ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН І ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ УЧНІВ ЛІЦЕЮ З ПОСИЛЕНОЮ ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ З РІЗНИМ РІВНЕМ БІОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ

  • Олександр Корсак ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
  • Олександр Лемак ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
  • Ірина Султанова ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
  • Ірина Іванишин ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
Ключові слова: функціональний стан, підлітки, біологічний розвиток, фізична підготовленість, фізичні якості, функціональні резерви

Анотація

Мета – дослідити взаємозв’язок між функціональним станом і фізичною підготовленістю учнів з різним рівнем біологічного розвитку. Методи дослідження: 1) тестування фізичної підготовленості (комбінований силовий тест, біг на 100 і 1000 м, човниковий біг 4×9 м , стрибок у довжину з місця, нахил тулуба вперед з положення сидячи, підтягування з вису); 2) біологічні методи (антропометрія, визначення рівня біологічного розвитку, артеріального тиску, адаптаційного потенціалу, індексів Робінсона та Кердо, життєвого індексу, проби Штанге та Генчі); 3) методи математичної статистики. В дослідженні взяли участь 332 учні Прикарпатського ліцею з посиленою фізичною підготовкою віком 13–17 років. Результати. Із збільшенням рівня біологічного розвитку знижуються функціональні резерви організму, про що свідчить низький показник життєвого індексу та індексу Робінсона. Ці зміни супроводжувалися зростанням систолічного артеріального тиску та адаптаційного потенціалу, що свідчить про напругу регуляторних систем організму. Із збільшенням рівня біологічного розвитку підвищуються показники комплексної силової вправи, стрибка у довжину з місця, гнучкості та підтягування у висі. Поряд з цим відбувається зниження витривалості та спритності по відношенню до підлітків з низьким рівнем біологічного розвитку. Висновок. Підвищення рівня біологічного розвитку супроводжується зростанням розвитку силових та швидкісно-силових якостей, а також гнучкості. Натомість, у період інтенсивного статевого дозрівання, на фоні уповільнення процесів диференціації кардіореспіраторної системи і зростання напруги механізмів нейрогуморальної регуляції функцій організму, уповільнюється зростання аеробних можливостей (витривалості). Розвиток фізичних здібностей та функціональних резервів фізіологічних систем відбувається гетерохронно, що обумовлено різними темпами росту організму та біологічного розвитку. Урахування виявлених особливостей фізичного та функціонального стану організму підлітків з різним рівнем біологічного розвитку в процесі фізичної підготовки дозволить більш ефективно здійснювати дозування фізичних навантажень у підлітковому віці.
Ключові слова: функціональний стан, підлітки, біологічний розвиток, фізична підготовленість, фізичні якості, функціональні резерви.

