З ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ КВАЛИМЕТРІЇ ЩОДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ РУХОВИХ ПОМИЛОК ПРИ ФОРМУВАННІ ТЕХНІКИ РУКОПАШНОГО БОЮ

Автор(и)

  • Віталій Кашуба Національний університет фізичного виховання і спорту України
  • Владислав Данильченко Національна академія внутрішніх справ
  • Ілля Вако Чорноморський національний університет ім. Петра Могили
  • Олександр Кримець Національна академія внутрішніх справ

DOI:

https://doi.org/10.15330/fcult.35.42-48

Ключові слова:

техніка рукопашного бою, кваліметрія, рухові помилки

Анотація

Мета. Визначити орієнтири підвищення ефективності процесу формування техніки рукопашного
бою. Методи. Для досягнення поставленої мети було використано такі методи дослідження: аналіз
науково-методичної літератури та документальних матеріалів, кваліметрія – метод експертних оцінок.
При проведенні експертизи методом надання переваги розрахункове значення коефіцієнта конкордації W
становило 0,92 (p<0,05), тобто результатам проведеної експертизи можна довіряти, саму експертизу
можна вважати такою, що відбулася, а думку експертів – узгодженою. Експертну оцінку проводили за
участю 26-ти фахівців. Результати. У процесі досліджень нами визначена ступінь узгодженості думок
експертів при ранжируванні типових помилок, які допускають курсанти при освоєнні больових і
задушливих прийомів в процесі спеціальної фізичної підготовки. Отримані дані дозволяють припустити,
що подолання технічних помилок – одна з найважливіших завдань процесу спеціальної фізичної підготовки.
Багато помилок, які допускають курсанти при освоєнні больових і задушливих прийомів пов’язані з
руховими помилками. Відповідно до сучасних уявлень рухова неточність – невід’ємний компонент рухової
діяльності. Важливо відзначити, що рухові помилки – це не тільки значущі неточності. Спортсмен може
просто недостатньо добре знати, як формується та чи інша рухова дія, що буває результатом помилок –
щодо техніки вправи і техніки його виконання, результатом нездатності (тим більше в умовах дефіциту
часу) знайти доцільний варіант техніки вправи для створення особливих (відрізняються від звичних) умов
його виконання, у результаті невміння, забезпечити правильне виконання вправи з-за недостатнього
рухового потенціалу, в тому числі в зв’язку з втомою. Висновок. Визначено орієнтири підвищення ефек-
тивності процесу формування базової техніки рукопашного бою.
Ключові слова: техніка рукопашного бою, кваліметрія, рухові помилки.

