ДИНАМІКА МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ДІВЧАТ 10–12 РОКІВ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ВОЛЕЙБОЛОМ

  • В. Трофіменко Білоцерківський національний аграрний університет https://orcid.org/0000-0002-2809-9060
  • О. Ярмак Білоцерківський національний аграрний університет
  • Я. Галан Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича https://orcid.org/0000-0002-7024-5690
  • М. Кочубей Чернівецького вищого комерційного училища Київського національного торгово-економічного університету
Ключові слова: фізичний розвиток, морфо-функціональний стан, дівчатка, волейбол

Анотація

Мета. Встановити вплив занять волейболом на морфо-функціональний стан дівчаток 10–12 ро-
ків. Методи. В роботі використані наступні методи дослідження: аналіз науково-методичної літера-
тури, антропометрію, фізііологічні методи та обробку кількісних даних методами математичної
статистики. В науковому дослідженні прийняли участь 32 дівчинки віком 10–12 років. Результати.
Проведене дослідження дозволило доповнити знання в області вікової морфології та фізіології про
темпи росту та розвитку дівчаток 10–12 років, які займаються волейболом. В процесі дослідження
було встановлено, що середньо групові показники довжини тіла у дівчаток 10–12 років вищі за вікові
норми. Середньо груповий показник частоти серцевих скорочень у стані спокою з 10 до 12 років змен-
шився на 9,5 уд·хв-1, що складає 11,5 % і свідчить про оптимізацію роботи серцево-судинної системи.
Висновок. Отже, заняття волейболом позитивно впливають на ріст і розвиток організму і диферен-
ціацію функцій серцево-судинної системи дівчаток 10–12 років.
Ключові слова: фізичний розвиток, морфо-функціональний стан, дівчатка, волейбол.

Посилання

1. Алпацкая ЕВ, Моделирование двигательных действий волейболистов. Олімпійський спорт і спорт
для всіх. К. : Олімпійська л-ра, 2005: 308.
2. Беляев АВ, Волейбол на уроке физической культуры. М. : СпортАкадемПресс. 2004: 144 с
3. Білецька ВВ, Характеристика функціонального стану серцево-судинної системи дітей молодшого
шкільного віку з різним рівнем фізичного здоров’я. Науковий часопис Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури
(Фізична культура і спорт). 2016, Вип. 01 (68) 16. С.18-21.
4. Гончарова НН, Физическое развитие и функциональное состояние детей младшего школьного воз-
раста с различным уровнем соматического здоров’я. Педагогіка, психологія та медико-біологічні
проблеми фіз. виховання і спорту : зб. наук. пр. за ред. С. С. Єрмакова. Харків : ХДАДМ (ХХПІ);
2007, 5: 57-59.
5. Млинко Олена, Характеристика рухової активності дітей середнього шкільного віку. Фізична куль-
тура, спорт та здоров’я нації: Збірник наукових праць. Випуск 17. Вінницький державний
педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Вінниця: ТОВ “Планер” 2014: 220-225
6. Хрипко І, Аналіз функціонального стану серцево-судинної системи молодших школярів. Науковий
часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2016; Випуск 6 (76): 132-135.
7. Andrieieva O, Galan Y, Hakman A, & Holovach I. Practicing ecological tourism in physical education of
primary school age children. Journal of Physical Education and Sport, 17, Supplement issue 1, 7-15.
Doi:10.7752/jpes.2017.s1002
8. Kozina ZhL, Iermakov SS, Pogorelova AO. The methodological basis for determining individual characteristics
of volleyball players at the stage of basic training specialist //Physical Education of Students. 2012,
3, 53-60.
9. Yarmak O, Galan Y, Hakman A, Dotsyuk L, Oleksandra B, Teslitskyi Y. (2017). The use of modern means
of health improving fitness during the process of physical education of student youth. Journal of Physical
Education and Sport, 17(3), 1935-1940.
10. Galan Y, Koshura A, Moseychuk Y, Paliichuk Y, Moroz, O, Tsybanyuk O, Yarmak O. (2018) Characteristics
of physical conditions of 7-9-year-old schoolchildren within the process of physical education.
Journal of Physical Education and Sport, 18 Supplement issue 5, pp.1999-2007.
Опубліковано
2019-12-11
Номер
Розділ
Articles