ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВАРІАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ МОДУЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У МІСЬКІЙ І СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

  • Н. Сороколіт Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського https://orcid.org/0000-0002-4958-9552
  • О. Римар Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського https://orcid.org/0000-0001-6947-0420
  • А. Соловей Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
  • I. Лапичак Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського https://orcid.org/0000-0002-3919-4020
Ключові слова: варіативні модулі, фізична культура, учні дев’ятих класів, міські і сільські школи

Анотація

Мета. Встановити особливості застосування варіативної модульної навчальної програми з
фізичної культури у міських і сільських школах Львівської області (на прикладі 9-х класів). Методи. Під
час дослідження використані теоретичні, соціологічні (анкетування) методи дослідження та методи
математичної статистики. В опитуванні взяли участь школярі із 38 навчальних закладів Львівщини, з
них: 22 навчальних заклади розташовані в містах Львівської області і 16 шкіл – у сільській місцевості.
На запитання анкети відповідали 407 учнів дев’ятих класів. Результати. Доведено, що бажання
вивчати волейбол на уроках фізичної культури має 48,4% учнів, з них 47,2% – у містах, і 51,2% – у селах.
Менш ніж половина опитаних учнів (38,8%) хочуть під час уроків фізичної культури виконувати
легкоатлетичні вправи (38,1% учнів у містах та 40,5% у селах). Футбол на уроках фізичної культури
вивчають 87,0% школярів. У містах цей показник сягає 83,2%, у селах – 95,9%. Порівняно мала кількість
(38,8%) опитаних учнів виявляють бажання вивчати баскетбол (40,9% учнів у містах, та 34,7% у
селах). Про можливість вивчення гандболу висловилися 21,9% респондентів. Загалом по області про
можливість вивчення бадмінтону висловилися 20,1% учнів 9-х класів.). Виявлено, що в 9-х класах
варіативний модуль “Туризм” вивчають лише учні, які навчаються в сільській місцевості. По області
49,4% школярів 9-х класів вивчають настільний теніс. Високий рівень упровадження лижного спорту в
селах області і низький рівень у містах. Туризм викликає інтерес у 38,8% опитаних учнів 9-х класів, але
він культивується виключно у сільських школах. Порівняно малу популярність серед школярів має гім-
настика, плавання, аквааеробіка, гирьовий спорт, що обумовлено як суб’єктивними, так і об’єктивними
факторами. Висновки: Встановлено, що в 9-х класах школярі Львівщини вивчають волейбол (88,7%),
легку атлетику (87,7%), футбол (87%), баскетбол (85%). Стан матеріальної бази та інвентарю дозво-
ляє впроваджувати ці варіативні модулі, однак інтерес школярів дещо відрізняється. Найбільше учні
прагнуть вивчати плавання (60,9%), волейбол (48,4%), настільний теніс (45,5%), футбол (44%). Ви-
явлено об’єктивні причини неможливості впровадження плавання та настільного тенісу в закладах
загальної середньої освіти, серед яких: відсутність басейнів або економічні труднощі з їхнім утриман-
ням; відсутність настільних столів в школах, небажання адміністрації шкіл закуповувати новий спор-
тивний інвентар через брак коштів.
Ключові слова: варіативні модулі, фізична культура, учні дев’ятих класів, міські і сільські школи.

Посилання

1. Ажиппо ОЮ, Криворучко НВ. До питання підвищення інтересу студентів до занять фізичного
виховання. В: Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення: матеріали ІІ
Всеукр. наук.-практ. конф. [Інтернет]; 2016 Трав. 20; Харків. Харків: ХДАФК; 2016 [Цитовано 2019
Лют.10]: 6–11. Доступно на http://hdafk.kharkov.ua/ua/materiali-internet-konferentsiji-2016.
2. Васкан І. Cтан і формування в школярів інтересу до фізичного виховання та спорту. Фізичне
виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2012; (4): 247-252.
3. Кіндзера А, Боднар І, Сороколіт Н. Характеристика рівня добової рухової активності школярів 5–9
класів. В: Костюкевич В, редактор. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. Зб. наук. праць; Жи-
томир. Житомир: Видавець О. О. Євенок; 2017: 176-180.
4. Кравчук ЯМ. Формування у школярів інтересу до виконання фізичних вправ. Фізичне виховання,
спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки.
Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. №2 (6). 67‒72.
5. Криворучко НВ, Сєдова ОО, Чалий ВЮ. Ставлення учнів старших класів до уроків фізичної
культури. В: Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення: матеріали ІІІ Всеук.
наук.-прак. конф. [Інтернет]; 2017; Харків. 2017 [Цитовано Лют. 12]; 91–8. Доступно на
http: file:///C:/Users/User/Desktop/108314-229753-1-SM.pdf.
6. Сороколіт Н. Фізичне виховання школярів в умовах модульного навчання. В: Приступа Є, редактор.
Молода спортивна наука. Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури, спорту і здоров’я людини; 2013 Бер.
28‒29; Львів. Львів: Львів. держ. ун-т. фіз. Культури; 2013: 208-211.
7. Фізична культура в школі: навчальні програми 1‒4, 5‒9 класів загальноосвіт. навч. закладів. Київ:
Літера ЛТД; 2013. 352 c.
8. Чернишенко Т, Кириценко І. Рівень інтересу до занять фізичною культурою і спортом у підлітків, які
навчаються у загальноосвітній школі. Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спор-
тивного тренування: науково-методичний журнал. 2017; 68-71.
9. Bodnar I, Petryshyn Y, Solovei A, Rymar O, Lapychak I, Shevtsiv U, Ripak M, Yaroshyk M, Sorokolit N.
Health complaints and well-being complaints among secondary school children/ Journal of physical
education and sport. 2016; 16(3): 905-909.
10. Sorokolit N, Shyyan O, Lukjanchenko M, Turchyk I. Improverment of 5–9th Grades Schoolchildren Physical
Education in Ukraine by Using Variable Modules Curriculum. Journal of physical education and sport. 2017;
17(4): 2110-5.
Опубліковано
2019-12-19
Номер
Розділ
Articles