СТАН ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТІЛА ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗРОБЛЕННЯ Й УПРОВАДЖЕННЯ КОРЕКЦІЙНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ У ТРЕНУВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

  • Віталій Кашуба Національний університет фізичного виховання і спорту України
  • Георгій Ярош Національний університет фізичного виховання і спорту України
  • Юрій Крикун Національний університет фізичного виховання і спорту України
  • Тамара Хабінець Національний університет фізичного виховання і спорту України
  • Наталія Домашенко Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
  • Андрій Шанковський Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ключові слова: порушення просторової організації тіла, юні спортсмени, корекційно-профілактичні заходи.

Анотація

Мета. Узагальнення теоретичних знань, вітчизняного та зарубіжного досвіду в галузі використання технологій зберігання та коригування здоров’я у процесі підготовки юних спортсменів, а також у визначенні перспектив їхнього застосування за сучасних умов. Методи. Аналіз і систематизація даних
науково-методичної літератури, інформаційних ресурсів мережі Інтернет. Результати. На сучасному етапі методика спортивної підготовки позначена втіленням низки радикальних змін, спричинених посиленою конкуренцією на найбільш визнаних у світі змаганнях і актуалізацією тренувальних програм, виконання яких здебільшого вимагає перевищення адаптаційного потенціалу людського організму. Найбільш нагальною щодо розв’язання означена проблема постає на початкових етапах багаторічної підготовки дітей і підлітків, специфіку яких складає інтенсивне витрачання резервів їхнього організму на природний ріст і розвиток. Перспективи подальших досліджень убачаємо передусім у розробленні технології профілактики та корекції порушень просторової організації тіла юних спортсменів. Тому навчально-тренувальні заняття таких спортсменів набудуть не тільки спортивно-результативної, а й оздоровчої спрямованості за умов: урахування під час програмування та конкретного планування засобів
спортивного тренування індивідуальних характеристик просторової організації тіла юних спортсменів, рівня їхньої фізичної підготовленості та послідовності виконання ними завдань фізичного вдосконалення. Висновок. Виконання тренувальних навантажень, які перевищують адаптаційний потенціал організму підлітків, інтенсивне витрачання резервів їхнього організму на природний ріст і розвиток й диференціацію фізіологічних систем висуває цілу низку проблем щодо збереження їх здоров’я. Складність вирішення цієї проблеми посилюють такі фактори, як: рання спеціалізація в спорті та негативний вплив на організм щоденних тренувань з граничними (піковими) фізичними навантаженнями. Відтак, виникають суперечності між підвищеними вимогами до підготовленості юних спортсменів, пов’язаними з потребою систематичного зростання результатів, і обмеженими функціональними можливостями їхнього організму на ранньому етапі онтогенезу.
Ключові слова: порушення просторової організації тіла, юні спортсмени, корекційно-профілактичні заходи.

Посилання

1. Бальсевич ВК. Конверсия высоких технологий спортивной подготовки как актуальное направление
совершенствования физического воспитания и спорта для всех. Теория и практика физической
культуры. 1993; 4: 21-23.
2. Волков ЛВ. Теория и методика детского и юношеского спорта. К.: Олимпийская литература. 2002.
296 с.
3. Гузак О. Стан опоно-рухового апарату як передумова розробки сучасних програм фізичної реабі-
літації. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки. 2018; 32: 71-78.
4. Кашуба ВА, Паненко НН. К вопросу профилактики нарушения опорно-рессорной функции стопы у
юных спортсменов Материалы Международного научного конгресса “Стратегия развития спорта
для всех и законодательных основ физической культуры и спорта в странах СНГ”. Кишинев, 2008:
479-481.
5. Кашуба ВА, Яковенко ПА, Хабинец ТА. Технологии, сберегающие и корригирующие здоровье, в
системе подготовки юных спортсменов Спортивна медицина. 2008; 2: 140-147.
6. Кашуба В, Сергиенко К, Кондаурова П. Особенности биогеометрического профиля осанки юных
спортсменок, специализирующихся в художественной гимнастике PROBLEME ACTUALE ALE
METODOLOGIEI PREGATIRI I SPORTIVILOR DE PERFORMANTA. Materialele conferintei stintifice
internationale. Сhisinau: USEFS, (Молдова). 2010: 163-167.