Посилання

1. Агаджанян НА Федоров ЮИ Шеховцов В П Макарова ИИ Состояние кардиореспираторной
системы и психологического статуса подростков суворовського училища в период адаптации к
новым социально-средовым условиям. Экология человека. 2004; 4: 16-19.
2. Баженков ЄВ, Свідлов ЮІ, Бугрій ВС, Кормілець СВ. Н 32 Настанова з фізичної підготовки в кадет-
ському корпусі та військових ліцеях: методичний посібник для вчителів військових ліцеїв. Суми;
2014. 160 с.
3. Балушка Л. Рівень фізичної підготовленості учнів ліцею з поглибленою військово-фізичною підго-
товкою. Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я
людини. 2014; 18(2): 3-6.
4. Глазирін І, Архипенко В, Глазиріна В, Мицкан Б. Oсобливості біологічного дозрівання учнівської
та студентської молоді чоловічої статі визначеного за темпами статевого розвитку. Вісник При-
карпатського університету. Фізична культура. 2018; 29: 11-16.
5. Глазирін І, Глазиріна В. Диференційоване вдосконалення витривалості юнаків. Вісник Прикар-
патського університету. Фізична культура. 2016; 23: 21-25.
6. Дугіна НГ, Мохова ІВ, Борисова ЮЮ. Оцінка фізичного стану підлітків 13–14 років. Педагогіка,
психологія, та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2011; 1: 51-53.
7. Ільницький І, Окопний А, Палатний А. Удосконалення фізичної підготовленості учнів ліцеїв з поси-
леною військово-фізичною підготовкою за допомого програм секційних занять з боксу. Фізич-
на активність, здоров'я і спорт. 2017; 3(29): 14-23.
8. Ільницький І, Окопний А. Рівень фізичної підготовленості учнів ліцею з посиленою військово-фі-
зичною підготовкою. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педа-
гогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. 2017; 9 (91) 17: 30-34.
9. Макарова Г.А. Практическое руководство для спортивных врачей. Ростов-на-Дону: Изд-во БАРО -
ПРЕСС, 2002. 800 с.
10. Мицкан БМ, Поташнюк ІВ. Фізичний стан учнів старших класів гімназії. Педагогіка, психологія та
медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2011; 5: 63-67.
11. Никитюк ДБ, Миннибаев ТШ, Клочкова СВ, Алексеева НТ, Тимошенко КТ. Роль антропометри-
ческого метода в оценке физического развития детей и подростков в норме и патологии. Журнал
анатомии и гистопатологии. 2014; 3(3): 9-14.
12. Петришин Ю, Дацків П. Показники рівня фізичної підготовленості учнів середнього шкільного віку.
Спортивна наука України [Інтернет]. 2014 [цитовано 2018 Груд. 27]; 1(59): 3-7. URL:
http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/205.
13. Руденко ВМ. Математична статистика: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури; 2012. 304 с.
14. Сітовський АМ. Диференційований підхід у фізичному вихованні підлітків з різними темпами
біологічного розвитку (на прикладі школярів 7-х класів) : автореф. … канд. наук з фізичного
виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» /
А. М. Сітовський. Львів, 2008. 20 с.
15. Сологуб О. Особливості фізичного стану підлітків в умовах сьогодення. Гірська школа Українських
Карпат. 2017; 16: 121-24.
16. Щирба В. Оцінка фізичної підготовленості учнів ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготов-
кою. Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2016; 4 (36): 53-59.
17. New WHO Child Growth Standards, 2007. URL: https://www.who.int/growthref/hfa_boys_z_
WHO2007_exp.txt.
References
1. Agadzhanyan NA Fedorov YI Shekhovtsov VP Makarova II The state of the cardiorespiratory system and
the psychological status of adolescents in the Suvorov school during the period of adaptation to new social
and environmental conditions. Human Ecology. 2004; 4: 16-19.
2. Bazhenkov YeV, Svidlov YuI, Buhrii VS, Kormilets SV. N 32 Nastanova z fizychnoi pidhotovky v kadetskomu
korpusi ta viiskovykh litseiakh. Metodychnyi posibnyk dlia vchyteliv viiskovykh litseiv. Sumy;
2014. 160 s.
3. Balushka L. Riven fizychnoi pidhotovlenosti uchniv litseiu z pohlyblenoiu viiskovo-fizychnoiu pidhotovkoiu.
Moloda sportyvna nauka Ukrainy:zb. nauk. prats z haluzi fiz. vykhovannia, sportu i zdorovia
liudyny. 2014; 18(2): 3-6.
4. Hlazyrin I, Arkhypenko V, Hlazyrina V, Mytskan B. Osoblyvosti biolohichnoho dozrivannia uchnivskoi ta
studentskoi molodi cholovichoi stati vyznachenoho za tempamy statevoho rozvytku. Visnyk Prykarpatskoho
universytetu. Fizychna kultura. 2018; 29: 11-16.
5. Hlazyrin I, Hlazyrina V. Dyferentsiiovane vdoskonalennia vytryvalosti yunakiv. Visnyk Prykarpatskoho
universytetu. Fizychna kultura. 2016; 23: 21-25.
6. Duhina NH, Mokhova IV, Borysova YuIu. Otsinka fizychnoho stanu pidlitkiv 13-14 rokiv. Pedahohika,
psykholohiia, ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu. 2011; 1: 51-53.
7. Ilnytskyi I, Okopnyi A, Palatnyi A. Udoskonalennia fizychnoi pidhotovlenosti uchniv litseiv z posylenoiu
viiskovo-fizychnoiu pidhotovkoiu za dopomoho prohram sektsiinykh zaniat z boksu. Fizychna aktyvnist,
zdorovia i sport. 2017; 3(29): 14-23.
8. Ilnytskyi I, Okopnyi A. Riven fizychnoi pidhotovlenosti uchniv litseiu z posylenoiu viiskovo-fizychnoiu
pidhotovkoiu. Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. Seriia 15: Naukovo-pedahohichni
problemy fizychnoi kultury (Fizychna kultura i sport) : zb. nauk. pr. 2017; 9 (91) 17: 30-34.
9. Makarova GA. A practical guide for sports doctors. Rostov-on-Don: Publishing house BARO - PRESS,
2002. 800 p.
10. Mytskan BM, Potashniuk IV. Fizychnyi stan uchniv starshykh klasiv himnazii. Pedahohika, psykholohiia
ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu. 2011; 5: 63-67.
11. Nikityuk DB, Minnibaev TSh, Klochkova SV, Alekseeva NT, Timoshenko KT. Rol antropometricheskogo
metoda v otsenke fizicheskogo razvitiya detey i podrostkov v norme i patologii. Zhurnal anatomii i
gistopatologii. 2014; 3(3): 9-14.
12. Petryshyn Yu, Datskiv P. Pokaznyky rivnia fizychnoi pidhotovlenosti uchniv serednoho shkilnoho viku.
Sportyvna nauka Ukrainy [Internet]. 2014 [tsytovano 2018 Hrud. 27]; 1(59): 3-7. URL: http://sportscience.
ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/205.
13. Rudenko VM. Matematychna statystyka. Navch. posib. K.: Tsentr uchbovoi literatury; 2012. 304 s.
14. Sitovskyi AM. Dyferentsiiovanyi pidkhid u fizychnomu vykhovanni pidlitkiv z riznymy tempamy biolohichnoho
rozvytku (na prykladi shkoliariv 7-kh klasiv): avtoref. … kand. nauk z fizychnoho vykhovannia i
sportu. 24.00.02 «Fizychna kultura, fizychne vykhovannia riznykh hrup naselennia». Lviv, 2008. 20 s.
15. Solohub O. Osoblyvosti fizychnoho stanu pidlitkiv v umovakh sohodennia. Hirska shkola Ukrainskykh
Karpat. 2017; 16: 121-24.
16. Shchyrba V. Otsinka fizychnoi pidhotovlenosti uchniv litseiv iz posylenoiu viiskovo-fizychnoiu pidhotovkoiu.
Fiz. vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi. 2016; 4 (36): 53-59.
17. New WHO Child Growth Standards, 2007. URL: https://www.who.int/growthref/hfa_boys_z_
WHO2007_exp.txt
Опубліковано
2021-01-22
Номер
Розділ
Articles