ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Автор(и)

  • Ірина Бондаренко Чорноморський національний університет ім. Петра Могили
  • Марина Андрющенко Чорноморський національний університет ім. Петра Могили
  • Василь Маєр Чорноморський національний університет ім. Петра Могили
  • Геннадій Кураса Чорноморський національний університет ім. Петра Могили
  • Олег Бондаренко Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

DOI:

https://doi.org/10.15330/fcult.35.9-17

Ключові слова:

дистанційне навчання, студенти, платформа Moodle

Анотація

Мета. Вивчити ефективність організації дистанційного навчання з використанням платформи
Moodle при підготовці фахівців зі фізичної культури. Методи. В опитуванні взяли участь 365 студентів
факультету фізичного виховання та спорту Чернігівського національного університету імені Петра
Могили. Використано методи аналізу та узагальнення наукових джерел, нормативних документів,
методи математичної статистики. Результати. З’ясовано, що більшість студентів використовують
різні компоненти навчальних курсів. Так, з текстами лекцій дистанційної платформи навчання працює
25% студентів, робочу навчальну програму аналізує 17%; екзаменаційні питання та тести – 12,19%.
Студенти (10,6%) невдоволені змістом та рівнем складності завдань окремих навчальних дисциплін, а
також оперативністю викладачів щодо перевірок виконаних навчальних завдань студентів. Зміст та
обсяг навчальних матеріалів, необхідних для вивчення дисциплін 7,2% студентів вважає незадовільним.
Значна кількість студентів (38,7%), при виконанні завдань самостійної роботи користується Інтер-
нет-ресурсами, 16,5% – звертаються по допомогу до одногрупників, друзів, родичів, 14,6% консуль-
туються з викладачем, 11,8% користуються послугами бібліотеки, 8,2% виконують завдання власноруч.
Висновок. Отже, можна констатувати, що якість дистанційного навчання в університетах залежить
від адміністративної підтримки, змісту методичних матеріалів, дизайну платформи дистанційного
навчання, технологічної підтримки. Підготовка фахівців з фізичної культури потребує збільшення годин
на опанування комп’ютерними технологіями. Бажано забезпечити оперативність щодо перевірок вико-
наних завдань, а також систематично удосконалювати зміст та якість навчального матеріалу.
Ключові слова: дистанційне навчання,студенти, платформа Moodle.

