ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАВАННЯ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНИХ ЗАПАЛЕНЬ ЛЕГЕНЬ

Автор(и)

  • Роман Сарапук Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

DOI:

https://doi.org/10.15330/fcult.36.53-57

Ключові слова:

плавання, запальні захворювання легень, функціональний стан

Анотація

Мета. Встановити вплив занять плаванням на відновлення функціональних резервів кардіореспіраторної системи після перенесених запальних захворювань легень. Методи. У дослідженні взяли участь 50 осіб (12 жінок і 38 чоловіків, середній вік 42,01±1,29 років) після завершення стаціонарного лікування з приводу запальних захворювань легень в пульмонологічному відділенні Івано-Франківського обласного фтизіопульмонологічного центру. За погодженням з лікуючими лікарями вони були скеровані у санаторії “Алмаз” і “Кристал (м. Трускавець) де основним групам (ОГ) у кількості 25 осіб чоловічої і 6 жіночої статі було створено умови для щоденних занять плаванням протягом 18 днів. Тривалість кожного заняття складала 45 хвилин, а обсяг фізичного навантаження – 400–800 м при ЧСС 120-140 уд/хв. Контрольні групи протягом перебування в санаторії плавання не використовували. Для оцінки основних показників функції зовнішнього дихання використовувався комп’ютерний спірометр Mіcrospіro HІ-501. Визначення загальної фізичної працездатності здійснювали за допомогою проби Джеймса. Обстеження здійснювали двічі (до початку і після завершення циклу занять плаванням). Результати. Порівняльний аналіз змін середніх значень дихального об’єму і життєвої ємності легень контрольної й основної групи чоловіків свідчить про те, що в основній групі ці показники зовнішнього дихання перевищують дані групи контролю на 10,9% і 4,0% відповідно (р<0,05). Аналіз засвідчує, Щодо жінок, то величини дихального об’єму та життєвої ємності легень основної групи наприкінці занять зросли у порівнянні з групою контролю на 5,0% і 12,4% відповідно. Вірогідні зміни виявлені також і в показниках хвилинного об’єму
дихання, форсованого об’єму дихання та пікової швидкості видиху як у чоловіків, так і в жінок. Висновок. Застосування плавання у відновному періоді осіб, які перенесли запальні захворювання дихальної системи забезпечує нормалізацію функціонування як дихальної, так і серцево-судинної системи, що опосередковано свідчить про нормалізацію механізмів нейрогуморальної регуляції функцій організму.
Ключові слова: плавання, запальні захворювання легень, функціональний стан.

Посилання

1. Андрющенко ЛБ, Витько СЮ, Шутова ТН. Физкультурнооздоровительные технологии в укреп-
лении состояния здоровья студентов и сотрудников вуза. Современные проблемы науки и
образования. 2016; 5: 261-261.
2. Зайцев АА. Внебольничная пневмония: эпидемиология, диагностика и антимикробная терапія. Те-
рапия. 2018; 1(19): 63-71.
3. Круглякова ЛВ, Нарышкина СВ. Тяжелая внебольничная пневмония: диагностика и лечение (обзор
литературы). Бюл. физиологии и патологи дыхания. 2016; 59: 98-108.
4. Курко ЯВ. Плавання–засіб фізичної реабілітації у чутливих до зміни погоди людей. Педагогіка, пси-
хологія та медико-біологічні проблеми 216 фізичного виховання і спорту. 2011; 12: 54-57
5. Ляшенко АМ., Дєлова ІО. До питання про методику навчання плаванню.Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo
Vihovannâ. 2014; 3: 33-35.
6. Михеенко ОИ. Комплексная методика оценки уровня здоровья организма человека. Педагогика,
психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. 2011; 6: 93-101.
7. Надеев АП, Козяев МА, Абышев АА, Чеканов МН, Благитко ЕМ, Пешкова ИВ, Овсянко ЕВ. Вне-
больничная пневмония: эпидемиология, этиология и клинико-морфологические параллели. Journal
of Siberian Medical Sciences. 2019; 4: 20-29.
8. Ньюсом П, Янг А. Эффективное плавание. Методика тренировки пловцов и триатлетов / пер. с анг.
Дианы Айше ; под. ред. Сергея Ленивкина. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013; 400 с.
9. Філатова ЗІ. Особливості складання диференційованих програм з навчання плавання студентів
спеціальної медичної групи. Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 15: Науково-
педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2015; 3(1): 370-373.
10. Яців ЯМ., Лапковський ЕЙ. Оцінка фізичної підготовленості та функціонального стану осіб, що
ведуть малорухомий спосіб життя. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична
культура. 2014; 22: 81-86.
References
1. Andriushchenko LB, Vytko SIu, Shutova TN. Fyzkulturnoozdorovytelnыe tekhnolohyy v ukreplenyy
sostoianyia zdorovia studentov y sotrudnykov vuza. Sovremennыe problemы nauky y obrazovanyia.
2016; 5: 261-261.
2. Zaitsev AA. Vnebolnychnaia pnevmonyia: эpydemyolohyia, dyahnostyka y antymykrobnaia terapiia.
Terapyia. 2018; 1(19): 63-71.
3. Kruhliakova LV, Narыshkyna SV. Tiazhelaia vnebolnychnaia pnevmonyia: dyahnostyka y lechenye
(obzor lyteraturы). Biul. fyzyolohyy y patolohy dыkhanyia. 2016; 59: 98-108.
4. Kurko YaV. Plavannia–zasib fizychnoi reabilitatsii u chutlyvykh do zminy pohody liudei. Pedahohika,
psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy 216 fizychnoho vykhovannia i sportu. 2011; 12: 54-57
5. Liashenko AM., Dielova IO. Do pytannia pro metodyku navchannia plavanniu.Teorìâ ta Metodika
Fìzičnogo Vihovannâ. 2014; 3: 33-35.
6. Mykheenko OY. Kompleksnaia metodyka otsenky urovnia zdorovia orhanyzma cheloveka. Pedahohyka,
psykholohyia y medyko-byolohycheskye problemы fyzycheskoho vospytanyia y sporta. 2011; 6:
93-101.
7. Nadeev AP, Koziaev MA, Abыshev AA, Chekanov MN, Blahytko EM, Peshkova YV, Ovsianko EV.
Vnebolnychnaia pnevmonyia: эpydemyolohyia, эtyolohyia y klynyko-morfolohycheskye parallely.
Journal of Siberian Medical Sciences. 2019; 4: 20-29.
8. Niusom P, Yanh A. Эffektyvnoe plavanye. Metodyka trenyrovky plovtsov y tryatletov / per. s anh.
Dyanы Aishe ; pod. red. Serheia Lenyvkyna. M.: Mann, Yvanov y Ferber, 2013; 400 s.
9. Filatova ZI. Osoblyvosti skladannia dyferentsiiovanykh prohram z navchannia plavannia studentiv
spetsialnoi medychnoi hrupy. Naukovyi chasopys NPU imeni MP Drahomanova. Seriia 15: Naukovopedahohichni
problemy fizychnoi kultury (fizychna kultura i sport). 2015; 3(1): 370-373.
10. Iatsiv YaM., Lapkovskyi EI. Otsinka fizychnoi pidhotovlenosti ta funktsionalnoho stanu osib, shcho
vedut malorukhomyi sposib zhyttia. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Seriia: Fizychna kultura.
2014; 22: 81-86.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-22

Номер

Розділ

Articles