ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ТОНКОРУХОВОЇ КООРДИНАЦІЇ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

  • В. Кашуба Національний університет фізичного виховання і спорту України
  • І. Асаулюк Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • A. Дяченко Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • T. Мицкан ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
Ключові слова: професійна діяльність, коррекційна технологія, фізичне виховання, студенти

Анотація

Навчальна та майбутня робоча діяльність студентів спеціальності “Музичне мистецтво”
передбачає малозручну робочу позу та особливості прояву фізичних якостей, від рівня розвитку яких залежить ефективність професійної діяльності. Виявлено рівень фізичних якостей 15–16-річних студентів різних спеціалізацій спеціальності “Музичне мистецтво” та проведено порівняльний аналіз отриманих показників у межах обраних для зіставлення спеціалізацій. Проведено визначення тонкорухової координації студентів спеціалізацій “фортепіано, оркестрові струнні інструменти”; “оркестрові духові та ударні інструменти, народні інструменти”; “вокал, хорове диригування”. Вивчення структури і змісту виконавської діяльності та складних механізмів робочих рухів музикантів актуальна в аспекті необхідності підвищення професійної спрямованості фізичного виховання студентів. Отримані результати являлись підґрунтям для розробки коррекційної технології із використанням сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій та урахуванням прояву тонкорухової координації студентів освітніх закладів культури та мистецтв.
Ключові слова: професійна діяльність, коррекційна технологія, фізичне виховання, студенти

Посилання

1. Балин В.Д., Гербачевский В.К. и др. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : учеб. пособие. СПб. : Питер; 2000: 560 с.
2. Бондар Т. К. Складнокоординаційна структура професійних рухів музикантів та можливості їх удосконалення засобами аквафітнесу. Гірська школа Українських Карпат. Івано-Франківськ, 2016; 15: 70–76.
3. Дьоміна Ж. Г., Тимошенко О. В. Розуміння фізіологічних механізмів управління рухами як фактор
удосконалення навчального процесу музикантів. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова.
К., 2010; 6: 106–110.
4. Дьяченко А. А., Асаулюк И. О., Маринчук П. И. Профессионально-прикладная физическая одготовка
студентов учебных заведений. Актуальные научные исследования в современном мире. Переяслав-Хмельницкий, 2017; 11–3 (31): 90–92.
5. Кашуба В. А., Насраллах Зияд Хамиди Ахмад, Денисова Л. Сучасні інформаційні технології в системі
підготовки фахівців із фізичного виховання і спорту. Теорія і методика фізичного виховання і спорту
К., 2011; № 4: 96–101.
6. Кашуба В., Рудницкий А., Воронина А. Современные технологии коррекции телосложения занимающихся средствами оздоровительного фитнеса. Revistă teoretico-tiinţifică “Stiinţa culturii fizice”. 2016; № 25/1: 96–102.
7. Кашуба В. А., Футорний С. М. Использование информационных технологий в процессе физического
воспитания студенческой молодежи / В. А. Кашуба, // Revistă teoretico-tiinţifică “Stiinţa culturii fizice”.
2016; № 26/2: С.5–12.
8. Кашуба В., Футорний С. Із досвіду використання інформаційних технологій у процесі занять
фізичним вихованням різних груп населення. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад.
А. В. Цьось, А. І. Альошина. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016; 21: 81–90.
9. Кашуба В., Андрєєва О., Сергієнко К., Гончарова Н. Проектування системи моніторингу фізичного
стану школярів на основі використання інформаційних технологій. Теорія і методика фізичного
виховання і спорту. К.: 2006; 3: 61–66.
10. Кашуба В. А., Маслова Е.В., Рычок Т.Н., Лопацкий С.В. Использование мультимедийных технологий в
процессе физического воспитания различных групп населения. Науковий часопис НПУ імені М.П. Дргоманова. Серія № 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Фізична культура і спорт”. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017; (88)17: 37–41.
11.Кашуба В., Лопацький С., Хабінець Т. Просторова організація тіла людини в процесі моніторингових
досліджень. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017; 25: 9–15.
12.Коновалов И. Е. Программа формирования профессионально-прикладной физической культуры музыкантов-инструменталистов ССУЗ : учебно-методическая разработка. Набережные Челны:
КамГИФК, 2007: 56 с.
13. Маринчук П. І. Корекція фізичного стану студентів спеціальності “Музичне мистецтво” в процесі
професійно-прикладної фізичної підготовки : дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02,
ВДПУ. НФВСУ. Вінниця, 2018: 290 с.
14. Рязанцев А. А. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов музыкальных вузов,
исполнителей на духовых инструментах:дисерт канд. пед. наук 13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. М., 2009: 140 с.
15.Сергієнко В. М. Контроль та оцінка рухових здібностей студентів у процесі фізичного виховання:
[монографія]. Суми: Сумський державний університет, 2015: 394 с.
16. Хмельницька І. В. Комп’ютерні системи контролю моторики школярів 7–10 років з вадами слуху в
програмуванні фізкультурних занять : дис... канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.02 / Національний ун-т фізичного виховання і спорту України. К., 2006: 216 с.
17.Юмашева Л. І. Корекція порушень постави студентів музичного вищого навчального закладу у процесі фізичного виховання : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Нац. ун-т
фіз. виховання і спорту України. К., 2007: 20 с.
18. Kashuba V.O., Golovanova N.L. Increase in efficiency of professionally applied physical training of pupils
of 16–17 years old based on application of informational and methodical systems. Physical education of
students, 2018, 22(2): 57–62.
19. Kashuba Vitaliy, Asaulyuk Inna, Diachenko Anna. A modern view on the use of information technologies in
the process of physical education of student youth. Journal of Education, Health and Sport. 2017; 7(2): 765–775.
Опубліковано
2020-01-13
Номер
Розділ
Articles