 955-64. eISSN 2391-8306.
16. Kashuba V, Andrieieva O, Yarmolinsky L, Karp I, Kyrychenko V, Goncharenko Y, Rychok T, Nosova N.
Measures to prevent functional muscular disorders in sports training of 7–9-year-old football players
Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2020; Vol 20 (Supplement issue 1), Art 52: 366-371.
17. Kashuba V, Savliuk S, Vypasniak I, Yavorskyy A, Kindrat P, Grygus I, Vakoliuk A, Pаnchuk I, Hagner-
Derengowska M. Differentiated approach for improving the physical condition of children with visual
impairment during physical education Journal of Physical Education and Sport ® (JPES). 2020; Vol 20
(Supplement issue 2), Art 136: 958-965. Doi: 10.7752/jpes.2020.s2133
Опубліковано
2021-01-22
Номер
Розділ
Articles