7. Кашуба ВА, Ярмолинский ЛМ, Хабинец ТА. Современные подходы к формированию здоровье-
сберегающей направленности спортивной подготовки юных спортсменов Физическое воспитание
студентов. 2012; 2: 34-37.
8. Кашуба ВА, Ярмолинский ЛМ. Спортивная подготовка юных спортсменов и её здоровьесбе-
регающая направленность Теория и методика спортивной тренировки. Алматыю. 2013; 1: 30-35.
9. Кашуба ВА, Люгайло СС, Щербина ДВ. Особенности соматической заболеваемости спортсменов на
начальных этапах многолетней подготовки: анализ негативных тенденций Теория и методика
физической культуры. 2014; 4: 11-25.
10. Кашуба ВА, Люгайло СС. Показатели соматического здоровья юных спортсменов как основа диф-
ференцированного подхода к реализации программ физической реабилитации Теория и методика
физической культуры. 2015; 1: 59-79.
11. Кашуба В, Ярмолинский Л, Альошина А, Бичук О, Бичук І. Морфобіомеханічні особливості юних
спортсменів на початковому етапі підготовки Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад.
АВ. Цьось, АІ. Альошина. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українкию. 2018; 30: 175-184.
12. Кашуба ВО, Люгайло СС,Футорний СМ. Інтеграція програм фізичної реабілітації в процес пер-
шого–третього етапів підготовки спортсменів при дисфункціях систем їх організму Спортивна
медицина і фізична реабілітація. 2011; 1: 99-112. DOI: https: // doi.org/10.32652/spmed.2019.1.99-112.
13. Люгайло СС. Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації при дисфункціях соматичних систем у
юних спортсменів в процесі багаторічної підготовки: дис. … д. фіз. вих. 24.00.03 К., 2017. 460 с.
14. Мелентьева ЛМ. Физическая реабилитация юных спортсменов с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата: автореф. дис. … канд. мед. наук. 14.00.51. СГМУ. СПб., 2007. 24 с.
15. Рожкова ТА. Корекція порушень постави спортсменів високої кваліфікації у спортивних танцях
засобами фізичної реабілітації: автореф. дис. … канд. фіз. вих. 24.00.03 К., 2016. 24 с.
16. Самойлюк О, Випасняк І. Ефективність технології корекції порушень біомеханічних властивостей
стопи спортсменів на етапі початкової підготовки, з використанням засобів фізичної реабілітації.
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Україн-
ки. 2019; 36: 30-8.
17. Ярмолинський ЛМ. Корекція порушень постави у футболістів на етапі початкової підготовки:
автореф. дис. …канд. фіз. вих. 24.00.01. Дніпро, 2018. 22 с.
18. Kashuba V, Nosova N, Kolomiets T. Technology of biogeometric profile control of children posture in
senior preschool age during physical rehabilitation process Journal of Education, Health and Sport. 2017;
7(2): 799-809.
19. Kashuba V, Nosova N, Kozlov Y. Theoretical and methodological foundations of the physical rehabilitation
technology of children 5–6 years old, with functional disorders of the support-motional apparatus
Journal of Education, Health and Sport. 2017; 7(4): 975-987.
20. Kashuba V, Nosova N. Characteristics of biomechanical properties of child’s foot 5–6 years old in the
physical rehabilitation process Journal of Education, Health and Sport. 2017; 7(5): 1086-1095.
21. Kashuba V, Lopatskyi S. The control of a state of the static and dynamical posture of a person doing
physical exercises Journal of Education, Health and Sport. 2017; 7(4): 963-974.
22. Kashuba V, Lopatskyi S, Vatamanyuk S. The control of a state of the static and dynamical posture of a
person doing physical exercises Journal of Education, Health and Sport. 2017; 7(5): 1075-1085.
23. Kashuba V, Lopatskyi S, Lazko O. The control of a state of the static and dynamical posture of a person
doing physical exercises Journal of Education, Health and Sport. 2017; 7(8): 1808-1817.
24. Kashuba V, Savlyuk S. Structure and content of the technology of prevention and correction of
disturbances of spatial organization of the body of children 6–10 years old with sensory systems
deprivation Journal of Education, Health and Sport. 2017; 7(8): 1387-1407.
