ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ІЗ ДІАБЕТИЧНОЮ ПЕРИФЕРИЧНОЮ ПОЛІНЕЙРОПАТІЄЮ

  • С. Шупер Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича https://orcid.org/0000-0002-4883-9273
  • В. Шупер Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича https://orcid.org/0000-0001-9881-1757
  • Л. Будник Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • I. Докаль Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • В. Гусак Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича https://orcid.org/0000-0002-1165-3010
Ключові слова: цукровий діабет, діабетична периферична полінейропатія, фізична терапія

Анотація

Мета. Дослідити динаміку змін клініко-лабораторних показників у хворих на цукровий діабет із
діабетичною полінейропатією під впливом комплексної фізичної терапії. Методи. Під спостереженням
знаходилися 30 хворих на цукровий діабет 2-го типу, ускладнений діабетичною периферичною нейропа-
тією, із підвищеним індексом ваги тіла (31,3±2,6). Всім пацієнтам у динаміці проводилося комплексне
клініко-лабораторне дослідження із реєстрацію морфо-функціональних показників (ваги і довжини тіла,
артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, частоти дихання, тривалості затримки дихання на
вдиху і видиху, життєвої ємності легенів, сили м’язів кисті і передпліччя, визначення життєвого та си-
лового індексу. Діагностику діабетично-периферичної нейропатії проводили за допомогою загальноприй-
нятих шкал: Нейропатичного Симптоматичного Рахунку, Модифікованого Нейропатичного Дисфунк-
ціонального Рахунку. Хворі були розподілені на дві групи в залежності від проходження курсу при-
значеної фізичної терапії. Курс фізичної терапії тривав 3 місяці, складався із 45-ти занять через день
та самостійного виконання релаксаційних вправ і щоденної дозованої ходьби 1–1,5 км протягом 30 хви-
лин у повільному темпі. В усіх обстежуваних пацієнтів діагностовано виражену діабетично перифе-
ричну нейропатію із наявним больовим синдромом, сенсорними та моторними порушеннями. Виразність
клінічних проявів була вищою у хворих із більшою тривалістю цукрового діабету та гіршою компен-
сацією порушень вуглеводного обміну. При оцінці динаміки показників стану серцево-судинної системи
до та після проведеного курсу фізичної терапії встановлено вірогідне зниження у хворих основної групи
ЧСС на 11,22%, систолічного та діастолічного АТ на 8,39% та 10,21% відповідно, а також частоти
дихання на 15,72%. Водночас зросли показники проби Штанге на 31,67%, а проби Генчі на 22,86%. При
оцінці впливу фізичної терапії на показники індексу ваги тіла, фізичної працездатності виявили суттєві
позитивні зміни у вигляді зниження індексу ваги тіла на 5,12%, збільшення життєвого індексу на 8,10%,
та силового індексу на 11,58% на фоні відсутності достовірних змін досліджуваних параметрів у хво-
рих контрольної групи. За допомогою використаних вище зазначених шкал виявлено вірогідне зниження
інтенсивності проявів ураження периферичної нервової системи внаслідок застосування засобів
фізичної терапії у хворих основної групи. Висновок. Отже, базова медикаментозна терапія гіпогліке-
мічними препаратами із додатковим призначенням комплексної фізичної терапії за своєю ефектив-
ністю має суттєві переваги у досягненні компенсації цукрового діабету, покращенні функціонального
стану кардіореспіраторної системи, загального фізичного стану, а також перебігу та прогресування
діабетичної периферичної полінейропатії у хворих на цукровий діабет у порівнянні із виключно
медикаментозною терапією.
Ключові слова: цукровий діабет, діабетична периферична полінейропатія, фізична терапія.

Посилання

1. Антощук РЯ, Цукровий діабет: етіологія захворювання. Молодий вчений. 2016; 6 (33): 277-80.
2. Довідник основних показників діяльності ендокринологічної служби України за 2011 рік. Ендокри-
нологія. 2012; 17(1): 36 с.
3. Ткаченко ВІ. Аналіз поширеності та захворюваності на цукровий діабет серед населення світу та
України за 2003–2013 рр. Клін. досл. 2014; 4: 55-9.
4. Цитовский МН, Статистичні, клінічні та морфологічні аспекти впливу цукрового діабету на стан
серцево-судинної системи. Наук. вісник Ужгородського університету, серія “Медицина”. 2017; 1 (55):
168-77.
5. Наказ МОЗ України від 21.12.2012 №1118 “Про затвердження та впровадження медико-технологічних
документів зі стандартизації медичної допомоги при цукровому діабеті 2 типу” [Текст]: наказ МОЗ
України. Доступно: http://www.moz.gov.ua/ ua/portal/dn_20121221_1118.html.
Fokkens SA. (2011). Structured diabetes care in general practice: effects on organization of care and clinical
outcomes. Groningen; 2011.127 p.
6. Бісмак ОВ, Основні підходи до застосування засобів фізичної реабілітації при цукровому діабеті 2-го
типу. В: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Фізична культура і спорт у сучасному суспільстві:
досвід, проблеми, рішення. 2015 Груд. 20-21; Київ; 94-9.
7. Калмиков СА, Калмикова ЮС. Сучасні погляди на використання методик лікувальної фізичної куль-
тури у фізичній терапії хворих на цукровий діабет 2 типу. Фіз. реабіл. та рекр.-озд. технол. 2017; 1: 10-5.
8. Гриненко МФ, Кальніболоцький ВА. Лікувальна фізкультура і самомасаж при цукровому діабеті.
Валеологія. 2008; 15/16: 38-9.
9. Мацегоріна НВ, Застосування засобів фізичної реабілітації при набутому цукровому діабеті 2-го типу
в дорослих. Фізична, медична реабілітація людей. К., 2014: 240–56.
10. Галевська МА, Проблема захворюваності цукровим діабетом та пошуки ефективних методів покра-
щення фізичного стану хворих за допомогою лікувальної фізичної культури. В: Матеріали ІІІ Всеукр.
наук.-практ. конф. Проблеми фізичного здоров’я фахівців ХХІ століття. 2009; Кіровоград; 96-8.
11. Страколист ГМ, Кальонова ІВ, Кузнєцов АО, Богдановська НА. Апробація програми фізичної
реабілітації жінок 30-45 років, хворих на цукровий діабет 2-го типу. Фіз. реабіл. та рекр.-озд. технол.
2016; 1: 98-102.
12. Руденко РЄ, Вяткіна КС. Фізична реабілітація осіб, хворих на цукровий діабет. Здоровий спосіб
життя : зб. наук. ст. Львів, 2008; 28: 41-5.
13. Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.
Цукровий діабет 2 типу. Діабет, ожиріння, метаболічний синдром. 2013; 1 (ІІ): 11–66.
14. Дедов ИИ, Сахарный диабет — опаснейший вызов мировому сообществу. Вестник РАМН. 2012; 1: 7-13.
15. Белова АН, Шкалы, тесты и опросники в неврологии и нейрохирургии : рук. для врачей и научных
работников. М.; 2004.432 с.
16. Papanas N, Ziegler D. New diagnostic tests for diabetic distal symmetric polyneuropathy. J Diabetes
Complications. 2011 Jan-Feb;25(1): 44-51. https://doi.org/10.1016/j.jdiacomp.2009.09.006.
Опубліковано
2019-12-11
Номер
Розділ
Articles