Посилання

1. Вако І. Систематизація сучасних методик навчання прийомам рукопашного бою Вісник Черні-
гівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання
та спорт. 2012; 102 (1): 104-106.
2. Вако І. Кількісна біомеханічна характеристика базової техніки рукопашного бою курсантів у
процесі спеціальної фізичної підготовки. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки. 2015; 17: 33-38.
3. Вако І. Особливості використання прийомів рукопашного бою в умовах оперативних дій спів-
робітниками спеціальних служб. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2015; 3: 42-47.
4. Вако І. Особливості техніки рукопашного бою у процесі спеціальної фізичної підготовки курсантів
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Сер. № 15:
Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт) / за ред. Г. М. Арзю-
това. К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015; 6 (62): 17-20.
5. Вако І. Технологія удосконалення техніки рукопашного бою майбутніх спеціалістів Служби безпеки
України Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки. 2015; 19: 37–42.
6. Данильченко В, Вако И. Технология формирования базовой техники рукопашного боя у курсантов
в процессе специальной физической підготовки. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки. 2014; 16: 52-56.
7. Данильченко В. Формування техніки рукопашного бою в процесі спеціальної фізичної підготовки
курсантів вищих навчальних закладів МВС України: автореф. … канд. наук з фізичного виховання
та спорту. 24.00.02 . Київ, 2015. 24 с.
8. Кашуба ВА, Литвиненко ЮВ, Данильченко ВА. Моделирование движений в спортивной тре-
нировке. Физическое воспитание студентов. 2010;(4):40-4.
9. Кашуба ВА, Литвиненко ЮВ, Зарудный ВЮ, Беленко СС. Биомеханические аспекты техники
ударных действий в восточных единоборствах. Теория и методика физической культуры. 2012;
4(31): 90-96.
10. Кашуба ВА, Литвиненко ЮВ, Юхно ЮА, Зарудний ВЮ, Беленко СС. Теоретико-практические
аспекты использования оптико-электронных систем регистрации движений при биомеханическом
анализе спортивной техники. Молодіжний науковий вісник Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі
Українки. 2013; (9): 7-15.
11. Кашуба ВА, Литвиненко ЮВ, Гордеева МВ, Зарудный ВЮ. Биомеханика спортивных движений и
современные видеокомпьютерные методы их контроля. Теория и методика физической культуры.
2013; 4(35): 31-37.
12. Кашуба ВА, Гордеева МВ, Жук АА, Ризатдинова АС, Литвиненко ЮВ. Программа повышения
эффективности техники двигательных действий в видах спорта со сложнокоординационной
структурой движения. В: Știinţa culturii fizice. Revistă teoretico-știinţifică. Сhisinau: Universitatea de
Stat de Educaţie Fizică și Sport, Publicaţie știinţifi că recenzată (Categoria “C”); 2017; 27 (1): 93-98.
13. Коренберг В.Б. Основы качественного биомеханического анализа / Коренберг В.Б. М.: Физкультура
и спорт, 1979. 208 с.
14. Литвиненко ЮВ, Беленко СС. Біомеханічні особливості техніки ударних дій в тайському боксі
спортсменами різної кваліфікації. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2013;(2):118-121.
15. Теория и методика физического воспитания: учебник для студентов вузов физ. воспит. и спорта: Т 2.
Общие основы теории и методики физического воспитания /под ред. Т.Ю. Круцевич. К., 2008. 392 с.
16. Gamaliy V, Kashuba V, Lytvynenko Y, Zhezhel E. Coordination of muscle exertions as part of individual’s
motive actions technique. Coordination motor abilities in scientific research. Biala Podlaska. 2008; (24):
283-7.
References
1. Wako I. Systematization of modern methods of training in hand-to-hand combat. Bulletin of the Chernigiv
National Pedagogical University (Ser .: Pedagogical Sciences. Physical education and sport) / Chernigiv.
nat. ped. un-t im. T. G. Shevchenko. Chernigiv, 2012; 102 (1): 104-106.
2. Wako I. Kilkisna biomechanical characteristic of the basic technique of hand-to-hand combat of cadets in
the process of special physical training. Young Science Newsletter of the European National University of
Ukraine for Men of Forest. 2015; 17: 33-38.
3. Wako I. Special features of training in hand-to-hand combat in the minds of operative athletes of special
services. Theory and technique of physical training and sports. 2015; 3: 42-47.
4. Wako I. Special features of hand-to-hand combat techniques in the process of special physical training of
cadets Science hour writing of the National Pedagogical University named after M. P. Dragomanov (Ser.
No. 15: Scientific and pedagogical problems of physical culture / physical sports) for culture. G.M. Arzyutova.
K.: NPU imene M.P. Dragomanova. 2015; 6 (62): 17-20.
5. Wako I. Technology for improving the technique of hand-to-hand combat of the Maybut specials of the
Security Service of Ukraine. Young Science Newsletter of the European National University of the
Ukrainian Forest. 2015; 19: 37-42.
6. Danilchenko V. Vako I. Technology of formation of the basic technique of hand-to-hand combat among
cadets in the process of special physical training. Young Science Visnik of the European National
University of Ukraine.2014; 16: 52-56.
7. Danilchenko V. Formation of hand-to-hand combat equipment in the process of special physical training of
cadets of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine: author’s ref. ….
сandidate of іciences in Physical Education and Sports. 24.00.02. Kyiv, 2015. 24 p.
8. Kashuba VA, Litvinenko YV, Danilchenko VA. Simulation of movements in sports training. Physical
education of students. 2010; (4): 40-4.
9. Kashuba VA, Litvinenko YV, Zarudny VYu, Belenko SS. Biomechanical aspects of percussion technique
in martial arts. Theory and methodology of physical culture. 2012; 4 (31): 90-6.
10. Kashuba VA, Litvinenko YV, Yukhno YA, Zarudny VY, Belenko SS. Theoretical and practical aspects of
the use of optical-electronic systems for registration of movements in biomechanical analysis of sports
equipment. Young Science Visnik Skhidnoevrop. nat. un-tu im. Lesi Ukrainka. 2013; (9): 7-15.
11. Kashuba VA, Litvinenko YuV, Gordeeva MV, Zarudny VYu. Biomechanics of sports movements and
modern video-computer methods of their control. Theory and methodology of physical culture. 2013;
4(35): 31-37.
12. Kashuba VA, Gordeeva MV, Zhuk AA, Rizatdinova AS, Litvinenko YuV. The program for improving the
efficiency of motor actions technique in sports with a complex coordination structure of movement. In:
Știinţa culturii fizice. Revistă teoretico-știinţifică. Сhisinau: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică și
Sport, Publicaţie știinţifi că recenzată (Categoria “C”). 2017; 27(1): 93-98.
13. Korenberg VB. Fundamentals of Qualitative Biomechanical Analysis. M.: Physical culture and sport, 1979.
208 p.
14. Litvinenko YV, Belenko SS. Biomechanical specialties of drumming technology in Thai boxing by athletes
of excellent quality. Theory and methodology of physical education and sports. 2013; (2): 118-21.
15. Theory and methodology of physical education: textbook for university students fiz. educated and sport:
T 2. General foundations of the theory and methods of physical education / T.Yu. Krucevich. K., 2008 .
392 p.
16. Gamaliy V, Kashuba V, Lytvynenko Y, Zhezhel E. Coordination of muscle exertions as part of individual’s
motive actions technique. Coordination motor abilities in scientific research. Biala Podlaska. 2008; (24):
283-7.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-04

Номер

Розділ

Articles