25. Kashuba V, Lopatskyi S, Prylutska T. Contemporary points on monitoring the spatial organization of the
human body in the process of physical education Journal of Education, Health and Sport. 2017; 7(6):
1243-1254.
26. Kashuba V, Andrieieva O, Goncharova N, Kyrychenko V, Karp I, Lopatskyi S, Kolos M. Physical activity
for prevention and correction of postural abnormalities in young women Journal of Physical Education and
Sport ® (JPES). 2019; 19 (73): 500-506.
27. Kashuba V, Andrieieva O, Yarmolinsky L, Karp I, Kyrychenko V, Goncharenko Y, Rychok T, Nosova N.
Measures to prevent functional muscular disorders in sports training of 7–9-year-old football players
Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2020; 20 (52): 366-371. ISSN: 2247 – 806X; p-ISSN:
2247 – 8051; ISSN – L = 2247 – 8051 © JPES.
28. Todorova V, Podhorna V, Bondarenko O, Pasichna T, Lytvynenko Y, Kashuba V. Choreographic training
in the sport aerobics Journal of Physical Education and Sport ® (JPES). 2019; 19 (6): 2315-2321. Doi:
10.7752/jpes.2019.s6350.
29. Todorova VH, Pogorelova OO, Kashuba VO. Actual Tasks of Choreographic Training in Gymnatic Sports
International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP). 2020; 9 (6): 225-229. ISSN: 2322 – 3537
www.ijaep.com.info@ijaep.com.
References
1. Balsevich VK. Conversion of high technologies of sports training as an actual direction of improvement of
physical education and sports for all. Theory and practice of physical culture, 1993; 4: 21-23.
2. Volkov LV. Theory and methods of children’s and youth sports. K.: Olimpiyskaya literatura, 2002. 296 s.
3. Guzak O. The state of the musculoskeletal system as a prerequisite for the development of modern
programs of physical rehabilitation. Youth Scientific Bulletin of the Lesia Ukrainka East European
National University. 2018; 32: 71-78.
4. Kashuba VA, Panenko NN. On the issue of prevention of impaired support and spring function of the foot
in young athletes Proceedings of the International Scientific Congress “Strategy for the development of
sport for all and the legal framework of physical culture and sport in the CIS countries”. Chisinau, 2008:
479-481.
5. Kashuba VA, Yakovenko PA, Habinets TA. Technologies that preserve and correct health in the system of
training young athletes Sports medicine. 2008; 2: 140-147.
6. Kashuba V, Sergienko K, Kondaurova P. Features of the biogeometric profile of posture of young athletes
specializing in rhythmic gymnastics PROBLEMS ACTUALE ALE METHODOLOGIES OF PREGATATION
AND SPORTIVILOR DE PERFORMANTA. International synthetic materials. Chisinau:
USEFS, (Moldova). 2010: 163-167.
7. Kashuba VA, Yarmolinsky LM, Khabinets TA. Modern approaches to the formation of health-oriented
sports training of young athletes Physical education of students. 2012; 2: 34-37.
8. Kashuba VA, Yarmolinsky LM. Sports training of young athletes and its health-oriented orientation Theory
and methods of sports training. Almaty, 2013; 1: 30-35.
9. Kashuba VA, Lugailo SS, Shcherbina DV. Features of somatic morbidity of athletes at the initial stages of
long-term training: analysis of negative trends. Theory and methods of physical culture. 2014; 4: 11-25.
10. Kashuba VA, Lugailo SS. Indicators of somatic health of young athletes as a basis of the differentiated
approach to realization of programs of physical rehabilitation Theory and a technique of physical training.
2015; 1: 59-79.
11. Kashuba V, Yarmolinsky L, Alyoshin A, Bychuk O, Bychuk I. Morphobiomechanical features of young
athletes at the initial stage of training Youth Scientific Bulletin of the Lesia Ukrainka East European
National University. Physical education and sports: magazine / style. AB. This, AI. Alyosha. Lutsk: Eastern
Europe. nat. Univ. Lesya Ukrainka, 2018; 30: 175-184.
12. Kashuba VO, Lugailo SS, Futorny SM. Integration of physical rehabilitation programs in the process of the
first-third stages of training athletes with dysfunctions of their body systems Sports Medicine and Physical
Rehabilitation. 2019; 1: 99-112. Doi: https: // doi.org/10.32652/spmed.2019.1.99–112.
