БІОМЕХАНІЧНІ АСПЕКТИ ХОДЬБИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

  • Віталій Кашуба Національний університет фізичного виховання і спорту України
  • Сергій Холодов ДЗ “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”
Ключові слова: діти молодшого шкільного віку, статодинамічна постава, часова структура ходьби, біомеханічні аспекти

Анотація

Мета. Визначити особливості часової структури ходьби практично здорових дітей 6-8 років. Методи. Для виконання поставлених завдань використано такі методи дослідження, як аналіз науково-методичної літератури та документальних матеріалів, відеометрія, пакет прикладної програми“БіоВідео”. Результати. Ходьба є циклічним локомоторним рухом, здійснюваним за способом відштовхування. Характерною особливістю ходьби є наявність постійного контакту опорної ноги (період одиночної опори) або обох ніг (період подвійної опори). Саме ходьба може служити в якості критерію оцінки стану моторики людини. У той же час, накопичені більш ніж за столітній період дані, що стосуються питань фазового складу ходьби, ролі і цільової спрямованості кожної з фаз в циклі подвійного кроку, механізму реалізації основних рухових дій, принципово один від одного не відрізняються. При цьому інформація про формування біомеханіки ходьби у молодших школярів обмежена. Проведені дослідження свідчать про те, що тривалість фази подвійної опори при лівій опорній нозі у практично здорових хлопців 6 років дорівнює в середньому 0,12 с (S = 0,01 с), у дівчат – 0,14 с (S = 0,01 с), водночас у практично здорових хлопців і дівчат 7 років показники тривалості цієї фази однакові і складають 0,14 с (S = 0,01 с), так само однакова тривалість цієї фази у хлопців і дівчат 8 років і становить 0,16 с (S = 0,02 с у хлопців і S = 0,01 с у дівчат). Необхідно відмітити, що статистично значущої різниці у показнику тривалості фази подвійної опори при лівій опорній нозі між хлопцями та дівчатами у кожній з вікових
категорій 7–8 років не спостерігалоя (p > 0,05) на відміну від хлопців і дівчат 6 років, у яких показники тривалості цієї фази статистично значуще відрізнялися (р < 0,05), що підтверджено за допомогою критерію Стьюдента для незалежних вибірок. Варто відмітити, що у заключній фазі подвійного кроку ходьби, зафіксовано статистично значуще збільшення її тривалості у дівчат 7 років, порівняно з хлопцями цього віку на 0,04 с (p < 0,05), її тривалість становить у дівчат 7 років, а також у хлопців і дівчат 8 років в середньому 0,24 с (S = 0,03 с у дівчат 7 років і хлопців 8 років і S = 0,02 с у дівчат 8 років). Висновок. В результаті проведеного дослідження була вивчена структура циклу ходьби практично здорових дітей 6–8 років, значимість яких підтверджена об’єктивними часовими показниками. Підтверджено думку ряду фахівців, які вказують, що біомеханічна структура локомоторного акту практично повністю складається у віці 7-8 років.
Ключові слова: діти молодшого шкільного віку, статодинамічна постава, часова структура ходьби, біомеханічні аспекти.

