ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ АКВАФІТНЕСУ Й ІНТЕРВАЛЬНОГО ГІПОКСИЧНОГО ДИХАННЯ НА ДИНАМІКУ ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЇ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ЮНИХ ПЛАВЦІВ

Автор(и)

  • Юрій Фурман Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Вікторія Головкіна Вінницький торговельно-економічний інститут Київського торговельно-економічного універси- тету
  • Світлана Сальникова Вінницький торговельно-економічний інститут Київського торговельно-економічного університету
  • Юрій Довгій Вінницький торговельно-економічний інститут Київського торговельно-економічного університету

DOI:

https://doi.org/10.15330/fcult.35.78-83

Ключові слова:

плавці, частота серцевих скорочень, відновлення, інтервальне гіпоксичне дихання, аквафітнес

Анотація

Мета. Встановити комплексний вплив тренувальних занять, з аквафітнесу та інтервального
гіпоксичного дихання на відновлення функції серцево-судинної системи у юних плавців після стандарт-
ного фізичного навантаження. Методи. у дослідженні брали участь 64 спортсмени чоловічої статі
віком 11–12 років, спортивний стаж яких становив 2–3 роки. Протягом 24 тижнів на різних етапах
дослідження (через 8, 16 та 24 тижні) вивчалася динаміка відновлення частоти серцевих скорочень
після дозованих фізичних навантажень у осіб, які застосовували в навчально-тренувальному процесі
елементи аквафітнесу й методики інтервального гіпоксичного дихання. Результати. Встановлено, що
застосування елементів аквафітнесу й методики інтервального гіпоксичного дихання зі спортсменами
основної групи прискорює відновлення показників частоти серцевих скорочень після навантажень цик-
лічного характеру. Висновок. Отже, виявлений позитивний ефект поєднаного впливу аквафітнесу й
інтервального гіпоксичного дихання на процеси відновлення функції серцево-судинної системи після
стандартних фізичних навантажень дає підстави стверджувати, що ці засоби забезпечують приско-
рене формування струтурно-функціонального сліду адаптації юних плавців до аеробних фізичних
навантажень і сприяють удосконаленню нейрогенних механізмі регуляції серцево-судинної системи.
Ключові слова: плавці, частота серцевих скорочень, відновлення, інтервальне гіпоксичне дихання,
аквафітнес.

