ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ ЗІ СТАБІЛЬНОЮ СТЕНОКАРДІЄЮ І–ІІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО КЛАСУ НА ПОЛІКЛІНІЧНОМУ ЕТАПІ

  • О. Баскевич ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” http://orcid.org/0000-0002-5755-5547
  • Р. Герич ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” http://orcid.org/0000-0003-4527-4972
  • Б. Лісовський ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” https://orcid.org/0000-0003-0474-9572
  • С. Наконечна ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” https://orcid.org/0000-0002-7683-3493
Ключові слова: фізична терапія, серцево-судинна система, ішемічна хвороба

Анотація

Вивчено та проаналізовано спеціальну літературу з проблеми застосування засобів фізичної терапії в осіб при стабільній стенокардії напруження (ССН) І–ІІ ФК. Розроблено програму фізичної терапії для хворих із ССН І–ІІ ФК на поліклінічному етапі, яка включає лікувальну гімнастику, лікувальний масаж, фізіотерапію і дієтотерапію. Особливістю цієї програми, яка відрізняла її від традиційної програми, було включення звукової гімнастики, розширення засобів фізіотерапії завдяки впровадженню надвенного лазерного опромінення крові та ультратону вздовж хребта і дотримання раціонального харчування. Всього обстежено 33 хворих із ішемічною хворобою серця (ССН І–ІІ ФК). Всі обстежені були чоловіками. Основну групу (ОГ) склали 16 пацієнтів із діагнозом “Ішемічна хвороба серця (ССН І–ІІ ФК). Середній вік обстежуваних цієї групи склав (53,6±3,5) роки. У групу порівняння (ГП) були відібрані 16 осіб віком 49-59 років, середній вік становив (54,2±4,8) роки. Пацієнти основної групи отримували комплекс засобів фізичної терапії, які були розроблені в реабілітаційному відділенні поліклініки, за методикою, запропоновану В.М. Мухіним. За результатами аналізу показників функціонування серцево-судинної системи після закінчення програм фізичної терапії встановлено вірогідне зменшення показника ЧСС в групі порівняння до (78,4±1,6) уд/хв (t =3,32; р<0,01), водночас як в основній групі аналогічні показники мали лише тенденцію до зниження (t=1,88; p>0,01). При цьому зниження показників САТ і ДАТ було більш виразним в групі пацієнтів, які отримували розроблену нами програму фізичної терапії і становили, відповідно (145,4±2,2) і (84,0±2,1) мм рт. ст. Під впливом заходів проведеної авторської програми у пацієнтів суттєво зменшилась важкість проявів вегетативних і психосоматичних розладів, відбулось покращання загального стану, що підтверджується вірогідним (t=2,32 при р<0,05) зниженням величини показника вегетативного статусу за індексом Кердо до рівня (1,03±0,02) балу. Після поліклінічного етапу фізичної терапії толерантність хворих до навантажень збільшилась в кілька разів, число нападів стенокардії зменшилося в середньому з 9 до 2–3 на добу. Запропонована методика фізичної терапії хворих із ССН І–II ФК безпечна, високоефективна і цілком прийнятна для такої категорії хворих.

Посилання

1. Михайловська НС. Особливості ремоделювання міокарда у хвoрих на ішемічну хворобу серця залежно від функціонального стану щитоподібної залози. Патологія. 2015; 2(34): 17-21.
2. Олійник ТВ. Варіабельність серцевого ритму у хворих на ішемічну хворобу серця асоційовану з гіпофункцією щитоподібної залози. В: Смоланка В.В., укладач. Матеріали XII наук.-практ. конф. з міжнар. участю студентів та молодих вчених “Науковий потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього”; 2014 квіт. 23–26; Ужгород, 2014: 210
3. Олійник ТВ. Вплив гормонів гіпофізарно-тиреоїдної системи на показники вегетативного забезпечення серцевої діяльності у хворих на ішемічну хворобу серця з супутньою гіпофункцією щитоподібної залози. В: Панасенко О.І., редактор. Зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих учених з міжнар. участю Сучасні аспекти медицини і фармації; 2014 трав. 15–16: м. Запоріжжя, 2014, с. 118.
4. Олейник ТВ. Особенности кардиогемодинамики у больных ишемической болезнью сердца, коморбидной с гипотиреозом. В: Кулага О.К., Барковский Е. В., редактор. Материалы 69-й науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых с междунар. участием “Актуальные проблемы современной медицины и фармации”, 2015 апр. 15-17: Минск, 2015: 136.
5. Олійник ТВ. Структурно-функціональне ремоделювання міокарда у хворих на ішемічну хворобу серця, коморбідну з гіпотиреозом. В: Панасенко О.І., редактор. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з міжнар. участю “Сучасні аспекти медицини і фармації – 2015”, 2015 трав. 14-15: Запоріжжя, 2015: 103.
6. Олійник ТВ. Вплив супутнього гіпотиреозу на стан імунозапальної активації та ендотеліальної дисфункції у хворих на ішемічну хворобу серця. В: Панасенко О.І., редактор. Матеріали Всеукр. наук.практ. конф. молодих вчених та студентів “Здобутки теоретичної медицини – в практику охорони здоров’я – 2016”, 2016 бер. 24–25: Запоріжжя, 2016: 38-39.
7. Олійник ТВ. Зміни показників імунного запалення та ендотеліальної дисфункції у хворих на ішемічну хворобу серця з супутнім гіпотиреозом під впливом базисної терапії з додаванням кверцетину. В: Панасенко О.І., редактор. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з міжнар. участю “Сучасні аспекти медицини і фармації – 2016”, 2016 трав. 12–13: Запоріжжя, 2016: 128.
8. Михайловська НС. Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця у хворих з супутньою гіпофункцією щитоподібної залози. В: Шульгай А. Г., редактор. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря”, 2014 трав. 15-16: Тернопіль, 2014: 62.
9. Михайловська НС. Біологічні маркери прозапальної активації, дисфункції ендотелію та гіперкоагуляції у хворих на ішемічну хворобу серця та гіпотиреоз: взаємозв’язок з гормонами гіпофізарно-тиреоїдної ланки. Укр. кардіол. журн. Додаток 1 : матеріали XVI Нац. конгресу кардіологів України, 2015 вер. 23-25: Київ, 2015: 99.
10. Михайловська Н С. Взаимосвязь между гуморальными нарушениями и сруктурно-функциональными показателями сердца у больных аутоиммунным тиреоидитом с гипофункцией щитовидной железы . Укр. кардіол. журн. Укр. кардіол. журн. Додаток 1: матеріали XVI Нац. конгресу кардіологів України, 2015 вер. 23-25: Київ, 2015: 60.
11. Апанасенко ГЛ. Лечебная фізкультура при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Киев: Здоровье; 1987. 120 с.
12. Зотов В. Введение в оздоровительную реабилитацию. Киев: Медекол; 1995. 181 с.
13. Гасилин ВС. Поликлинический этап реабилитации больных инфарктом миокарда. Москва: Медицина; 1984. 174 с.
14. Готовцев ПИ. Лечебная физкультура и массаж. Москва: Медицина; 1987. 304 с.
15. Зайцев В.П. Физическая реабилитация больных, перенесших инфаркт миокарда. Харьков: ХГИФК; 1995. 147 с.
16. Комплексная реабилитация больных острым инфарктом миокарда. Курск: Б. И.; 1998. 48 с.
17. Нові аспекти лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда. Київ: Укр. НДІ кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска; 1997. 34 с.
Опубліковано
2020-01-03
Номер
Розділ
Articles