Посилання

1. Бернштейн НА, Осипов ЛС, Павленко ПИ. Исследование по биодинамике ходьбы, бега, прыжка. М.:
Медицина, 1940. 320 с.
2. Витензон АС. Закономерности нормальной и патологической ходьбы человека. М.: ООО “Зеркало-М”,
1998. 273 с.
3. Кашуба В, Андрєєва К, Сергієнко Н. Гончарова. Проектування системи моніторингу фізичного стану
школярів на основі використання інформаційних технологій. Теорія і методика фізичного. виховання і
спорту. 2006; 3: 61-67.
4. Кашуба ВА, Адель Бен Жедду, Хабинец ТА. Кинематический анализ естественной локомоции
младших школьников с нарушениями морфо-биомеханических свойств стопы. Молода спортивна
наука України. 2006; 10: 32-35.
5. Кашуба ВА, Литвиненко ЮВ, Гордеева МВ, Зарудный ВЮ. Биомеханика спортивных движений и
современные видеокомпьютерные методы их контроля Теория и методика физической культуры.
2013; 4 (35): 31-37.
6. Кашуба В, Хабинец Т, Лопацкий С. Гнатыш Г. Статодинамическая осанка – индакатор двига-
тельной функции человека Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного уні-
верситету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт: журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альо-
шина. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 2018; 29: 9-14.
7. Кашуба В, Гончарова Н. Досвід упровадження концепції здоров’яформувальних технологій у про-
цес фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку Молодіжний науковий вісник Східноєв-
ропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал /
уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 2018; 9: 63-70.
8. Лапутин АН, Кашуба ВА. Формирование массы и гравитационные взаимодействия тела человека в
процессе онтогенеза: Знания Украины, 1999. 198 с.
9. Лапутін АМ, Кашуба ВО. Динамічна анатомія: Навчальна програма для вузів фізичного виховання
та спорту. Київ, Науковийсвіт, 2000. 12 с.
10. Лапутін АМ, Кашуба ВО. Хабінець ТО. Кінетика як система знань про рухову функцію людини.
Теорія і методика фізичного виховання і спорту. К.: 2005; 2-3: 96-101.
11. Лапутин АН, Кашуба ВА. Кинетика тела человека. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у
сучасному суспільстві. 2009; 4: 40-49.
12. Лапутин АН, Гамалий ВВ, Архипов АА, Кашуба ВА, Носко НА, Хабинец ТА. Практическая
биомеханика. К.: Знання, 2000. 296 с.
13. Kashuba V, Khmelnitska I. Computer system for monitoring of hard hearing school-child’s motorics
Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2014; 3: 50-53.
14. Kashuba V, Savlyuk S. Structure and content of the technology of prevention and correction of disturbances
of spatial organization of the body of children 6-10 years old with sensory systems deprivation
Journal of Education, Health and Sport. 2017. 7(8): 1387-1407.
15. Kashuba V, Futornyі S, Andrieieva O, Goncharova N, Carp I, Bondar O, Nosova N. Optimization of the
processes of adaptation to the conditions of study at school as a component of health forming activities of
primary school-age children Journal of Physical Education and Sport (JPES), 18(4), 2018; 377: 2515-2521.
References
1. Bernstein NA, Osipov LS, Pavlenko PI. Research on the biodynamics of walking, running, jumping. M .:
Meditsina, 1940. 320 s.
2. Wittenson AC. Regularities of normal and pathological human walking. M.: OOO “Zerkalo-M”, 1998. 273 p.
3. Kashuba V, Andreeva K, Sergienko N. Goncharova. Designing a system for monitoring the physical
condition of students based on the use of information technology Theory and methods of phys. education
and sports. 2006; 3: 61-67.
4. Kashuba VA, Adele Ben Jeddu, Habinets TA. Kinematic analysis of natural locomotion of junior
schoolchildren with disorders of morphobiomechanical properties of the foot // Young Sports Science of
Ukraine. 2006; 10: 32-35.
5. Kashuba VA, Litvinenko SE, Gordeeva CF, Zarudny VU. Biomechanics of sports movements and modern
video computer methods of their control Theory and methods of physical culture. 2013; 4 (35): 31-37.
6. Kashuba V, Khabinets T, Lopatsky S. Hnatysh G. Statodynamic posture – an indicator of human motor
function Youth Scientific Bulletin of the East European National University named after Lesya Ukrainka.
Physical education and sports: magazine / style. AV Tsyos, AI Alyoshin. Lutsk: Eastern Europe. nat. Univ.
Lesya Ukrainka, 2018; 29: 9-14.
7. Kashuba V, Goncharova N. Experience of introduction of the concept of health-forming technologies in the
process of physical education of children of primary school age Youth Scientific Bulletin of the Lesya
Ukrainka East European National University. Physical education and sports: magazine / style. AV Tsyos, AI
Alyoshin. Lutsk: Eastern Europe. nat. Univ. Lesya Ukrainka, 2018; 29: 63-70.
8. Laputin AN, Kashuba VA. Mass formation and gravitational interactions of the human body in the process
of ontogenesis: Knowledge of Ukraine, 1999. 198 p.
9. Laputin AM, Kashuba VO. Dynamic Anatomy: Curriculum for Physical Education and Sports. Kyiv,
Naukovysvit, 2000. 12 p.
10. Laputin AM, Kashuba VO. Habinets THAT. Kinetics as a system of knowledge about human motor
function. Theory and methods of physical education and sports. 2005; 2-3: 96-101.
11. Laputin AN, Kashuba VA. Kinetics of the human body. Physical education, sports and health culture in
modern society. 2009; 4: 40-9.
12. Laputin AN, Gamaliy BB, Arkhipov AA, Kashuba VA, Nosko NA, Habinets TA. Practical biomechanics. K
.: Knowledge, 2000. 296 p.
13. Kashuba V, Khmelnitska I. Computer system for monitoring of hard hearing school-child’s motorics
Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2014; 3: 50-53.
14. Kashuba V, Savlyuk S. Structure and content of the technology of prevention and correction of disturbances
of spatial organization of the body of children 6–10 years old with sensory systems deprivation Journal of
Education, Health and Sport. 2017; 7(8): 1387-1407.
15. Kashuba V, Futornyі S, Andrieieva O, Goncharova N, Carp I, Bondar O, Nosova N. Optimization of the
processes of adaptation to the conditions of study at school as a component of health forming activities of
primary school-age children Journal of Physical Education and Sport (JPES) 201818(4); 377: 2515-2521.
Опубліковано
2021-01-22
Номер
Розділ
Articles