Посилання

1. Апанасенко ГЛ, Попова ЛА, Магльований АВ. Санологія (Медичні аспекти валеології): підручник.
Київ-Львів, 2011. 198 с.
2. Гаврилова НВ. Удосконалення функціональної та фізичної підготовленості велосипедистів 13–16
років шляхом застосування методики ендогенно-гіпоксичного дихання у підготовчому періоді
річного макроциклу. Молода спортивна наука України. Львів. 2011; 5: 48-54.
3. Головкіна ВВ. Застосування елементів аквафітнесу й інтервального гіпоксичного тренування в
системній підготовці плавців 11–12 років [дисертация]. Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського,
2020. 220 с.
4. Куликов МА, Шастун СА. Статистические методы обработки результатов физиологических
экспериментов. Практикум по нормальной физиологии. Москва: Высшая школа, 1983; 261-279.
5. Ходоровський ГІ, Коляско ІВ., Фуркал ЄС. та ін. Ендогенно-гіпоксичне дихання. Чернівці: Теорія і
практика, 2006. 144 с. ISBN 966-697-174-7.
6. Furman YuM, Holovkina VV, Salnykova SV, Sulyma AS, Brezdeniuk OYu, Korolchuk AP, Nesterova
SYu. Effect of swimming with the use of aqua fitness elements and interval hypoxic training on the
physical fitness of boys aged 11–12 years. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of
physical training and sports. 2018; 22(4): 184-188. Doi: 10.15561/18189172.2018.
7. Salnykova SV, Furman YuM, Sulyma AS, Hruzevych IV, Gavrylova NV, Onyschuk VYe, Brezdeniuk
OYu. Peculiarities of aqua fitness exercises influence on the physical preparedness of women 30-49 years
old using endogenous-hypoxic breathing method. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of
physical training and sports. 2018; 22(4): 210-215. Doi: 10.15561/18189172.2018.0407
8. Sergiy Drachuk, Viktoriia Bohuslavska, Maryan Pityn, Yuriy Furman, Viktor Kostiukevych, Nataliia Gavrylova,
Svitlana Salnykova, Tetiana Didyk, Energy supply capacity when using different exercise modes
for young 17–19-year-old men, Journal of Physical Education and Sport ® (JPES). 2018; 18(1): Art 33,
246-254.
9. Victoria Golovkina, Svetlana Salnukova. Comparative Characteristics of Functional Capability of 11–12
year-old Swimmers Connected with Their Gender and Possibilities of Its Improvement. Prace Naukowe
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna. 2018; 1(XVII): 79-85.
10. Volodymyr Vitomskiy, Iryna Hruzevych, Svitlana Salnykova, Alla Sulyma, Volodymyr Kormiltsev, Yuriy
Kyrychenko, Larysa Sarafinjuk. The physical development of children who have a functionally single heart
ventricle as a basis for working physical rehabilitation technology after a hemodynamic correction. Journal
of Physical Education and Sport ® (JPES). 2018;Volume 89, Issue No 18(2): 614-617.
11. Volodymyr Vitomskiy, Volodymyr Kormiltsev, Iryna Hruzevych, Svitlana Salnykova, Yurii Shevchuk,
Yulia Yakusheva. Features of the physical development of children with functionally single heart ventricle
as a basis of the physical rehabilitation technology after a hemodynamic correction. Journal of Physical
Education and Sport ® (JPES). 2018; 59, 18, Supplement 1: 421-424.
References
1. Apanasenko GL, Popova LA, Maglevaniy AV. (2011), Sanologiya(Medichni aspekti valeologii) [Sanology
(Medical aspects of valueology)], Kiev-Lvіv, Ukraine.
2. Gavrilova NV. (2011), “Improving the functional and physical preparedness of the cyclists age 13-16 by
using the methods of endogenous and hypoxic breathing in the preparatory period of annual macrocycle”,
Moloda sportivna nauka Ukrayini [Young sport science of Ukraine], Lvіv, vol 15 (1), pp. 48-54.
3. Holovkina VV. (2020), Application of aquafitness elements and interval hypoxic training in system training
of swimmers 11–12 years, Manuscript”, [dissertation]. Mykhaylo Kotsyubynskyi Vinnytsia State
Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine.
4. Kulikov MA. and Shastun SA. (1983), Statisticheskie metodi obrabotki rezultatov phiziologicheskih
eksperimentov [Method of statistics], Visshaia shkola, Moscow, Russia.
5. Khodorovs’kij GI, Koliasko IV, Furkal Ie.S. (2006), Endogennogipoksichne dikhannia: teoriia i praktika
[Endogenous hypoxic respiratory: Theory and Practice], Chernivtsi, Ukraine.
6. Furman YuM, Holovkina VV, Salnykova SV, Sulyma AS, Brezdeniuk OYu, Korolchuk AP, Nesterova
SYu. Effect of swimming with the use of aqua fitness elements and interval hypoxic training on the
physical fitness of boys aged 11–12 years. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of
physical training and sports. 2018; 22(4): 184-188. Doi: 10.15561/18189172.2018.
7. Salnykova SV, Furman YuM, Sulyma AS, Hruzevych IV, Gavrylova NV, Onyschuk VYe, Brezdeniuk
OYu. Peculiarities of aqua fitness exercises influence on the physical preparedness of women 30-49 years
old using endogenous-hypoxic breathing method. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of
physical training and sports. 2018; 22(4): 210-215. Doi: 10.15561/18189172.2018.0407
8. Sergiy Drachuk, Viktoriia Bohuslavska, Maryan Pityn, Yuriy Furman, Viktor Kostiukevych, Nataliia Gavrylova,
Svitlana Salnykova, Tetiana Didyk, Energy supply capacity when using different exercise modes
for young 17–19-year-old men, Journal of Physical Education and Sport ® (JPES). 2018; 18(1): Art 33,
246-254.
9. Victoria Golovkina, Svetlana Salnukova. Comparative Characteristics of Functional Capability of 11–12
year-old Swimmers Connected with Their Gender and Possibilities of Its Improvement. Prace Naukowe
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna. 2018; 1(XVII): 79-85.
10. Volodymyr Vitomskiy, Iryna Hruzevych, Svitlana Salnykova, Alla Sulyma, Volodymyr Kormiltsev, Yuriy
Kyrychenko, Larysa Sarafinjuk. The physical development of children who have a functionally single heart
ventricle as a basis for working physical rehabilitation technology after a hemodynamic correction. Journal
of Physical Education and Sport ® (JPES). 2018;Volume 89, Issue No 18(2): 614-617.
11. Volodymyr Vitomskiy, Volodymyr Kormiltsev, Iryna Hruzevych, Svitlana Salnykova, Yurii Shevchuk,
Yulia Yakusheva. Features of the physical development of children with functionally single heart ventricle
as a basis of the physical rehabilitation technology after a hemodynamic correction. Journal of Physical
Education and Sport ® (JPES). 2018; 59, 18, Supplement 1: 421-424.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-04

Номер

Розділ

Articles