Посилання

1. Бондаренко ІГ, Дзюбан ОВ, Кураса ГО, Бондаренко БО. Про якість освітнього процесу на факуль-
теті фізичного виховання і спорту (на прикладі Чорноморського національного університету імені
Петра Могили). Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2019; 33: 26-34.
DOI: https://doi.org/10.15330/fcult.33.26-34.
2. Міністерство освіти та науки України. Деякі питання організації дистанційного навчання [Internet].
2020 [цитовано 2020 листопад 20]. Наказ № 1115. 2020 вересень 08. Документ z0703-13, чинний.
Доступно на: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#.
3. Міністерство освіти та науки України. Про затвердження Положення про дистанційне навчання
[Internet] [цитовано 2020 листопад 20] Наказ № 466. 2013 квітень 04. Документ z0703-13, чинний.
Доступно на: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#.
4. Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, галузь знань 01
Освіта/Педагогіка, спеціальність 017 Фізична культура і спорт. Затверджено та введено в дію
наказом Міністерства освіти і науки України. 2019. [цитоване 20 листопада 2020 р.]. Доступно на:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-svita/zatverdzeni%20standarty/2019/04/25/017-fizichnakultura-
i-sport-bakalavr.pdf.
5. Тимошенко ОВ. Особливості організації дистанційної форми навчання майбутніх фахівців фізич-
ного виховання та спорту у вищих навчальних закладах України. Вісник Чернігівського націо-
нального педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2014
118 (2): 237-42.
6. Чорноморський національний університет ім. Петра Могили. Про організацію освітнього процесу.
2020 [цитовано 2020 листопад 18]. Наказ № 278. 2020 листопад 16.
7. Шандригось ГА., Шандригось ВІ., Ладика ПІ. Дистанційне навчання в системі підготовки фахівців з
фізичної культури та спорту. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2015 (5 К(61)): 270-
273.
8. Elumalai KV., Sankar JP., R, K., John, J. A., Menon, N., Alqahtani MSN., Abumelha MA. (2020). Factors
affecting the quality of e-learning during the COVID-19 pandemic from the perspective of higher education
students. Journal of Information Technology Education: Research. 2020 (19):731-753. Available from:
https://doi.org/10.28945/4628.
9. Stănescu M., Mușat N. Quality analysis model of the e-learning training system for sports occupations.
Procedia – Social and Behavioral Sciences 180. 2015:1351–1356. Available from: https://doi.org/
10.1016/j.sbspro.2015.02.276.
10. Stella A, Gnanam A. Quality assurance in distance education: The challenges to be addressed. Higher
Education. 2004 Mar 1;47(2):143-60. Available from: http://www.jite.org/documents/Vol19/JITERv19p731-
753Elumalai6590.pdf.
11. Wolstenholme C. Online learning comes to the fore during Coronavirus outbreak [document on the Internet].
European Association for Distance Learning; 2020 [cited 2020 Nov 19]. Available from: https://
www.eadl.org/online-learning-comes-to-the-fore-during-coronavirus-outbreak.
References
1. Bondarenko IH, Dziuban OV, Kurasa HO, Bondarenko BO. Pro yakist osvitnoho protsesu na fakulteti
fizychnoho vykhovannia i sportu (na prykladi Chornomorskoho natsionalnoho universytetu imeni Petra
Mohyly). Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Seriia: Fizychna kultura. 2019 Berez 26; 33: 26-34. DOI:
https://doi.org/10.15330/fcult.33.26-34.
2. Ministerstvo osvity ta nauky Ukrainy. Deiaki pytannia orhanizatsii dystantsiinoho navchannia [Internet].
2020 [tsytovano 2020 lystopad 20]. Nakaz № 1115. 2020 veresen 08. Dokument z0941-20, chynnyi.
Dostupno na: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#.
3. Ministerstvo osvity ta nauky Ukrainy. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro dystantsiine navchannia
[Internet] [tsytovano 2020 lystopad 20] Nakaz № 466. 2013 kviten 04. Dokument z0703-13, chynnyi.
Dostupno na: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#.
4. Standart vyshchoi osvity Ukrainy: pershyi (bakalavrskyi) riven vyshchoi osvity, haluz znan 01 Osvita/
Pedahohika, spetsialnist 017 Fizychna kultura i sport. Zatverdzheno ta vvedeno v diiu nakazom
Ministerstva osvity i nauky Ukrainy. 2019. [tsytovane 20 lystopada 2020 r.]. Dostupno na: https://mon.
gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/04/25/017-fizichna-kultura-isport-
bakalavr.pdf.
5. Tymoshenko OV. Osoblyvosti orhanizatsii dystantsiinoi formy navchannia maibutnikh fakhivtsiv
fizychnoho vykhovannia ta sportu u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy. Visnyk Chernihivskoho
natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Ser.: Pedahohichni nauky. Fizychne vykhovannia ta sport.
2014; 118 (2)): 237-42.
6. Chornomorskyi natsionalnyi universytet im. Petra Mohyly. Pro orhanizatsiiu osvitnoho protsesu. 2020
[tsytovano 2020 lystopad 18]. Nakaz № 278. 2020 lystopad 16.
7. Shandryhos HA., Shandryhos VI., Ladyka PI. Dystantsiine navchannia v systemi pidhotovky fakhivtsiv z
fizychnoi kultury ta sportu. Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. 2015; 5 K(61): 270-273.
8. Elumalai KV., Sankar JP., R, K., John, J. A., Menon, N., Alqahtani MSN., Abumelha MA. (2020). Factors
affecting the quality of e-learning during the COVID-19 pandemic from the perspective of higher education
students. Journal of Information Technology Education: Research. 2020 (19): 731-753. Available from:
https://doi.org/10.28945/4628.
9. Stănescu M., Mușat N. Quality analysis model of the e-learning training system for sports occupations.
Procedia – Social and Behavioral Sciences 180. 2015: 1351-1356. Available from: https://doi.org/
10.1016/j.sbspro.2015.02.276.
10. Stella A, Gnanam A. Quality assurance in distance education: The challenges to be addressed. Higher
Education. 2004 Mar 1; 47(2): 143-60. Available from: http://www.jite.org/documents/Vol19/JITERv19p731-
753Elumalai6590.pdf.
11. Wolstenholme C. Online learning comes to the fore during Coronavirus outbreak [document on the
Internet]. European Association for Distance Learning; 2020 [cited 2020 Nov 19]. Available from:
https://www.eadl.org/online-learning-comes-to-the-fore-during-coronavirus-outbreak.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-04

Номер

Розділ

Articles