ВПЛИВ СПОРТИВНИХ ЄДИНОБОРСТВ НА УДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

  • С. Романчук Національна академія сухопутніх військ Збройних сил України імені Петра Сагайдачного
  • Б. Мицкан ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника”
  • В. Афонін Національна академія сухопутніх військ Збройних сил України імені Петра Сагайдачного
  • О. Лойко Національна академія сухопутніх військ Збройних сил України імені Петра Сагай- дачного
  • I. Пилипчак Націoнальна академія сухопутніх військ Збройних сил України імені Петра Сагайдачного
  • М. Кузнецов Національна академія сухопутніх військ Збройних сил України імені Петра Сагайдачного
  • Б. Лісовський ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
Ключові слова: військовослужбовець, спеціальна фізична підготовка, спортивні багатоборства

Анотація

Мета роботи – встановити вплив занять спортивними багатоборствами на розвиток спе ціальних фізичних якостей військовослужбовців. Методи. З метою визначення впливу занять спортивними багатоборствами були проведені тестування 30 військовослужбовців, які займаються різними видами спорту, віком 21 25 років, за широким комплексом тестів, що включали в себе вправи на м’язову
силу, витривалість, швидкісні здібності, вимір антропометричних показників, показників відчуття часу і м’язових зусиль, реакцію серцево-судинної системи на дозоване навантаження (30 присідань з вагою 16 кг). Отримані показники оброблялись методами математичної статистики. Результати. Встановлено рівень розвитку спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців що займаються спортивними багатоборства та іншими видами спорту які культивуються у збройних силах України. У дослідженні брали участь 30 військовослужбовців, які займаються різними видами спорту, віком 21 25 років, за широким комплексом тестів, що включали в себе вправи на силу, витривалість, швидкість, вимір антропометричних показників, показників відчуття часу і м’язових зусиль, реакцію серцево-судинної системи на дозоване навантаження. Отримані показники оброблялись методами математичної статистики. Висновок. Наші дослідження довели, що для удосконалення спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців, крім фізичних вправ, рекомендованих Настановою з фізичної підготовки у Збройних Силах України, необхідно більш широко застосовувати прикладні види спорту. Одним з таких ефективнихх видів спорту є спортивні багатоборства, до складу яких входять вправи, що визначають рівень професіоналізму певної військової спеціальності. Заняття спортивними багатоборствами є ефективнішим засобом удосконалення спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців, ніж інші види спорту.
Ключові слова: військовослужбовець, спеціальна фізична підготовка, спортивні багатоборства

Посилання

1. Андрес АС, Линець ММ. Удосконалення фізичної підготовки багатоборців військово-спортивного комплексу: методичний посібник. Львів: Українські технології; 2006. 76 с.
2. Андрусенко ЮМ. Фізичне виховання у збройних силах та спецпідрозділах: Метод. розробка для студ.фак. фіз. виховання і спорту. Київ: НТУУ “КПІ”; 2001.
3. Афонин ВН, Семенова ОЕ. К вопросу совершенствования профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП) военнослужащих. Международная научная конференция “Физическая культура: научные проблемы спортивной деятельности”. 2012 ноябрь 16-17; Кишинев: 2012: 91–96.
4. Бородин ЮА. Анализ эффективности спортивно-массовой работы в ВВУЗах Министерства обороныУкраины и пути ее повышения. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2005; 3: 62–63.
5. Глазунов СІ. Експрес-контроль спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців механізованих підрозділів Сухопутних військ [дисертація]. Київ. 2003. 20 с.
6. Эна Максим, Поцілуйко Павло, Афонін Вячеслав. Зросто-вагові особливості фізичного розвитку кур сантів Національної академії сухопутних. Молода спортивна наука України: зб.наук. праць є галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини: у 4-х т. Л.: ЛДУФК. 2016; 20 (2): 185–189.
7. Єрьомін С. Шляхи удосконалення фізичної підготовки курсантів військових навчальних закладів на сучасному етапі розвитку Збройних Сил України. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проб- леми фізичного виховання і спорту. 2003; 17: 63–68.
8. Закорко ІП, Журавель ОВ, Логвиненко ЮВ, Сверділ ЄВ, Каліфський АМ. Спеціальна фізична підготовка: навч.-метод. комплекс до викладання дисципліни. Київ: Знання України; 2010. 51 с.
9. Круцевич ТЮ, Лошицька ТІ. Стан фізичної підготовленості призовників. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2003; 4: 54–59.
10. Лойко ОМ. Тенденции изменения содержания физической подготовки военнослужащих механизиро- ванных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины О.М. Лойко. Актуальные проблемы огневой, тактико-специальной и профессионально-прикладной физической підготовки : материалы ІІ Междунар. конф.; 2014 ноябрь 28; Могилев: Могилев. институт МВД; 2014: 249–252.
11. Магльований АВ, Тьорло ОІ. Співвідношення спеціальної фізичної підготовки та загальної фізичної підготовки в модульній системі навчання курсантів-жінок. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2007; 9: 94–98.
12. Михайлов ВВ. Науково-методичні основи формування нормативної бази багатоборства військово-спортивного комплексу [дисертація]. Львів: Держ. ун-т фіз. культури; 2007. 20 с.
13. Настанова з фізичної підготовки у Збройних Силах України (НФП-2014). Київ: М-во оборони Украї ни; 2014. 158 с.
14. Ольховий ОМ. Професійно спрямована система фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів з врахуванням специфіки подальшої військово-професійної діяльності. Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки військовослужбовців: матеріали Всеарм.наук.-метод. конф.; 2011 Листоп. 27; Київ, 2011: 48–52.
15. Попович ОІ., Афонін ВМ. Особливості професійної діяльності військових фахівців протиповітряної оборони (ППО) Сухопутних військ. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 2011; 1: 17–19.
16. Приступа ЄН, Романчук СВ. Військові багатоборства та військово-прикладні види спорту в системі підготовки фахівців Збройних Сил України. Вісник Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Серія: Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини. 2012; 5: 223–230.
17. Пронтенко КВ. Удосконалення фізичної підготовленості курсантів операторських спеціальностей засобами гирьового спорту на етапі первинного навчання [дисертація]. Львів. держ. ун-т фіз. культури; 2009. 22 с.
18. Ролюк ОВ. Спеціальна фізична підготовка військовослужбовців-розвідників. Фізичне виховання,спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Луцьк: 2016; 1 (33): 57–63.
19. Романчук ВМ, Романчук СВ. Напрямки вдосконалення системи фізичної підготовки військовослужбовців Збройних Сил України. Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. 2009; 13 (4): 172–178.
20. Романчук СВ, Попович ОІ, Федак СС, Попович ОІ. Спеціальна фізична підготовка як засіб адаптації до стрес-факторів навчально-бойової і бойової діяльності військовослужбовців. Педагогіка, психолія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2010; 11: 88–91.
21. Романчук С.В. Теоретико-методологічні засади фізичної підготовки курсантів військових навчальних закладів Сухопутних військ Збройних сил України: [дисертація]. Львів. держ. ун-т фіз. культури; 2013. 540 с.
22. Федак СС. Вплив фізичної підготовки на ефективність військово-професійної діяльності під час виконання миротворчих операцій Спортивна наука України. 2013 [цитовано 2018 Груд 01]; 7 (58): 36–40. URL: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/202.
23. Rolyuk A. Romanchuk V., Boyarchuk A., Kyrpenko V., Afonin V., Lojko O. Research on the organism response of reconnaissance officers on the specific load of military. Journal of Physical Education and Sport.2016; 16 (1): 132–135.
Опубліковано
2020-01-13
Номер
Розділ
Articles