13. Lugailo SS. Theoretical and methodical bases of physical rehabilitation at dysfunctions of somatic systems
at young sportsmen in the course of long-term preparation: dis. …d. phys. output: special. 24.00.03. K.,
2017. 460 p.
14. Melentyeva LM. Physical rehabilitation of young athletes with musculoskeletal disorders: author’s ref….
сandidate of вissertation honey. Science. 14.00.51. SSMU. SPb., 2007. 24 s.
15. Rozhkova TA. Correction of posture disorders of highly qualified athletes in sport dances by means of
physical rehabilitation: author’s ref. dis. … Ph.D. phys. Output. 24.00.03. K., 2016. 24 p.
16. Samoilyuk O, Vypasnyak I. The effectiveness of technology for the correction of violations of the
biomechanical properties of the foot of athletes at the stage of initial training, using the means of physical
rehabilitation. Youth Scientific Bulletin of the Lesia Ukrainka East European National University. 2019;
36: 30-8.
17. Yarmolynsky LM. Correction of posture disorders in football players at the stage of initial training:
author’s ref. dis. … Ph.D. phys. Output. 24.00.01. Dnipro, 2018. 22 p.
18. Kashuba V, Nosova N, Kolomiets T. Technology of biogeometric profile control of children posture in
senior preschool age during physical rehabilitation process Journal of Education, Health and Sport. 2017;
7(2): 799-809.
19. Kashuba V, Nosova N, Kozlov Y. Theoretical and methodological foundations of the physical rehabilitation
technology of children 5–6 years old, with functional disorders of the support-motional apparatus
Journal of Education, Health and Sport. 2017; 7(4): 975-987.
20. Kashuba V, Nosova N. Characteristics of biomechanical properties of child’s foot 5–6 years old in the
physical rehabilitation process Journal of Education, Health and Sport. 2017; 7(5): 1086-1095.
21. Kashuba V, Lopatskyi S. The control of a state of the static and dynamical posture of a person doing
physical exercises Journal of Education, Health and Sport. 2017; 7(4): 963-974.
22. Kashuba V, Lopatskyi S, Vatamanyuk S. The control of a state of the static and dynamical posture of a
person doing physical exercises Journal of Education, Health and Sport. 2017; 7(5): 1075-1085.
23. Kashuba V, Lopatskyi S, Lazko O. The control of a state of the static and dynamical posture of a person
doing physical exercises Journal of Education, Health and Sport. 2017; 7(8): 1808-1817.
24. Kashuba V, Savlyuk S. Structure and content of the technology of prevention and correction of disturbances
of spatial organization of the body of children 6-10 years old with sensory systems deprivation
Journal of Education, Health and Sport. 2017; 7(8): 1387-1407.
25. Kashuba V, Lopatskyi S, Prylutska T. Contemporary points on monitoring the spatial organization of the
human body in the process of physical education Journal of Education, Health and Sport. 2017; 7(6):
1243-1254.
26. Kashuba V, Andrieieva O, Goncharova N, Kyrychenko V, Karp I, Lopatskyi S, Kolos M. Physical activity
for prevention and correction of postural abnormalities in young women Journal of Physical Education and
Sport ® (JPES). 2019; 19 (73): 500-506.
27. Kashuba V, Andrieieva O, Yarmolinsky L, Karp I, Kyrychenko V, Goncharenko Y, Rychok T, Nosova N.
Measures to prevent functional muscular disorders in sports training of 7–9-year-old football players
Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2020; 20 (1): 36-371. online ISSN: 2247 – 806X; p-ISSN:
2247 – 8051; ISSN – L = 2247 – 8051 © JPES.
28. Todorova V, Podhorna V, Bondarenko O, Pasichna T, Lytvynenko Y, Kashuba V. Choreographic training
in the sport aerobics Journal of Physical Education and Sport ® (JPES). 2019; 19 (6): 2315-2321. online
ISSN: 2247 – 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN – L = 2247 – 8051. DOI:10.7752/jpes.2019.s6350
29. Todorova VH, Pogorelova OO, Kashuba VO. Actual Tasks of Choreographic Training in Gymnatic Sports
International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP) 2020; 9 (6): 225-229. ISSN: 2322 – 3537
www.ijaep.com info@ijaep.com .
Опубліковано
2021-01-22
Номер
Розділ
Articles