ПРИДАТНІСТЬ ЗАСОБІВ ОЦІНКИ РУХОВОЇ ФУНКЦІЇ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ СПЕКТРУ АУТИЗМУ

  • Євген Миценко Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка
Ключові слова: оцінка,, розлади спектру аутизму, діти, рухова функція

Анотація

Мета. Дослідження спрямоване на перевірку придатності тестів, як інструментів оцінки рухової функції дітей з розладами спектру аутизму. Представляє аналіз засобів і методів, які дозволяють оцінити рухову сферу людини і можуть бути застосовані до дітей з розладами спектру аутизму.
Методи. Було відібрано шістнадцять хлопців з розладами спектру аутизму, віком від 7 до 11 років. Також для них були підібрані рухові тести з урахуванням теорії Миколи Берштейна про координацію та регуляцію рухів. А саме: теппінг тест, проба Ромберга, спеціально регламентовані стрибки/ходьба по платформах, ходьба на задану відстань, відтворення кута підйому передпліччя, ліплення, перекати в сторону, стрибок на точність, ходьба над лавками, метання кульки в ціль, монтаж-демонтаж заклепок, перебудова стереотипу письма. Дві групи рухових тестів було порівняно: одна група тих, що були розроблені та використовувалися раніше іншими дослідниками для здорових людей та інша група тестів, що були розроблені нами для роботи з дітьми з розладами спектру аутизму. Метою порівняння було оцінити різницю в тому наскільки ці тести є придатними для виконання дітьми з розладами спектру аутизму, та на основі отриманих даних обґрунтувати доцільність їх застосування. Результати. Отримані результати порівняння показали значну різницю між двома групами рухових тестів в тому наскільки рухові завдання, що лежать в їх основі доступні для розуміння дітей з розладами спектру аутизму. Відсоток засвоєних досліджуваними інструкцій з виконання рухових завдань, суттєво різниться для першої та другої групи тестів (P<0.05). А саме виявлено, що друга група моторних тестів є для них більш зрозумілою ніж перша. Висновок. З наведеного можна зробити висновок, що запропоновані нами тести більш ефективні для оцінки рухової функції дітей з розладами спектру аутизму ніж ті, що застосовувались раніше іншими дослідниками для здорових людей.
Ключові слова: оцінка, розлади спектру аутизму, діти, рухова функція.

Посилання

1. Берштейн НА. Физиология движений и активность . Москва: Наука, 1990. 494 с.
2. Ильин ЕП. Двигательная память и память на движения – синонимы . Вопросы психологии. 1990;
134-140.
3. Лапутин АН. Кинезиология учение о двигательной функции организма человека. Педагогіка, пси-
хологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Харків, 2007; 10: 3-6.
4. Марковская ИФ. Задержка психического развития (клинико-нейропсихологическая диагностика).
М.: Изд. н/о “Компенс-центр”, 1993. 198 с.
5. Островська КО, Качмарик ХВ, Дробіт ЛР. Основи діагностики дітей з розладами аутичного спектра:
навчальний посібник. 2017. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 124 с.
6. Платонов К К. Психологический практикум. М.: Высшая школа, 1980. 165 с.
7. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / под общей ред. АА. Крылова,
СА. Маничева. 2-е изд., доп. и перераб. СПб. Изд-во Санкт-Петербург, 2003. 560 с.
8. Шинкарюк АІ. Рівні побудови рухів і смислова структура дії: монографія. Кам’янець-Подільський:
ФОП Сисин О.В., 2008. 200 с.
References
1. Bershtejn NA. Fiziologija dvizhenij i aktivnost’. Moskva: Nauka, 1990. 494 s.
2. Il’in EP. Dvigatel’naja pamjat’ i pamjat’ na dvizhenija – sinonimy . Voprosy psihologii. 1990;4: 134–140.
3. Laputin AN. Kineziologija uchenie o dvigatel’noj funkcii organizma cheloveka. Pedahohika, psykholohia
ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu. Kharkiv, 2007; 10: 3-6.
4. Markovskaja IF. Zaderzhka psihicheskogo razvitija (kliniko-nejropsihologicheskaja diagnostika). M.: izd.
n/o “Kompens-centr”, 1993. 198 s.
5. Ostrovska KO, Kachmaryk KhV, Drobit LR. Osnovy diahnostyky ditei z rozladamy autychnoho spektra.
Navchalnyi posibnyk, 2017. Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka. 124 s.
6. Platonov KK. Psihologicheskij praktikum. M.: Vysshaja shkola, 1980. 165 s.
7. Praktikum po obshhej, jeksperimental’noj i prikladnoj psihologii / Pod obshhej red. AA. Krylova, SA.
Manicheva. 2-e izd., dop. i pererab. SPb.: Izd-vo Sankt-Peterburg, 2003. 560 s.
8. Shynkariuk AI. Rivni pobudovy rukhiv i smyslova struktura dii: Monohrafiia. Kamianets-Podilskyi: FOP
Sysyn O.V., 2008. 200 s.
Опубліковано
2021-01-22
Номер
Розділ
Articles